หลักสูตรฝึกอบรม การคิดวิเคราะห์ - หลักสูตร 1 วัน
(Analytical thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นทักษะการคิดที่ต้องแยกองค์ประกอบต่างๆในเรื่องของข้อมูล ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ของข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์โดยผ่านการ SWOT Analysis เพื่อนำมูลที่สำคัญไปดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ การค้นหาไดเดียใหม่ทั้งนี้การคิดวิเคราะห์ปัญหา (Analytical Thinking) เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อประยุกใช้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอด ลดความขัดแย้ง ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ยกตัวอย่างเช่น 3+6 เท่ากับ 9 หรือ 4+5 เท่ากับ 9 เช่นกัน ฉะนั้นการทำงานต้องมีการคิดเชิงวิเคราะห์วิธีการต่างกันแต่ในบางครั้งเป้าหมายก็ยังเป็นเป้าหมายเดียวกัน ทำให้สามารถสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี (Innovation Organization) ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) สำหรับการย่อยข้อมูลในแต่ละประเด็นสำหรับการวางแผนการบริหารงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึการคิดตามหลักการทำงานของสมอง การแยกแยะสภาวะอารมณ์ และหลัการบริหารผ่านการสร้างกระบวนทัศน์ในการคิด การวางแผนงาน การตัดสินใจ การติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความคิดและความต้องการของมนุษย์ตามหลักของ Maslow
การคิดและอยู่กับตนเองในปัจจุบัน
Workshop 1 :ทบทวนความคิดด้วยหน้าต่าง 4 บาน
Mindset & Skillset แตกต่างกันอย่างไร
เทคนิคและองค์ประกอบในการคิดเชิงวิเคราะห์
Workshop 2: กิจกรรมการจับประเด็นระดับความคิด ผ่านกรณีศึกษา
การคิดวิเคราะห์ในการแยกประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ผ่าน Logic Tree หรือ ADKAR Model
หลักการคิดตามหลักการทำงานของสมอง
4 ทักษะในการฟังเพื่อจับประเด็นนำมาคิดและวิเคราะห์
Workshop 3 : กิจกรรมการฟัง 4 ระดับ พร้อม Sharing
การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ผ่านเครื่องมือ
      อบรม สัมมนา SWOT Analysis
      อบรม สัมมนา Fishbone Diagram
Workshop 3 : การคิดวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ผ่านกรณีศึกษา
การประเมินผลกระทบจากระบวนการคิด
การสรุปนำความคิด แนวคิดเพื่อไปปรับเป็นแผนเพื่อการปฏิบัติงาน
สรุปการเรียนรู้ ประเมินวัดผล มอบรางวัลจูงใจเพื่อส่งเสริมการคิด


กลุ่มเป้าหมาย
การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

รูปแบบการการอบรม
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้ที่สนใจ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม