หลักสูตรฝึกอบรม การคิดต้นทุนฐานกิจกรรม Activity Based Costing - หลักสูตร 1 วัน
(Activity Based Costing : ABC)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดต้นทุนฐานกิจกรรม Activity Based Costing (Activity Based Costing : ABC)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC) เป็นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่การควบคุมต้นทุน ความเป็นเลิศของกิจการส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้บริหารได้รับข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การใช้สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิต บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing : ABC) จึงได้ถูกนำมาปรับใช้กับระบบการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นระบบการใช้ทรัพยากรขององค์กรไปในกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะแบ่งการบริหารออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ โดยที่ต้นทุนกิจกรรมจะมีการปันส่วนเข้าสู่ Cost Object นั้น ๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนและเข้าใจความหมายหลักการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC)
2. เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางในการคิดต้นทุนที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความอยู่รอดในสถานการปัจจุบันของอุตสาหกรรม
ความสำคัญของการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
ความแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุนกิจกรรมและการบัญชีต้นทุนแบบเดิม
เทคนิคการการบัญชีต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing : ABC)
ขั้นตอนการคิดบัญชีต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing : ABC)
การคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตาม ABC
การเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนจริง
การคิดและคำนวณจุดคุ้มทุน
แนวทางการปรับปรุงเพื่อการลดต้นทุน

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

เครื่องมือการสอน
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม