หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง - หลักสูตร 2 วัน
(System Thinking & Applied)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง (System Thinking & Applied)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 คุณรู้หรือไม่ว่า...
       การเปลี่ยนแปลงระบบงานย่อยจะส่งผลกระทบกับระบบงานใหญ่
       หลายสิ่ง หลายอย่าง ล้วนเป็นระบบหนึ่งในระบบที่ใหญ่กว่า
       การบรรลุเป้าหมายหนึ่ง อาจเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ขึ้นมาได้
       สิ่งที่เรามองเห็นอาจเป็นเพียงบางส่วนของระบบเท่านั้น
       การเรียนรู้และเข้าใจระบบ จะทำให้เกิดการยอมรับกับผลกระทบได้
       การคิดเชิงระบบคือการเข้าใจระบบไม่ใช่ต่อต้านระบบ
 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ให้แนวทางใหม่ทั้งหมดในการมองเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เราเข้าใจโครงสร้างที่ซับซ้อนของเหตุและผลในโลกของเรา เป็นแนวทางที่ทำให้คิดได้ว่า สิ่งต่างๆ ผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงกันและกันอย่างไรบ้าง
       คิดเชิงเส้น A B = C
       คิดเชิงระบบ

 การสร้างแนวความคิดให้กับบุคลากรขององค์กรให้คิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในการทำงาน จะช่วยทำให้พนักงานสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดตามาโดยไม่ตั้งใจจากการกระทำของพนักงาน และค้นหาจุดที่ส่งผลสูงสุด เพื่อการมุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะให้ประโยชน์มหาศาลต่อองค์กร

 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการคิดเชิงระบบ (System Thinking) และแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือ แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ย่อมทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดประโยชน์ต่อองค์โดยรวมมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถสร้างการทำงานเป็นทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นด้วย เพราะทุกคนคิดเชิงระบบจะมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการของบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่มองที่ผลลัพธ์ขององค์กรเป็นสำคัญ


วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ได้ด้วยตัวเอง สามารถจินตนาการลักษณะงานที่เมาะสมกับการคิดเชิงระบบของตัวเองได้
 เพื่อสร้างหลักการของการคิดเชิงระบบในการประยุกต์ใช้กับการทำงาน การดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้กับผู้เรียน
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลผ่านการทำ Workshop, กรณีศึกษาและการนำเสนอแนวคิด
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบพร้อมกับการพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ ด้วยตัวเอง ตาม Style ที่เหมาะสมของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้และเกิดความสนใจในการนำแนวคิดอย่างเป็นระบบของตัวเองไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองด้วยความเต็มใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I: สร้างและพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบของตัวเอง
 เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
      การคิดเชิงระบบคืออะไร? เกี่ยวกับเราอย่างไร?
      องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงระบบ
      เรียนรู้แนวทางการคิดเชิงระบบด้วยตัวเอง
      Workshop: เรื่องที่เคยใช้การคิดเชิงระบบของตัวเอง
 การพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบ
      หลักการของการคิดเชิงระบบ
      หลุมพรางทางความคิดกับการคิดเชิงระบบ
      ทักษะการคิดประเภทต่างๆ
      การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวทางการคิดเชิงระบบ
      กรณีศึกษา: วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการคิดเชิงระบบ
 การคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
      แนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์
      การใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
      สร้างแนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      Workshop: การประยุกต์ใช้วิธีคิดเชิงกลยุทธ์กับระบบงาน
 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจกับการคิดเชิงระบบ
      แนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่เป็นเชิงระบบ
      ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบกับการทำงาน
      กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงระบบและแนวทางการตัดสินใจ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

DAY II: การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ กับการคิดเชิงระบบ
 สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      แนวความคิดหลักของการคิดเชิงระบบ
      Role Play: การนำเสนอแนวความคิดเชิงระบบ
      กระบวนการคิดเชิงระบบอย่างซับซ้อน
      Workshop: สร้างกระบวนการคิดเชิงระบบของตัวเอง
 การเรียนรู้พื้นฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Peter Senge
      การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
      ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      รูปแบความคิด (Mental Model)
      วิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision)
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับการคิดเป็นระบบในองค์กร
 การนำแนวคิดเชิงระบบมาใช้กับการดำเนินชีวิต
      การพัฒนาตัวเองสู่เป้าหมาย
      การสร้างความสุขกับครอบครัว
      การทำงานร่วมกับผู้อื่น
      การพัฒนาทีมงานของตัวเอง
      กรณีศึกษา: การพัฒนาการคิดเชิงระบบของตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักคิดเชิงระบบ
      ประเด็นพื้นฐานของการคิดเชิงระบบ
      แนวทางการคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิผล
      คุณสมบัติของนักคิดเชิงระบบ
      ประโยชน์ของการเป็นนักคิดเชิงระบบ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ