หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดแบบมีขั้นมีตอนยิ่งในยุค Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการแข่งขันเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน ไม่มีวิธีการรับมือหรือการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีก็ยากที่ทำให้องค์กรนั้นพัฒนาให้เหนือคู่แข่งขันได้ ผู้นำมีความจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนทัศน์ในการคิดเพื่อสร้างระบบการบริหารที่เหมาะสมสามารถหาวิธีการมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และตอบสนององค์กรได้เป็นอย่างดี
        การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เน้นการทำกิจกรรมและสร้างกระบวนการคิดเพื่อนำกระวนการคิดสร้างกลยุทธ์และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการคิดประเภทต่างๆ
2. เพื่อเสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
2. กระบวนทัศน์ในการคิด (Thinking paradigm)
3. Workshop 1 กิจกรรมการสร้างกระบวนทัศในการคิด
4. กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factors)
5. หลุมพรางของความคิด (Box Thinking)
6. การคิดในแบบระบบมีชีวิต (Organic Thinking System)
7. Workshop 2 กิจกรรรมการคิดแบบ Organic Thinking System
8. เส้นทางในการพัฒนาระบบคิดแบบมีชีวิต (Organic Thinking Way)
9. เทคนิคการพัฒนาความคิดให้พ้นจากกับดักความคิด (Out of the box thinking)
10. การบริหารเวลาแบบขงเบ้ง (Time Management) กรวด ก้อนหิน เม็ดทราย น้ำ
11. Workshop 3 กิจกรรมการบริหารกลยุทธ์โดยการบริหารเวลา
12. ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาศักยภาพสำหรับการคิดเชิงกลยุทธ์
13. Workshop 4 กิจกรรมการใช้ทฤษฎีเกมมาปรับในในการบริหารงาน
14. สรุปการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม
1. Lecture 40%
2. Workshop/Role Playing / Case Study 60%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม