หลักสูตรฝึกอบรม การขายและการบริการอย่างที่ปรึกษา - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การขายและการบริการอย่างที่ปรึกษา

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“หากคุณมีแนวคิดของการเป็นที่ปรึกษา คุณก็ได้สร้างผลลัพธ์ของความสำเร็จที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นแล้ว”

หลักการและเหตุผล
พนักงานขายและพนักงานบริการในปัจจุบันนี้ จะต้องมีแนวความคิดของนักการตลาดเข้ามาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพื่อให้รู้กระแสการเปลี่ยนแปลงผลกระทบของตลาด และธุรกิจของลูกค้า สามารถที่จะเสนอแนะให้ลูกค้าได้เห็นข้อดีข้อด้อยของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เพราะโลกธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงลูกค้าในแต่ละธุรกิจจึงต้องการผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ และเปิดช่องให้ลูกค้าได้พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 
การเป็นผู้เข้ารับการอบรมขายและผู้เข้ารับการอบรมบริการ จึงมีหน้าที่มากไปกว่าการขายและการบริการเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาชั้นเลิศให้กับลูกค้าได้อีกด้วย ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ลูกค้าจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ เชื่อมั่น เห็นถึงลักษณะพิเศษของผู้เข้ารับการอบรมขายและผู้เข้ารับการอบรมบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง จนลูกค้าให้ความไว้วางใจ 
พนักงานขายและพนักงานบริการ จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการขายและการบริการอย่างที่ปรึกษากับลูกค้า พร้อมช่วยวิเคราะห์และพัฒนาความสามารถในด้านการตลาด ลักษณะธุรกิจของลูกค้า ขั้นตอนวิธีการนำเสนออย่างที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากคำปรึกษา

“เปลี่ยนแนวคิดการขายให้เป็นอย่างที่ปรึกษา แล้วคุณจะพบว่ายอดขายนั้นเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาทักษะไปสู่การเป็นที่ปรึกษาชั้นเลิศ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคสำคัญทั้งหมดต่อการเป็นที่ปรึกษา 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในการขาย และการบริการอย่างที่ปรึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกค้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 พนักงานขายและพนักงานบริการหัวใจนักการตลาด 
         อบรมบริการ เข้าใจการตลาดเบื้องต้น
         อบรมบริการ 
ความแตกต่างระหว่างการตลาดและการขาย 
         อบรมบริการ 
ความหมายและความสำคัญของผู้เข้ารับการอบรมขาย 
         อบรมบริการ 
ลักษณะ คุณสมบัติ ความรู้ และทักษะของผู้เข้ารับการอบรมขาย 
จิตวิทยาการสื่อสาร 
เรียนรู้ลักษณะธุรกิจของลูกค้า 
วิเคราะห์สถานการณ์ ความเป็นไปได้ ความต้องการของลูกค้าที่จะให้คำปรึกษา 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
         อบรมบริการ ให้โจทย์ที่แตกต่างกันของลูกค้า
         อบรมบริการ 
วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจและการตลาดของลูกค้า
         อบรมบริการ 
นำเสนอการให้คำปรึกษา ความเป็นไปได้ ทางเลือกที่รองรับ แนวโน้มของลูกค้า 
         อบรมบริการ 
แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น
         อบรมบริการ 
วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง 
         อบรมบริการ 
วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
เทคนิคการขายและการบริการอย่างที่ปรึกษา 
         อบรมบริการ สูตรแห่งความสำเร็จ 
         อบรมบริการ 
พฤติกรรม ลักษณะ และกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า 
         อบรมบริการ 
จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการขาย 
         อบรมบริการ 
กระบวนการ 7 ขั้นตอนในการขายโดยบุคคล 
เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าพบ
         อบรมบริการ การกำหนดลูกค้าผู้มุ่งหวัง
         อบรมบริการ 
เทคนิคการเตรียมคำถามคำตอบ
         อบรมบริการ 
ทักษะการสร้างความไว้วางใจ 
เตรียมความพร้อมขณะเข้าพบ 
         อบรมบริการ ทักษะการค้นหาและการโน้มน้าวใจลูกค้า 
         อบรมบริการ 
ทักษะการสอบถาม
         อบรมบริการ 
ทักษะการนำเสนอ 
         อบรมบริการ 
ทักษะการรับมือกับข้อโต้แย้ง
         อบรมบริการ 
ทักษะการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 
การประสานสัมพันธ์หลังการขาย 
         อบรมบริการ การติดตาม 
         อบรมบริการ 
การรักษาความสัมพันธ์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จจากการให้คำปรึกษา 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
         อบรมบริการ ให้โจทย์แสดงบทบาทเข้าพบลูกค้าในธุรกิจประเภทต่างๆ
         อบรมบริการ 
นำเสนองานขายและงานบริการในแนวทางที่ปรึกษา
         อบรมบริการ 
ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ 
กลุ่มที่มีแนวทางการให้คำปรึกษาดีที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร
         อบรมบริการ 
วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อปนี้ 
 สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
 ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
 ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม