หลักสูตรฝึกอบรม การคิดนอกกรอบสู่นวัตกรรมการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Innovation Working with Lateral Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดนอกกรอบสู่นวัตกรรมการทำงาน (Innovation Working with Lateral Thinking)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เป็นการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เอาชนะกรอบความคิดเดิมๆ ของตัวเองที่เรายึดถือและปฏิบัติมาในอดีต จนกลายเป็น ความเชื่อ (Belief), กรอบความคิดแบบยึดติด (Fixed Mindset), ประเพณีนิยมที่ทำต่อๆ กันมา (Traditional) เป็นต้น ทำให้ใช้แนวทางเดิมๆ ในการแก้ปัญหาและทำงานในรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมได้
การเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจใน “การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)” ต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการคิดในรูปแบบต่างๆ เช่น.......
  การพัฒนาการคิดมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน
  การพัฒนาเรื่องต่างๆ ผ่านการคิดแบบเชื่อมโยง
  การคิดที่ท้าทายกรอบความคิดแบบเดิมๆ สู่การคิดแบบเติบโต
  การคิดสร้างสรรค์แบบต่อยอดจากสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
  การคิดเชิงนวัตกรรมสร้างแนวทางใหม่ๆ ในการทำงาน
  การคิดแนวข้างที่สร้างมุมมองที่ไม่เหมือนเดิม
  การคิดนอกกฎเดิมๆ ทำแบบนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ สู่การทำงานเชิงนวัตกรรมไปสู่การแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นการท้าทายความคิดเดิมๆ ทำให้เราออกจาก Comfort Zone สู่กระบวนการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) อย่างเป็นระบบวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างแนวความคิดนอกกรอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมสร้างความคิดนอกกรอบ ด้วยตัวเองและกลุ่มผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้และนำไปใช้ได้
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นกระบวนการนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) นำไปสู่การเชื่อมโยงการคิดนอกกรอบได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง เกิดความเข้าใจการคิดนอกกรอบในการทำงานได้อย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)
      ความหมายของการคิดนอกกรอบ
      องค์กระกอบของการคิดนอกกรอบ
      ศัตรูสำคัญของการคิดนอกกรอบ
      กระบวนการสร้างแนวความคิดนอกกรอบ
      กิจกรรม : การพับนกกระดาษ....เพื่อข้ามสิ่งกีดขวาง

 การสร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน
      ความหมายและหลักการของ Solution Thinking
      ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
      กระบวนการสร้างความคิดสู่ “นวัตกรรม (Innovation)” การแก้ปัญหา
      กิจกรรม : กรณีศึกษา.....ขายหมด
      กิจกรรม : การคิดนอกกรอบในรูปแบบต่างๆ ด้วยรูปภาพ
      Workshop : สรุปการประยุกต์ใช้การคิดนอกกรอบกับสถานการณ์จริง

 การคิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ อย่างสร้างสรรค์
      การคิดแบบยึดติด (Fixed Mindset) สู่ การคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      กิจกรรม : การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์.......เรื่อง เรือบรรทุกนุ่น
      กิจกรรม : กระบวนการสร้างไอเดียใหม่ๆ (Ideate)
      กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าผ่านรูปภาพ
      Workshop : นำเสนอแนวความคิดนอกกรอบกับการแก้ปัญหา

 การประยุกต์ใช้ Design Thinking สร้างนวัตกรรมการทำงาน
      หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
      การสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมในการทำงาน
      กิจกรรม : การเดินกระบวนการ Design Thinking (พอสังเขป)
      Role Playing : การนำเสนอแนวทางการทำงานเชิงนวัตกรรม
      Workshop : การสร้างนวัตกรรมการทำงานยุคใหม่

 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing