หลักสูตรฝึกอบรม การขายเป็นระบบลูกค้ารายใหญ่อย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Professional Solution Selling)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การขายเป็นระบบลูกค้ารายใหญ่อย่างมืออาชีพ (Professional Solution Selling)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
นักขายมืออาชีพ (Professional Sales) ให้ความสำคัญกับการขายเป็นระบบอย่างมีคุณค่า บริหารงานขายอย่างมืออาชีพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้การขายตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

การขายลูกค้ารายใหญ่ด้วยการขายเป็นระบบ (Solution Selling) มีกระบวนการดำเนินงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสำเร็จในการขายได้ ดังนี้......
          การค้นหาข้อมูลลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
          การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าก่อนดำเนินงานขาย
          การวางแผนการเข้าพบลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
          การประเมินโอกาสทางการขาย
          การนำเสนอและดำเนินงานขายอย่างมืออาชีพ
          การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
          การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

หัวใจสำคัญในการดำเนินงานขายเป็นระบบให้กับลูกค้าองค์กร ประกอบไปด้วย
          ความเชี่ยวชาญเรื่อง Solution ที่นำเสนอ
          การค้นหาความต้องที่แท้จริงของลูกค้า
          การเข้าถึงบุคคลที่ตัดสินใจ "C Level"
          การวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ
                      (เป็นต้น)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้หลักการและแนวทางในการหาข้อมูลลูกค้า ประเมินความต้องการและวางแผนดำเนินงานขายอย่างเป็นระบบ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ ใช้ข้อมูลในการวางกลยุทธ์อย่างเหมาะสม สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนนำเสนอและดำเนินงานขายอย่างมืออาชีพ มีขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบกลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่ของตัวเอง เกิดความยั่งยืนในการขาย พิชิตยอดขายได้สำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสร้างโอกาสการขายใหม่ (New Sales Planning)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานขาย
       การหาข้อมูลลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
       การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าก่อนดำเนินการขาย
       การวางแผนการเข้าพบลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
       องค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการขาย (Sales Process)
       Workshop : การวางแผนการขายก่อนการเข้าพบลูกค้า
การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sales Management System)
       กรอบความคิดของการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
       การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
       การประเมินโอกาสทางการขายด้วย 9 Block
       ปัจจัยสำคัญที่ใช้พิจารณาการขาย 5 ประการ
       หัวใจสำคัญของ Sales Pipeline
       กิจกรรม : กำหนดแนวทางการบริหารงานขายของตัวเอง
การนำเสนอและดำเนินงานขายอย่างมืออาชีพ
       ตารางการดำเนินงานขายของนักขายแต่ละประเภท
       ขั้นตอนในการดำเนินงานขาย
       การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Solution Selling)
       คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       กิจกรรม : ออกแบบการนำเสนองานขายอย่างมืออาชีพ
การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่
       การให้ความสำคัญกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
       การเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจ (Power Sponsor)
       การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)
       การสร้างกรอบความคิดผู้ให้บริการอย่างมีคุณค่า
       Workshop : กลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม