หลักสูตรฝึกอบรม การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ - หลักสูตร 1 วัน
(Statistical Process Control)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ (Statistical Process Control)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        โลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน คุณภาพของสินค้าหรือการบริการเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน องค์กรใดที่มีคุณภาพที่เหนือกว่า ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะในการแข่งขันได้สูงกว่าองค์กรที่คุณภาพด้อยกว่า ซึ่งคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากคุณภาพที่มาจากตัวบุคลากร บุคลากรที่มีคุณภาพคือบุคลากรที่สามารถแก้ปัญหาหรือจัดการกับงานที่ไม่มีคุณภาพได้ ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถทำให้บุคลากรในองค์กรเป็นนักปรับปรุงคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือเทคนิคหรือเครื่องมือทางสถิติ เพราะการแก้ปัญหาในด้านคุณภาพจะต้องประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจ 2 ส่วนคือ
        1.ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบหรือเรียกว่า Intrinsic Technology กับ
        2.ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือต่างๆ เช่นเครื่องมือทางสถิติ เป็นต้น
        หลักสูตร SPC-Statistical Process Control (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ) จะช่วยให้เข้าใจเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมกระบวนการเพื่อป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น และเข้าใจพื้นฐานในการวิเคราะห์หาความสามารถของกระบวนการ ซึ่งเป็นดัชนีที่จะบอกว่ากระบวนการมีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานได้ตามข้อกำหนดทางคุณภาพของลูกค้าหรือไม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเครื่องมือทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
2. ความผันแปร
3. เครื่องมือทางสถิติในการควบคุมกระบวนการ
4. แนวคิดและประเภทของแผนภูมิควบคุม
      อบรม สัมมนา Variable Control Charts (I-MR chart , X Bar R/S Charts)
      อบรม สัมมนา Attribute Control Charts (P,NP Chart & C,U Charts)
5. ฮีสโตแกรม
6. การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการด้วยค่า Cp, Cpk, Pp และ Ppk

วิธีการฝึกอบรม
1.การบรรยาย
2.การฝึกปฎิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
หัวหน้างาน
วิศวกร
นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม