หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงการออกแบบและการเล่าเรื่องนำเสนอผลงาน - หลักสูตร 2 วัน
(Design Thinking and Storytelling for Pitching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงการออกแบบและการเล่าเรื่องนำเสนอผลงาน (Design Thinking and Storytelling for Pitching)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
กระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้ได้นวัตกรรมที่ผ่านกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญ “ความรู้สึก (Feeling)” ของลูกค้าจริงๆ และเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้

การสร้างความเข้าใจผู้บริโภคโดยการรวบรวมข้อมูลที่เป็นความต้องการและความรู้สึกเชิงลึกของลูกค้าอย่างแท้จริง แล้วผ่าน Empathy Map ก็จะทำให้เข้าใจมุมมองที่เป็น Pain Point ของลูกค้า แล้วนำมากำหนด Point of View (POV) ให้ชัดเจนต่อไป เพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ๆ นำไปสู่การทำ Prototype and Testing ต่อไป
         Empathize ใช้ Empathy Map จากข้อมูลที่ได้รับมา
         Define  สร้าง Point of View Statement ที่ชัดเจน
         Ideate ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ ที่หลากหลาย
         Prototype แบบจำลองที่สอดคล้องกับ Solution ที่ต้องการ
         Testing เพื่อการนำ Re-Empathize นำไปสู่การปรับปรุง
การสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอผลงาน (Storytelling for Pitching) เป็นกระบวนการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถทำให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ และติดหนึบกับเรื่องเล่าของเรา เกิดความเข้าใจแล้วคล้อยตามเรื่องเล่าตลอดการเล่าเรื่อง โดยการสอดแทรกเทคนิคต่างๆ ระหว่างการเล่าเรื่องตลอดเวลา เช่น
         เรื่องเล่าเรียบง่าย เข้าใจได้ทันที (Simple)
         มีสิ่งที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่ (Unexpected)
         ขั้นตอนชัดเจนติดตามได้ (Concrete)
         กระตุ้นความรู้สึกการมีส่วนร่วม (Emotional)
         จบด้วยการเกิดผลลัพธ์ (Reaction)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจกรอบความคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking Mindset) สามารถนำไปสร้างนวัตกรรมของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการของ Design Thinking ที่มีขั้นตอนอย่างชัดเจน เกิดความเข้าใจกระบวนการด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการ Design Thinking กับการสร้างนวัตกรรมในเรื่องต่างๆ ของตัวเองกับทีมงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอผลงาน (Storytelling for Pitching) กับ Solution ที่ได้จาก Design Thinking ให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกกับการสร้างไอเดียใหม่ๆ แล้วนำไปสร้างรูปแบบจำลองสำหรับนำไปทดสอบได้ทันที

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Day I : การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการ Design Thinking
การสร้างกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking Process)
         หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
         ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
         เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
         เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
  การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำความเข้าใจผู้บริโภค (Empathize)
         ระดับของการทำความเข้าใจ (Empathize Level)
         วิธีการทำความเข้าใจ (How to Empathize)
         ทักษะการใช้คำถามสร้างความเข้าใจลูกค้า
         ทักษะการฟังเข้าใจความรู้สึกเชิงสึกของลูกค้า
         กิจกรรม : การทำ Empathy ผู้พูด
         กรณีศึกษา : การวิเคราะห์ Pain Point จากการทำ Empathy
การกำหนดความชัดเจนกับประเด็นสำคัญ (Define)
         สนุกกับการเรียนรู้คำสำคัญ (Keywords)
         หลักการสำคัญของการ Define Pain Pont ของ User
         กิจกรรม : การใช้ Empathy Map (Unpacking)
         กิจกรรม : การวิเคราะห์ POV (Point of View) ด้วยรูปภาพ
         Workshop : การกำหนด POV ของตัวเอง
         Workshop : การสร้าง POV Statement
การสร้างแนวความคิดต่างๆ (Ideate)
         การสร้างกรอบความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Mindset)
         กระบวนการในการสร้างไอเดียใหม่ๆ (Process)
         กระบวนการ Design Thinking สู่ Ideation
         กิจกรรม : เครื่องมือสร้างไอเดียด้วย Yes!, And
         กิจกรรม : เครื่องมือสร้างไอเดียด้วย Reframe Constraint

Day II : การนำ Solution มาสร้าง Storytelling for Pitching
การทำแบบจำลองเบื้องต้น (Prototype)
         หลักการสำคัญของการทำ Prototype
         วิธีการในการทำ Prototype 3 รูปแบบ
         จุดประสงค์สำคัญในการสร้าง Prototype
         กิจกรรม : ดำเนินการสร้าง Prototype ของตัวเอง
การนำไปทดสอบการใช้งานจริง (Test)
         เทคนิคการใช้ Prototype ทำ Testing
         สิ่งที่ควรปฏิบัติในการทำ Test (Do)
         การบันทึกข้อมูลป้อนกลับจากการ Test (User Feedback)
         กิจกรรม : ดำเนินการทดสอบ (Testing)
การพัฒนาการเล่าเรื่องให้โดนใจสร้างความน่าสนใจ
         องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Storytelling)
         หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
         การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
         กิจกรรม : สร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
         Role Playing : การเล่าเรื่อง (Storytelling) ให้น่าสนใจ
การสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอผลงาน (Storytelling for Pitching)
         เทคนิคการเล่าเรื่องให้ผู้ฟังติดตามแบบติดหนึบ
         เทคนิคการสร้างโครงเรื่องเล่าให้ครบถ้วน
         กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
         Role Playing : การเล่าเรื่องสำหรับการนำเสนองาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง