หลักสูตรฝึกอบรม การคิดวิเคราะห์ - หลักสูตร 1 วัน

(Analytical thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การคิดวิเคราะห์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นทักษะการคิดที่ต้องแยกองค์ประกอบต่างๆในเรื่องของข้อมูล ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ของข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์โดยผ่านการ SWOT Analysis เพื่อนำมูลที่สำคัญไปดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ การค้นหาไดเดียใหม่ทั้งนี้การคิดวิเคราะห์ปัญหา (Analytical Thinking) เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อประยุกใช้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอด ลดความขัดแย้ง ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ยกตัวอย่างเช่น 3+6 เท่ากับ 9 หรือ 4+5 เท่ากับ 9 เช่นกัน ฉะนั้นการทำงานต้องมีการคิดเชิงวิเคราะห์วิธีการต่างกันแต่ในบางครั้งเป้าหมายก็ยังเป็นเป้าหมายเดียวกัน ทำให้สามารถสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี (Innovation Organization) ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) สำหรับการย่อยข้อมูลในแต่ละประเด็นสำหรับการวางแผนการบริหารงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึการคิดตามหลักการทำงานของสมอง การแยกแยะสภาวะอารมณ์ และหลัการบริหารผ่านการสร้างกระบวนทัศน์ในการคิด การวางแผนงาน การตัดสินใจ การติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความคิดและความต้องการของมนุษย์ตามหลักของ Maslow
การคิดและอยู่กับตนเองในปัจจุบัน
Workshop 1 :ทบทวนความคิดด้วยหน้าต่าง 4 บาน
Mindset & Skillset แตกต่างกันอย่างไร
เทคนิคและองค์ประกอบในการคิดเชิงวิเคราะห์
Workshop 2: กิจกรรมการจับประเด็นระดับความคิด ผ่านกรณีศึกษา
การคิดวิเคราะห์ในการแยกประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ผ่าน Logic Tree หรือ ADKAR Model
หลักการคิดตามหลักการทำงานของสมอง
4 ทักษะในการฟังเพื่อจับประเด็นนำมาคิดและวิเคราะห์
Workshop 3 : กิจกรรมการฟัง 4 ระดับ พร้อม Sharing
การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ผ่านเครื่องมือ
      อบรม สัมมนา SWOT Analysis
      อบรม สัมมนา Fishbone Diagram
Workshop 3 : การคิดวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ผ่านกรณีศึกษา
การประเมินผลกระทบจากระบวนการคิด
การสรุปนำความคิด แนวคิดเพื่อไปปรับเป็นแผนเพื่อการปฏิบัติงาน
สรุปการเรียนรู้ ประเมินวัดผล มอบรางวัลจูงใจเพื่อส่งเสริมการคิด


กลุ่มเป้าหมาย
การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

รูปแบบการการอบรม
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้ที่สนใจ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดวิเคราะห์Analytical  thinkingทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น