หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จของงานโดยอัตโนมัติ - หลักสูตร 1 วัน
(Systematic Thinking for Automatic Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จของงานโดยอัตโนมัติ (Systematic Thinking for Automatic Success)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญของมนุษย์ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต การคิดนำไปสู่การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำ ซึ่งล้วนแต่มีผลลัพธ์ที่ตามมา ปลายทางของการคิดคือการนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ของแต่คน แตกต่างกันออกไป เนื่องมาจากกระบวนการของการคิดที่นำไปสู่การกระทำนั้นแตกต่างกัน
เมื่อเป้าหมายจะสำเร็จหรือไม่ เริ่มต้นมาจากการคิดและการกระทำอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นทักษะที่สำคัญนอกจากจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพและคุณภาพแล้ว กระบวนการคิดที่เหมาะสมยังเป็นหัวใจสำคัญของการเริ่มต้นความสำเร็จให้กับองค์กร การที่พนักงานทุกคนในองค์กรถูกพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบจนเป็นอัตโนมัติ มีขั้นตอนและเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน จะทำให้องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมกันทางความคิดและย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหัวใจสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เรียนรู้เทคนิคของการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาทักษะนั้นจนสามารถสร้างผลสำเร็จในการทำงานได้
3. สามารถนำเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและสร้างผลสำเร็จร่วมกันจนเป็นอัตโนมัติได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
9:00- 10:30
      อบรม สัมมนา 1. ความคิดที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน
      อบรม สัมมนา 2. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking)
      อบรม สัมมนา 3. การควบคุมความคิดเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างที่ต้องการ
      อบรม สัมมนา 4. เป้าหมายของการคิดอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา Workshop: ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
10:30- 12:00
      อบรม สัมมนา 5. ความสอดคล้องของความคิดและการกระทำจากภายในและภายนอก
      อบรม สัมมนา 6. ทัศนคติที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น
      อบรม สัมมนา 7. การแปลงความคิดสู่ขั้นตอนการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา Workshop: การแปลงความคิดสู่การปฏิบัติ
13:00- 14:30
      อบรม สัมมนา 8. เทคนิคการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา 9. ปัญหาและอุปสรรคต่อการคิดให้ประสบความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา 10. เทคนิคการสร้างความสำเร็จร่วมกันโดยอัตโนมัติ
      อบรม สัมมนา Workshop: การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จ
14:30-16:00
      อบรม สัมมนา 11. การประยุกต์ใช้การคิดอย่างเป็นระบบในการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
      อบรม สัมมนา 12. การสร้างนิสัยการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
      อบรม สัมมนา Workshop: การสร้างนิสัยเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
.

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม