หลักสูตรฝึกอบรม การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ทักษะความสามารถ การศึกษา ประสบการณ์ ศักยภาพการทำงาน บุคลิกลักษณะที่แต่ละคนมีย่อมมีความแตกต่างกันในการคัดเลือกเข้าทำงาน หากการคัดเลือกบุคลากรที่ได้มาไม่เหมาะสมกับงาน ก็จะทำให้องค์กรมีการเข้าออกของบุคลากรบ่อย ทำให้การทำงานขาดความต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพ การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมจะทำให้ได้ฟันเฟืองที่จะมาช่วยหมุนผลักดัน การเจริญเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกและมีระบบงานที่ถูกออกแบบมาอย่างดีแล้ว จะช่วยเพิ่มโอกาสการได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับหน้าที่การงานนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยลดการเข้าออกของบุคลากร และลดโอกาสในการสูญเสียทางธุรกิจ 
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และมีการวางแผนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมรอบด้านทั้งก่อนและหลังการสัมภาษณ์ เพื่อคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมเข้าทำงานในองค์กร

“ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับงาน ด้วยการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้องค์กรมีการลดการเปลี่ยนงานบ่อยของบุคลากร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนวิธีการในการคัดเลือกบุคลากร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและเทคนิคในการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้สอดคล้องรับกับองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของบุคลากร เนื้องาน และองค์กร 
ประโยชน์จากการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม 
การคัดเลือกบุคลากร
          ความสามารถ 
          
วิธีคิด ทัศนคติ อารมณ์ความรู้สึก
          
มารยาท 
          
บุกลิกภาพ 
          
ไหวพริบ 
          
การแสดงออก 
          
ลักษณะพิเศษ 
เครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร 
ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร 
การออกแบบวางแผนดำเนินงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในใบสมัคร 
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ 
การเจรจาต่อรองเงินเดือน 
สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 
          ให้โจทย์การวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานและสัมภาษณ์ 
          
วิเคราะห์อย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอน 
          
นำเสนอการคัดเลือกบุคลากร 
          
ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          
วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
 ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด) 
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
 ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคัดเลือกบุคลากรการสอบสัมภาษณ์การบริหาร

แสดงความคิดเห็น