หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงการออกแบบเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Design Thinking in Practise)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงการออกแบบเชิงปฏิบัติการ (Design Thinking in Practise)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนการทำงานที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centric) แล้วกำหนดประเด็นสำคัญของความต้องการที่เป็นสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง (Pain Point) หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ของลูกค้า (Gain Point) แล้วนำมาสร้างแนวความคิดใหม่ๆ (New Idea) เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรมให้เกิดขึ้น


การประยุกต์ใช้กระบวนการ Design Thinking เชื่อมโยงกับการสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Mindset) เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะทำให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นและท้าทายกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง พร้อมที่จะคิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานของตัวเอง ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า นำไปสู่การสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) อย่างยั่งยืน
การเรียนรู้และสร้างกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking Process) เสริมสร้างเทคนิคต่างๆ ให้กับผู้เรียนตั้งแต่....
        เทคนิคการตั้งคำถามและค้นหาความต้องการ (Empathize)
        เทคนิคการกำหนดความต้องการที่แท้จริง (Define)
        เทคนิคการสร้างแนวความคิดใหม่ๆ (Ideate)
        เทคนิคการสร้างโมเดลรูปแบบ (Prototype)
        เทคนิคการทดสอบที่มีประสิทธิผล (Test)
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการคิดถึงการออกแบบ (Design Thinking) อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มองเห็นกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างโมเดลต้นแบบ (Prototype) กับความต้องการของกลุ่ม ทำให้สร้างผลงานได้ทันทีอย่างครบกระบวนการ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ ด้วย Design Thinking ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking Principle)
    ความหมายของการคิดเชิงการออกแบบ (What is……?)
    แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบ
    ความเกี่ยวเนื่องของคน, ธุรกิจและเทคนิคในการออกแบบ
    กระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
    Workshop : การเรียนรู้และเข้าใจหลักการออกแบบ
กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking Process)
      การเรียนรู้และเข้าใจความต้องการ (Empathize)
    การกำหนดสิ่งที่ต้องการออกแบบให้ชัดเจน (Define)
    การสร้างแนวความคิดใหม่ๆ (Ideate)
    การสร้างโมเดลต้นแบบ (Prototype)
    การทดสอบแนวความคิด (Test)
    กิจกรรม : ดำเนินการตามกระบวนการ
เทคนิคในการดำเนินการการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) I
    เทคนิคการสัมภาษณ์และค้นหาความต้องการ
    การเรียนรู้และเข้าใจ Pain Point ที่แท้จริง
    เทคนิคการค้นหาความต้องการที่แท้จริง
    เทคนิคการระดมสมองด้วย Yes And V.S. Yes But
    กิจกรรม : ดำเนินการตามเทคนิคที่ได้เรียนรู้
เทคนิคในการดำเนินการการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) I
    เทคนิคการสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ที่หลากหลาย
    เทคนิคการกระตุ้นให้เสนอแนวความคิด
    หลักการที่สำคัญของการสร้างโมเดลต้นแบบ
    หลักการที่สำคัญของการทดสอบอย่างมีประสิทธิผล
    กิจกรรม : ดำเนินการตามเทคนิคและหลักการที่ได้เรียนรู้
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม