หลักสูตรฝึกอบรม การขายเป็นระบบลูกค้ารายใหญ่อย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Professional Solution Selling)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การขายเป็นระบบลูกค้ารายใหญ่อย่างมืออาชีพ (Professional Solution Selling)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
นักขายมืออาชีพ (Professional Sales) ให้ความสำคัญกับการขายเป็นระบบอย่างมีคุณค่า บริหารงานขายอย่างมืออาชีพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้การขายตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

การขายลูกค้ารายใหญ่ด้วยการขายเป็นระบบ (Solution Selling) มีกระบวนการดำเนินงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสำเร็จในการขายได้ ดังนี้......
          การค้นหาข้อมูลลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
          การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าก่อนดำเนินงานขาย
          การวางแผนการเข้าพบลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
          การประเมินโอกาสทางการขาย
          การนำเสนอและดำเนินงานขายอย่างมืออาชีพ
          การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
          การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

หัวใจสำคัญในการดำเนินงานขายเป็นระบบให้กับลูกค้าองค์กร ประกอบไปด้วย
          ความเชี่ยวชาญเรื่อง Solution ที่นำเสนอ
          การค้นหาความต้องที่แท้จริงของลูกค้า
          การเข้าถึงบุคคลที่ตัดสินใจ "C Level"
          การวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ
                      (เป็นต้น)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้หลักการและแนวทางในการหาข้อมูลลูกค้า ประเมินความต้องการและวางแผนดำเนินงานขายอย่างเป็นระบบ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ ใช้ข้อมูลในการวางกลยุทธ์อย่างเหมาะสม สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนนำเสนอและดำเนินงานขายอย่างมืออาชีพ มีขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบกลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่ของตัวเอง เกิดความยั่งยืนในการขาย พิชิตยอดขายได้สำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสร้างโอกาสการขายใหม่ (New Sales Planning)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานขาย
       การหาข้อมูลลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
       การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าก่อนดำเนินการขาย
       การวางแผนการเข้าพบลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
       องค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการขาย (Sales Process)
       Workshop : การวางแผนการขายก่อนการเข้าพบลูกค้า
การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sales Management System)
       กรอบความคิดของการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
       การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
       การประเมินโอกาสทางการขายด้วย 9 Block
       ปัจจัยสำคัญที่ใช้พิจารณาการขาย 5 ประการ
       หัวใจสำคัญของ Sales Pipeline
       กิจกรรม : กำหนดแนวทางการบริหารงานขายของตัวเอง
การนำเสนอและดำเนินงานขายอย่างมืออาชีพ
       ตารางการดำเนินงานขายของนักขายแต่ละประเภท
       ขั้นตอนในการดำเนินงานขาย
       การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Solution Selling)
       คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       กิจกรรม : ออกแบบการนำเสนองานขายอย่างมืออาชีพ
การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่
       การให้ความสำคัญกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
       การเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจ (Power Sponsor)
       การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)
       การสร้างกรอบความคิดผู้ให้บริการอย่างมีคุณค่า
       Workshop : กลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม