หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเชิงระบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Logical Thinking & Systematic Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเชิงระบบ (Logical Thinking & Systematic Thinking)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) เป็นหลักการคิดที่ใช้ข้อมูลและภาพรวมมาดำเนินการคิด หลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียว ทำให้การประเมินสภานการณ์ต่างๆได้อย่างครบถ้วน สามารถกำหนดแนวทางและกระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้าง Scenario ไว้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ


การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) เป็นหลักการคิดที่มองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวอยู่เสมอ ไม่รีบตัดสินใจดำเนินการเพียงเพราะมีวิธีการแก้ปัญหาเท่านั้น แต่จะประเมินผลที่จะเกิดขึ้น หากดำเนินการไปแล้ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน มองภาพแบบองค์รวมของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นการบริหารจัดการปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ จะทำให้แนวทางการแก้ปัญหาบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการวิเคราะห์และตั้งคำถามถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างละเอียด ประเมินสถานการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผลและข้อมูลประกอบ พร้อมการตัดสินใจที่คำนึงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักการคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดและแนวทางปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาแนวทางปฏิบัติการในฐานะนักคิดเชิงระบบโดยการใช้ข้อมูลและคำนึงถึงผลกระทบในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้หลักการของการคิดอย่างมีตรรกะและการคิดเชิงระบบ
      สนุกกับ “คำสำคัญ (Keywords)” สร้างแนวความคิด
      ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก
      ความหมายของการคิดเชิงระบบ
      กรอบความคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      Workshop : สรุปแนวความคิดอย่างมีตรรกะและเป็นระบบ
การประยุกต์ใช้การคิดอย่างมีตรรกะกับการทำงาน
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      โครงสร้างความรู้ของ Logical Thinking
      การสร้างนิสัยให้มี Logical ในตัวเอง
      Workshop : การประยุกต์ใช้ Logical Thinking กับการทำงาน
การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบกับการทำงาน
      ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
      สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      องค์ประกอบที่ก่อกำเนิดเป็นระบบ
      การใช้คำถามในแนวทางการคิดเชิงระบบ
      Workshop : สร้างกระบวนการคิดเชิงระบบของตัวเอง
การบริหารจัดการปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ
      เรื่องเล่าสร้างแนวความคิด “การคิดเชิงระบบ”
      การประเมินสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Logical Thinking
      แนวทางการคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิผล
      คุณสมบัติของนักคิดเชิงระบบ
      Workshop : การพัฒนาการคิดเชิงระบบของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing