หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Systematic Thinking for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Systematic Thinking for Success)

อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

(วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในการทำงานนั้น ทักษะในการคิดในการทำงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีคิดที่เป็นระบบจะช่วยให้บุคลากรนั้น ๆ มีทักษะในการคิดเพื่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งกระบวนการนั้นเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ แบบแผนมากที่สุด 
   ดังนั้น “การคิดอย่างเป็นระบบ” จึงเป็นกลไกทางความคิดที่สำคัญประการหนึ่งของมนุษย์ ในหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงรูปแบบการคิดที่เรียกว่า “การคิดอย่างเป็นระบบ” ทั้งในเรื่องของหลักการ รูปแบบการคิด วิธีการ และ เทคนิคในการเสริมสร้างมุมมองความคิดเชิงระบบ เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับประยุกต์ในกับการทำงานในปัจจุบันของบุคลากรนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้และเข้าใจคำว่า “การคิด” และ สามารถสร้างมุมมองความคิด 
เพื่อที่จะสามารถปรับกระบวนทัศน์สู่การสร้างภาวะทางความคิดที่ดีต่อไป 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้และเข้าใจวิธีการเสริมสร้างทักษะ “การคิดอย่างเป็นระบบ” และสามารถปรับมุมมองความคิดที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้ถึงขั้นตอนการสร้างความคิดอย่างเป็นระบบในทุก ๆ มิติการทำงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานทั้งภายใน และภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับกาอบรมสามารถนำเอาหลักคิด เทคนิค วิธีการคิดอย่างเป็นระบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และ กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สมองกับความคิด (โครงสร้างของสมอง และ หลักการทำงานของสมอง) 
ทัศนคติ และกรอบทางความคิดกับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด 
การเสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
      1. ความสำคัญ และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างเป็นระบบ 
      2. โครงสร้างและหลักการในการคิดเชิงระบบ 
      3. ขั้นตอนการเสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบ 
      4. เครื่องมือและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ 

 การคิดอย่างเป็นระบบในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Workshop)
บทสรุปการสัมมนา และ อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ (แบ่งปันข้อคิดจากวิทยากร)

หมายเหตุ เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์

รูปแบบการอบรม
   เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรม (บรรยาย 40 % กิจกรรม 60 %) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้พร้อมการนำไปต่อยอดเพื่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการฝึกอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Lecture) / การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / กิจกรรมกลุ่ม (Grouping) 
 กรณีศึกษา (Case Study) / การระดมสมอง (Brain storming) 
 การแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากทางวิทยากร (Show & Share)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับภายในองค์กร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม