หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Strategic Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การคิดเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดแบบมีขั้นมีตอนยิ่งในยุค Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการแข่งขันเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน ไม่มีวิธีการรับมือหรือการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีก็ยากที่ทำให้องค์กรนั้นพัฒนาให้เหนือคู่แข่งขันได้ ผู้นำมีความจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนทัศน์ในการคิดเพื่อสร้างระบบการบริหารที่เหมาะสมสามารถหาวิธีการมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และตอบสนององค์กรได้เป็นอย่างดี
        การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เน้นการทำกิจกรรมและสร้างกระบวนการคิดเพื่อนำกระวนการคิดสร้างกลยุทธ์และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการคิดประเภทต่างๆ
2. เพื่อเสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
2. กระบวนทัศน์ในการคิด (Thinking paradigm)
3. Workshop 1 กิจกรรมการสร้างกระบวนทัศในการคิด
4. กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factors)
5. หลุมพรางของความคิด (Box Thinking)
6. การคิดในแบบระบบมีชีวิต (Organic Thinking System)
7. Workshop 2 กิจกรรรมการคิดแบบ Organic Thinking System
8. เส้นทางในการพัฒนาระบบคิดแบบมีชีวิต (Organic Thinking Way)
9. เทคนิคการพัฒนาความคิดให้พ้นจากกับดักความคิด (Out of the box thinking)
10. การบริหารเวลาแบบขงเบ้ง (Time Management) กรวด ก้อนหิน เม็ดทราย น้ำ
11. Workshop 3 กิจกรรมการบริหารกลยุทธ์โดยการบริหารเวลา
12. ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาศักยภาพสำหรับการคิดเชิงกลยุทธ์
13. Workshop 4 กิจกรรมการใช้ทฤษฎีเกมมาปรับในในการบริหารงาน
14. สรุปการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม
1. Lecture 40%
2. Workshop/Role Playing / Case Study 60%

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดเชิงกลยุทธ์ทักษะการคิดStrategic Thinking

แสดงความคิดเห็น