หลักสูตรฝึกอบรม การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - หลักสูตร 1 วัน

(Internal Control and Risk Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การบริหารจัดการองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือเอกชน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในระบบการกำกับดูแลและการควบคุมตนเองที่ดี อันจะช่วยให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงาน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในรูปของความสิ้นเปลืองหรือความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากร การกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กรได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของหลักการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน  COSO รวมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 
2. ได้พัฒนาศักยภาพและสร้างทักษะการปฏิบัติงานอันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
3. ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในภาคปฏิบัติระหว่างองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การบริหารความเสี่ยงองค์กร
       หลักการและแนวคิดของการบริหารความเสี่ยง 
       กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
       การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงในการจัดการขององค์กร
       การรายงานและการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. การควบคุมภายใน
       หลักการและแนวคิดของการควบคุมภายใน
       องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
       การนำระบบการควบคุมภายในมาใช้ในการจัดการขององค์กร
       การรายงานและการติดตามความคืบหน้าการควบคุมภายในขององค์กร

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง Workshop กรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ
หัวหน้า
พนักงาน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนบริหาร
บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงCOSORisk Management

แสดงความคิดเห็น