หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Strategic Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / การคิดเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  จากภาวะของการการจัดการ และการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งธุรกิจต่างๆ ต้องยอมรับในระดับหนึ่งว่า ปัจจุบันไม่ใช่แค่การแข่งขันภายในประเทศเท่านั้น แต่เป็นการแข่งขันที่มีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาในธุรกิจอุตสาหกรรมด้วย และต่างก็ย่อมที่จะมีแนวทางการบริหารการจัดการที่ดี เพื่อที่สามารถแข่งขันและสามารถสร้างผลกำไรได้ ดังนั้นการที่ธุรกิจหรือองค์กรจะดำรงสถานะในธุรกิจและดำเนินการเพื่อการอยู่รอดขององค์กร องค์กรหรือธุรกิจจำเป็นต้องมีแนวทางในการคิดเชิงกลยุทธ์ แผนการกลยุทธ์ที่ดี และสามารถนำแผนกลยุทธ์ที่ได้ไปดำเนินการปฏิบัติได้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

วัตถุประสงค์
1. พนักงานสามารถเข้าใจในบริบทของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
2. พนักงานสามารถและเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับหน่วยงานได้ 
3. วิเคราะห์กลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับหน่วยธุรกิจ โดยพื้นฐานของ SWOT ที่เป็นอยู่
4. เพื่อให้สามารถนำไปสู่แผนปฏิบัติงานได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
2. Workshop Domino Play 
3. การประเมินสถานการณ์ต่างทั้งภายในและภายนอก โดยวิธีห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) แนวทาง PEST และ Five Force model 
4. Workshop หาปัจจัยต่างๆ โดยวิธีการตั้งคำถามเชิงบวก (Appreciative Inquiry, AI) เพื่อนำมาซึ่งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 
5. Workshop โดยวิธีการตั้งคำถามเชิงบวก (Appreciative Inquiry) เพื่อนำมาซึ่งกลยุทธ์ระดับองค์กร และระดับหน้าที่ โดยใช้ TOWS Matrix 
6. Workshop เพื่อการวิเคราะห์ Gap analysis จากสถานการณ์จริงเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดเดิม
7. การแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติงาน โดย Grant Chart

ลักษณะการอบรมสัมมนา
1. ความหมายของความเสี่ยง
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ 
3. การแยกแยะความเสี่ยง (Risk Identification) 
4. ผลกระทบจากการไม่รู้ความเสี่ยง 
5. การปรับทัศนคติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Risk Management) 
6. กระบวนการปรับทัศนคติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Risk Management Process) ตามมาตรฐานสากล (COSO) 
7. วิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
8. การสร้าง Risk Model เพื่อประเมินความเสี่ยง 
9. การควบคุมและการติดตามผลการปรับทัศนคติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
10. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการปรับทัศนคติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบูรณาการความเสี่ยงไปสู่การบริหารเชิงกลยุทธ์
11. Work Shop

แนวทางในการอบรม
บรรยาย 40%
 Workshop โดยแนวทาง AI 60%


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับบริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คิดเชิงกลยุทธ์Risk ManagementCOSO

แสดงความคิดเห็น