หลักสูตรฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัย - หลักสูตร 1 วัน
(Defensive Driving)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving)

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันที่จะเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญจากสถิติการเกิดอุบัติภัยทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติภัย เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ หรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ บนท้องถนน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องในการขับขี่ ตลอดจนการสร้างอุปนิสัยให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการสร้างเพิ่มภาพลักษณ์ให้องค์ ผู้ที่ขับขี่รถถือว่าเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี หากมีการพัฒนา ทักษะด้านการบริการที่เป็นเลิศ ทักษะมารยาทการบริการควบคู่กันกับทักษะด้านการขับขี่ปลอดภัย จะทําให้องค์กรและตัวผู้ ขับขี่ได้ทั้งความปลอดภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรในครั้งเดียวกันด้วย

วัตถุประสงค์
1. สร้างทัศนคติของผู้ขับรถเสียใหม่ในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ว่าอุบัติเหตุน้อยสามารถป้องกันได้ อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมและพัฒนาให้เป็นพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ
2. เพื่อสอนให้ผู้ขับรถรู้จักหลัก และเทคนิคการขับรถประเภทต่างๆ เพื่อขับรถอย่างปลอดภัย
3. สอนให้พนักงานขับรถรู้จักหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ โดยไม่ไปชนเขา ไม่ให้เขามาชนเราและไม่ทําให้เขาชนกัน
4. เพื่อนําความรู้ไปใช้ในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
5. เพื่อยกระดับฐานะอาชีพพนักงานขับรถให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่และเทคนิคการบริการที่ประทับใจ

หัวข้อการบรรยาย
1. การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving)
     1.1. การบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในขณะขับรถ
          1.1.1 สถิติของการเกิดอุบัติเหตุจากกรณีศึกษาเชิงลึกถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
          1.1.2 ปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
          1.1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
                 - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากคน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม
                 - พฤติกรรมของผู้ขับรถที่เป็นความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
                 - ยาที่มีผลกระทบต่อการขับรถ
          1.1.4 ความเข้าใจถึงลักษณะของอุบัติเหตุและการป้องกัน
     1.2. เทคนิคการขับและทักษะการมอง เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
          1.2.1 องค์ประกอบที่สําคัญในการขับรถอย่างปลอดภัย
          1.2.2 แนวทางในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
          1.2.3 การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการขับรถ
          1.2.4 การเตรียมตัวก่อนการขับรถ
                 - การปรับที่นั่งขับ การปรับกระจก การคาดเข็มขัดนิรภัย การใช้เบรกมือ
          1.2.5 การเตรียมตัวก่อนการออกรถ และการออกรถ
                 - การตรวจสอบสัญญาณไฟ การทดสอบเบรกเท้า
          1.2.6 การขับรถในจราจร
                 1.2.6.1 เทคนิคและวิธีในการใช้อุปกรณ์ควบคุมในการขับรถ
                       - การจับและการหมุนพวงมาลัย การใช้คลัตช์การใช้เกียร์การใช้เบรกเท้า
                       - การมองกระจก การให้สัญญาณ และการลงมือปฏิบัติ
                       - การสังเกตและการคาดการณ์ล่วงหน้า
                 1.2.6.2 ทักษะการมองเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
                       - จุดประสงค์ในการมอง เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
                       - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมองเห็นในการขับรถ
                       - ทักษะการมองกว้างและไกลการมองภาพโดยรวมรอบตัวการมองสอดส่ายสายตา การมองหาพื้นที่ที่ว่างให้กับตัวเองและการทําให้ผู้อื่นมองเห็น
                       - ระยะทางในการหยุดรถ การทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าในขณะขับรถ
          1.2.7 การหยุดและการจอดรถ
                 - การหยุดรถในจราจร การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า
                 - การเตรียมตัวก่อนการจอดรถ และการจอดรถ
     1.3. การขับรถในสถานการณ์เสี่ยง และการป้องกัน
          1.3.1 สถานการณ์เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ
                 - บริเวณทางร่วมทางแยก ขณะฝนตก เขตก่อสร้าง ทางโค้ง การแซง หมอกและควัน 
          1.3.2 เทคนิคการขับและทักษะการมองเชิงป้องกันอุบัติเหตุในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในขณะขับรถ
                 - การขับรถบริเวณทางร่วมทางแยก
                 - การขับรถในขณะฝนตก
                 - การขับรถในบริเวณก่อสร้าง
                 - การขับรถในทางโค้ง
                 - การขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่น
                 - การขับรถในขณะที่ทัศนะวิสัยการมองเห็นได้ไม่ดี (หมอก, ควัน)
2. การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Driving)
     2.1 การแก้ปัญหาในกรณีเครื่องยนต์มีความร้อนสูง
     2.2 เทคนิคการขับรถในกรณียางแตกยางระเบิด
     2.3 เทคนิคการขับรถในกรณีระบบเบรกมีปัญหา
     2.4 เทคนิคการขับรถในน้ำ
     2.5 การแก้ปัญหาในกรณีรถตกน้ำ
     2.6 การแก้ปัญหาในกรณีกระจกหน้ารถแตก
3. การขับรถแบบประหยัดพลังงาน (Eco Driving)
     3.1 ขับรถอย่างรู้คุณค่าพลังงาน (Fuel Economy Driving)
     3.2 การบริหารจัดการยานพาหนะ (Vehicle Management)
     3.3 อัตราสินเปลื้องน้ำมัน คือ อะไร?
     3.4 เส้นทางการนำทาง ไปที่ไหนบ้าง
     3.5 แรงบิดของเครื่องยนต์กับแรงม้าของยานพาหนะ
     3.6 แรงต้านทานของการหมุนของล้อ
     3.7 แรงดันของลมยาง
     3.8 น้ำหนักรถบรรทุกมีผลอะไร?
     3.9 อุปกรณ์ลดแรงต้านจากอากาศ
     3.10 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกับการขับรถ (Environment Condition)
          - สภาพการจราจร
          - เส้นทางการเดินทาง 
          - การขึ้นที่ลาดชัน
          - การลงที่ลาดชัน
          - แรงต้านทางกลศาสตร์ และ สภาพภูมิอากาศ
     3.11 เทคนิคการขับรถแบบประหยัดพลังงาน (Economy Driving Technique)
     3.12 แนวทางหลัก ๆ สําหรับการประหยัดพลังงานในการเดินทางด้วยรถยนต์ คือ
4. การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า (Fatigue Management)
     4.1 สาเหตุของความเหนื่อยล้าที่มีผลกระทบต่อการขับรถ
     4.2 การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า
          - กฎธรรมชาติ เหตุผลสําคัญของความเหนื่อยล้า
          - ความเข้าใจในกิจวัตรเวลาส่วนตัว กิจกรรมที่ทํา การดูแลสุขภาพ
          - ข้อบ่งชี้ของความเหนื่อยล้า ง่วงซึม
          - ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพักผ่อน
          - ยุทธวิธีในการจัดการกับความเหนื่อยล้า
     4.3 กรณีศึกษาการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดจากการเหนื่อยล้า
5. การตรวจสอบและการดูแลรักษารถยนต์เพื่อความปลอดภัย (Maintenance of Vehicle)
6. กฎจราจรที่ควรรู้เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย (Traffic Law)
     6.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
     6.2 พระราชบัญญัติจราจรทางบกที่ควรรู้
          - ความหมายของคําสําคัญที่ควรรู้
          - เครื่องหมายควบคุมจราจรชุดป้ายจราจร
          - เครื่องหมายควบคุมจราจรบนพื้นทาง
          - ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง
          - การใช้สัญญาณของรถ
          - การใช้ทางเดินรถ
          - การขับแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่น
          - การออกรถ การเลี้ยวรถ การกลับรถ
          - การหยุดและการจอดรถ
          - ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
          - การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก วงเวียน
          - ข้อควรทราบอื่นๆ
     6.3 โทษของการฝ่าฝืนและการตัดคะแนนในแต่ละฐานความผิด
7. การบริการด้วยหัวใจ (Service Mind) - ความหมายของการบริการด้วยหัวใจ – การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งตามลักษณะพฤติกรรม – การบริการให้เกิดในจิตสำนึกของผู้ให้บริการ - เทคนิคของ S-M-I-L-E
8. หน้าที่ของผู้ให้บริการขับรถมืออาชีพ (Professional Driver)
     - การขับรถด้วยความรับผิดชอบ การดูแลรักษารถยนต์และการให้บริการ
     - บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางบวกสําหรับผู้ทำหน้าที่ให้บริการ
     - คุณสมบัติของพนักงานขับรถมืออาชีพ ในอุดมคติที่องค์กรต้องการ
     - พฤติกรรมสําหรับผู้มีหน้าที่ให้บริการ
     - การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
9. การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Investigate)
     - สถิติของการเกิดอุบัติเหตุจากกรณีศึกษาเชิงลึกถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนบนท้องถนน
     - ปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
     - การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
     - ความเข้าใจถึงลักษณะของอุบัติเหตุและการป้องกัน
     - กรณีศึกษาและการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
10. เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุขั้นสูง (Advance Defensive Driving Technique)
     10.1 องค์ประกอบที่สําคัญในการขับรถอย่างปลอดภัย
     10.2 แนวทางในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
     10.3 เทคนิคการขับและทักษะการมองเพื่อการขับรถอย่าปลอดภัย (Refresh) 
          - การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการขับรถ
          - การเตรียมตัวก่อนการขับรถ
          - การเตรียมตัวก่อนการออกรถ และการออกรถ
          - เทคนิคและวิธีในการใช้อุปกรณ์ควบคุมในการขับรถ
     10.4 การสังเกตและการคาดการณ์ล่วงหน้า (Hazard Perception)
     10.5 หลักการมอง 5 ประการ เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย (5 Key Seeing)
     10.6. เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุในสถานการณ์ต่างๆ (Defensive Driving Technique)
          - บริเวณทางร่วมทางแยก ขณะฝนตก เขตก่อสร้าง ทางโค้ง การแซง หมอกและควันแผนก
11. การรับแจ้งปัญหาและเรื่องร้องเรียนของลูกค้าและประสานต่อผู้บริหาร
     - สาเหตุของการร้องเรียน วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า และเรื่องร้องเรียน
     - ลักษณะของลูกค้าที่ยากจะรับมือ ( Difficult Customers )

รูปแบบการการอบรม
บรรยาย 70% Workshop 30%

กลุ่มผู้เข้าอบรม
พนักงานทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม