หลักสูตรฝึกอบรม การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ - หลักสูตร 2 วัน
(Consultative Selling)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ (Consultative Selling)

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   ลูกค้า คือ จุดหมายสำคัญของนักขาย การขายส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้าเกิดความรู้สึกที่พอใจกับตัวของนักขาย นักขายจะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งว่าในบางครั้งลูกค้าไม่ได้มีเพียงความต้องการสินค้า เพียงอย่างเดียวแต่อาจจะรวมไปถึง การมีปัญหาที่แก้ไม่ได้อีกด้วยลูกค้าในปัจจุบัน จึงต้องการที่จะทำธุรกิจกับนักขายที่รู้ใจและเข้าใจตัวเขาเท่านั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ได้มีแต่สินค้าอย่างที่นักขายเข้าใจกัน แต่ลูกค้าต้องการตัวของนักขายที่ปรึกษาอีกด้วย เพราะลูกค้าก็ต้องการคู่คิดในการทำงานมากกว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้ขายที่ห่างไกลกัน พนักงานขายที่ดีจึงต้องพัฒนาตัวเองให้มีทักษะเป็นที่ปรึกษาของลูกค้า การเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าสิ่งสำคัญคือ จะต้องเข้าใจความต้องการ รวมทั้งมีวิธีแก้ปัญหา อีกทั้งจะต้องช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างชาญฉลาด การพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการอย่างแรงกล้าและความมุ่งมั่น ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดและวิธีการในการทำงาน เพื่อไปให้ถึงจุดที่ตั้งความหวังไว้ วิธีหนึ่ง คือ การทดลองลงมือทำ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จากความผิดพลาดทั้งหลาย เพื่อต่อยอดและเป็นที่ปรึกษาเคียงคู่ค้าขายกับลูกค้าให้สมกับคำว่า คู่คิดที่ปรึกษาการขายอย่างเต็มภาคภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะที่ดีในเชิงการขายแบบมืออาชีพให้เกิดความชำนาญ
2. เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อเปิดการขายอย่างถูกต้อง
3. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของนักขายมืออาชีพ
4. เพื่อเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษาที่เปรียบได้กับเพื่อนคู่คิดในการให้คำปรึกษาก่อนการซื้อขาย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การขายเชิงที่ปรึกษาควรเริ่มจากจุดไหน 
       เข้าใจสภาวะการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการขาย 
       สาเหตุที่ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรม 
       ทิศทางการขายที่ลูกค้าต้องการในอนาคต 
       เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการขายและลูกค้าในมือคุณ 
       กิจกรรม เปลี่ยนความคิดไม่ยึดติดกับการกดดัน

นักขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจเป็นอย่างไร 
       บทบาทการขายของนักขายที่ปรึกษา 
       การสร้างความเชื่อมั่นต่อการขายในฐานะเพื่อนคู่คิด 
       การเตรียมข้อมูลและความพร้อมก่อนการขาย 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามหลักการขายที่ปรึกษา 
       ข้อมูลจากลูกค้า 
       การแสดงความคิดเห็นร่วมกับลูกค้า 
       การถามเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลก่อนการขาย 
       กิจกรรม การเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยการถามแบบที่ปรึกษา 

หลักการนำเสนอสินค้าให้ตรงความต้องการ 
       การนำเสนอข้อมูลสินค้าแบบตรงความต้องการลูกค้า 
       การนำเสนอแบบสร้างฝัน 
       กิจกรรม การนำเสนออย่างสร้างฝัน 

การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าด้วยการเจรจา 
       การสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจากับลูกค้า 
       ตอบคำถามและปัญหาจากลูกค้าอย่างชาญฉลาด 
       คำพูดที่ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อขายที่มากขึ้น 
       นักขายที่ปรึกษา “ความสำเร็จจากการสร้างเพื่อนคู่คิด


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม