หลักสูตรฝึกอบรม การขายและให้บริการสำหรับพนักงานขาย - หลักสูตร 1 วัน
(Sale And Service)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การขายและให้บริการสำหรับพนักงานขาย (Sale And Service)

อ. ราชันย์ จำปีแก้ว

(ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกและการให้บริการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การขายในยุคศตวรรษที่ 20 มีการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคสินค้าหรืองานบริการที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ดังนั้นการดูแล การเข้าอกเข้าใจ ในความต้องการของผู้บริโภคสินค้า และการบริการจึงจำเป็นต้องมีเทคนิคโดยเน้นความเข้าใจ และการใส่ใจเป็นหลัก โดยเพิ่มประสิทธิภาพของการนำเสนอให้เกิดความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสมรรถภาพของพนักงานขายในองค์กรให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นต่อการพิชิตยอดขาย
2. เพื่อสร้างกลยุทธในการรับมือลูกค้าให้เกิดความประทับใจ
3. เพื่อให้พนักงานดูแลลูกค้าและสามารถบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวข้อการอบรม
     - องค์ประกอบขั้น Advance สำหรับพนักงานขายและบริการ
     - กลยุทธต่อการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
     - การเจรจาต่อรองเพื่อประสิทธิภาพงานขาย
     - เทคนิคการนำกลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

วิธีการสอนในหลักสูตร
ทฤษฎี 40 %
ฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 60 %

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. แสดงตัวอย่างของกลุ่มลูกค้า ตามช่วงอายุ เพราะถ้าเราเข้าใจลูกค้าแต่ละช่วงอายุได้ เราก็จะสามารถนำเสนอขายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธได้
2. เน้นการจับคู่และฝึกปฏิบัติ โดยมีอาจารย์คอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เพราะการที่เราเน้นให้ผู้เข้ารักการอบรมได้ฝึกฝนจะทำให้เขาสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังผู้เข้ารับการอบรมให้มาก เพื่อที่จะปรับและพัฒนาให้แต่ละคนได้เกิดความชำนานอย่างสูงสุด


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม