หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างมีตรรกะ การคิดนอกกรอบ พิชิตทุกเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน

(Everything Can do with Logical & Lateral Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Thinking / การคิดอย่างมีตรรกะ การคิดนอกกรอบ พิชิตทุกเป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) มีความสำคัญมากในการสังเกตและวิเคราะห์ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับที่เคยผ่านมา ด้วยการคิดให้เห็นภาพที่ชัดเจน แล้วประเมินผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในในอนาคต สร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยการมองที่องค์รวม เพื่อค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 
การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) เปรียบเสมือนการรวมความคิดหลายๆอย่างเข้าไว้ร่วมกันในกระบวนการคิดทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา & พิชิตเป้าหมาย

การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เป็นการสร้างกรอบความคิด (Mindsetที่สร้างสรรค์กับเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ด้วยมุมมองที่เป็นเชิงบวก (Positive Thinking) เพื่อเอาชนะศัตรูตัวร้ายที่คอยสร้างกำแพงการคิดของเรา แล้วสร้างแนวความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
ารคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ไม่เพียงแต่การสร้างแนวความคิด (Idea) ใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ในการมองปัญหาต่างๆ ทำให้เกิดแนวความคิดที่เป็นอิสระจากความคิดเดิมๆ ได้อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวความคิดของตัวเองแบบ Logical Thinking & Lateral Thinking ได้ด้วยตัวเอง พร้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและกระบวนการในการสร้างแนวทาง (Scenario) ที่เกิดจาก Logical Thinking & Lateral Thinking อย่างมีระบบใน Style ตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการพัฒนาแนวความคิด Logical Thinking & Lateral Thinking ให้กับทีมงานในการแก้ปัญหาและพิชิตเป้าหมาย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) พิชิตทุกเป้าหมาย
       สำรวจแนวความคิดอย่างมีตรรกะของตัวเอง
       ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก
       โครงสร้างความรู้ของ Logical Thinking
       การสร้างนิสัยให้มี Logical Thinking ในตัวเอง
       Workshop: การประยุกต์ใช้ Logical Thinking กับการทำงาน

การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)
       สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การคิดนอกกรอบ”
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
       ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
       กระบวนการสร้างแนวความคิดนอกกรอบ
       Workshop: การประยุกต์ใช้การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) กับการทำงาน
การใช้ Logical Thinking & Lateral Thinking กับการพิชิตเป้าหมาย
       การมองเป้าหมายแบบองค์รวมด้วย Logical Thinking 
       การสร้าง Scenario ด้วย Lateral Thinking
       การประเมินสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Logical Thinking
       กำหนดแนวทางปฏิบัติด้วย Lateral Thinking
       Workshop: สร้างกระบวนการคิดแบบ Logical Thinking & Lateral Thinking
       กิจกรรม: สร้างแนวทางพิชิตเป้าหมายของตัวเอง
การใช้ Logical Thinking & Lateral Thinking กับการทำงานเป็นทีม
       การใช้ Logical thinking กับปัญหาของทีม
       การทำให้ทีมมีแนวทาง Lateral Thinking ร่วมกัน
       เทคนิคการใช้ Logical thinking ในการแก้ปัญหา
       สร้างกรอบความคิด (Mindset) ให้ทีมงาน
       Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงาน 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คิดเชิงกลยุทธ์คิดนอกกรอบคิดเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น