หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างมีตรรกะ การคิดนอกกรอบ พิชิตทุกเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน

(Everything Can do with Logical & Lateral Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Thinking / การคิดอย่างมีตรรกะ การคิดนอกกรอบ พิชิตทุกเป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) มีความสำคัญมากในการสังเกตและวิเคราะห์ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับที่เคยผ่านมา ด้วยการคิดให้เห็นภาพที่ชัดเจน แล้วประเมินผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในในอนาคต สร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยการมองที่องค์รวม เพื่อค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 
การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) เปรียบเสมือนการรวมความคิดหลายๆอย่างเข้าไว้ร่วมกันในกระบวนการคิดทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา & พิชิตเป้าหมาย

การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เป็นการสร้างกรอบความคิด (Mindsetที่สร้างสรรค์กับเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ด้วยมุมมองที่เป็นเชิงบวก (Positive Thinking) เพื่อเอาชนะศัตรูตัวร้ายที่คอยสร้างกำแพงการคิดของเรา แล้วสร้างแนวความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
ารคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ไม่เพียงแต่การสร้างแนวความคิด (Idea) ใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ในการมองปัญหาต่างๆ ทำให้เกิดแนวความคิดที่เป็นอิสระจากความคิดเดิมๆ ได้อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวความคิดของตัวเองแบบ Logical Thinking & Lateral Thinking ได้ด้วยตัวเอง พร้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและกระบวนการในการสร้างแนวทาง (Scenario) ที่เกิดจาก Logical Thinking & Lateral Thinking อย่างมีระบบใน Style ตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการพัฒนาแนวความคิด Logical Thinking & Lateral Thinking ให้กับทีมงานในการแก้ปัญหาและพิชิตเป้าหมาย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) พิชิตทุกเป้าหมาย
       สำรวจแนวความคิดอย่างมีตรรกะของตัวเอง
       ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก
       โครงสร้างความรู้ของ Logical Thinking
       การสร้างนิสัยให้มี Logical Thinking ในตัวเอง
       Workshop: การประยุกต์ใช้ Logical Thinking กับการทำงาน

การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)
       สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การคิดนอกกรอบ”
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
       ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
       กระบวนการสร้างแนวความคิดนอกกรอบ
       Workshop: การประยุกต์ใช้การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) กับการทำงาน
การใช้ Logical Thinking & Lateral Thinking กับการพิชิตเป้าหมาย
       การมองเป้าหมายแบบองค์รวมด้วย Logical Thinking 
       การสร้าง Scenario ด้วย Lateral Thinking
       การประเมินสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Logical Thinking
       กำหนดแนวทางปฏิบัติด้วย Lateral Thinking
       Workshop: สร้างกระบวนการคิดแบบ Logical Thinking & Lateral Thinking
       กิจกรรม: สร้างแนวทางพิชิตเป้าหมายของตัวเอง
การใช้ Logical Thinking & Lateral Thinking กับการทำงานเป็นทีม
       การใช้ Logical thinking กับปัญหาของทีม
       การทำให้ทีมมีแนวทาง Lateral Thinking ร่วมกัน
       เทคนิคการใช้ Logical thinking ในการแก้ปัญหา
       สร้างกรอบความคิด (Mindset) ให้ทีมงาน
       Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงาน 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คิดเชิงกลยุทธ์คิดนอกกรอบคิดเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น