หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Positive Thinking for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)

อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

(วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนจะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวนั้นมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน แต่ปัจจัยประการหนึ่งที่สำคัญมาก คือเรื่องของ “ความคิด” แม้ในเรื่องเดียวกันยังคิดเห็นแตกต่าง ๆ เพราะมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน จึงทำให้คนเรานั้นมีวิถีในการดำเนินชีวิตที่เป็นบทสรุปของตนเองแตกต่างกัน และ แน่นอนว่า “ทัศนคติ” หรือ “มุมมองความคิด” นั้นเป็นสิ่งที่จะชี้วัดว่าใครมีทัศนคติแบบไหน ประสบความสำเร็จมากน้อยอย่างไร 
   หลักสูตรนี้เป็นการอธิบายความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการมีมุมมองความคิดใสเชิงบวกกับการดำเนินชีวิต กับมุมมองความคิดที่ถูกต้องในการใช้ชีวิต อธิบายถึงกระบวนการสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกเพื่อที่จะนำเอาหลักคิด วิธีการคิด และ เทคนิคการกำจัดความคิดในเชิงลบออกจากกรอบความคิดของเรา เพื่อเสริมสร้างค่านิยม การคิดดี ที่นำไปสู่การมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดี การกระทำที่ดี ซึ่งสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการทำงานที่ดี และ กลายเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงขององค์กรนั้น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้และเข้าใจคำว่า “ทัศนคติ” และ การมองโลกในแง่บวก สามารถปรับกระบวนทัศน์สู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้ และ เข้าใจ บทบาท หน้าที่ ของแต่ละบุคคล มองเห็นเป้าหมายขององค์กร และ เป้าหมายของตนเองในการดำเนินธุรกิจ และ การทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ กฎของการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจเพื่อนร่วมงาน และ สามารถรู้ถึงคุณลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลได้ 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาสิ่งที่ได้จาการฝึกอบรม และ ปฏิบัติด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในปัจจุบัน และ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สมองกับความคิด (โครงสร้างของสมอง และ หลักการทำงานของสมอง) 
 ทัศนคติ และกรอบทางความคิดกับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด 
 การเสริมสร้างการคิดในเชิงบวก (Positive Thinking) 
      1. หลักการในการสร้างมุมมองความคิดที่เป็นบวก
      2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง และพัฒนาความคิดในเชิงบวก
      3. เทคนิคการสร้างความคิดเชิงบวกสภาวการณ์ต่าง ๆ
      4. การจำกัดความคิดในเชิงลบ และ วิธีการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด 

 การนำเอาความคิดในเชิงบวกมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Workshop) 
      1. การแสดงออก (ท่วงท่า อิริยาบถ)
      2. การสื่อสาร (ถ้อยคำ ภาษา) 

 บทสรุปการสัมมนา และ อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ (แบ่งปันข้อคิดจากวิทยากร) 

หมายเหตุ เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์

รูปแบบการอบรม
   เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรม (บรรยาย 40 % กิจกรรม 60 %) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้พร้อมการนำไปต่อยอดเพื่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการฝึกอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Lecture) / การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / กิจกรรมกลุ่ม (Grouping) 
 กรณีศึกษา (Case Study) / การระดมสมอง (Brain storming) 
 การแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากทางวิทยากร (Show & Share)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับภายในองค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม