หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเชิงระบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Logical Thinking & Systematic Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเชิงระบบ (Logical Thinking & Systematic Thinking)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) เป็นหลักการคิดที่ใช้ข้อมูลและภาพรวมมาดำเนินการคิด หลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียว ทำให้การประเมินสภานการณ์ต่างๆได้อย่างครบถ้วน สามารถกำหนดแนวทางและกระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้าง Scenario ไว้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ


การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) เป็นหลักการคิดที่มองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวอยู่เสมอ ไม่รีบตัดสินใจดำเนินการเพียงเพราะมีวิธีการแก้ปัญหาเท่านั้น แต่จะประเมินผลที่จะเกิดขึ้น หากดำเนินการไปแล้ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน มองภาพแบบองค์รวมของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นการบริหารจัดการปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ จะทำให้แนวทางการแก้ปัญหาบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการวิเคราะห์และตั้งคำถามถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างละเอียด ประเมินสถานการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผลและข้อมูลประกอบ พร้อมการตัดสินใจที่คำนึงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักการคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดและแนวทางปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาแนวทางปฏิบัติการในฐานะนักคิดเชิงระบบโดยการใช้ข้อมูลและคำนึงถึงผลกระทบในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้หลักการของการคิดอย่างมีตรรกะและการคิดเชิงระบบ
      สนุกกับ “คำสำคัญ (Keywords)” สร้างแนวความคิด
      ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก
      ความหมายของการคิดเชิงระบบ
      กรอบความคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      Workshop : สรุปแนวความคิดอย่างมีตรรกะและเป็นระบบ
การประยุกต์ใช้การคิดอย่างมีตรรกะกับการทำงาน
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      โครงสร้างความรู้ของ Logical Thinking
      การสร้างนิสัยให้มี Logical ในตัวเอง
      Workshop : การประยุกต์ใช้ Logical Thinking กับการทำงาน
การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบกับการทำงาน
      ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
      สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      องค์ประกอบที่ก่อกำเนิดเป็นระบบ
      การใช้คำถามในแนวทางการคิดเชิงระบบ
      Workshop : สร้างกระบวนการคิดเชิงระบบของตัวเอง
การบริหารจัดการปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ
      เรื่องเล่าสร้างแนวความคิด “การคิดเชิงระบบ”
      การประเมินสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Logical Thinking
      แนวทางการคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิผล
      คุณสมบัติของนักคิดเชิงระบบ
      Workshop : การพัฒนาการคิดเชิงระบบของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ