คอร์สฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

(System Thinking & Applied) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 คุณรู้หรือไม่ว่า...
       การเปลี่ยนแปลงระบบงานย่อยจะส่งผลกระทบกับระบบงานใหญ่
       หลายสิ่ง หลายอย่าง ล้วนเป็นระบบหนึ่งในระบบที่ใหญ่กว่า
       การบรรลุเป้าหมายหนึ่ง อาจเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ขึ้นมาได้
       สิ่งที่เรามองเห็นอาจเป็นเพียงบางส่วนของระบบเท่านั้น
       การเรียนรู้และเข้าใจระบบ จะทำให้เกิดการยอมรับกับผลกระทบได้
       การคิดเชิงระบบคือการเข้าใจระบบไม่ใช่ต่อต้านระบบ
 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ให้แนวทางใหม่ทั้งหมดในการมองเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เราเข้าใจโครงสร้างที่ซับซ้อนของเหตุและผลในโลกของเรา เป็นแนวทางที่ทำให้คิดได้ว่า สิ่งต่างๆ ผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงกันและกันอย่างไรบ้าง
       คิดเชิงเส้น A B = C
       คิดเชิงระบบ

 การสร้างแนวความคิดให้กับบุคลากรขององค์กรให้คิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในการทำงาน จะช่วยทำให้พนักงานสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดตามาโดยไม่ตั้งใจจากการกระทำของพนักงาน และค้นหาจุดที่ส่งผลสูงสุด เพื่อการมุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะให้ประโยชน์มหาศาลต่อองค์กร

 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการคิดเชิงระบบ (System Thinking) และแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือ แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ย่อมทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดประโยชน์ต่อองค์โดยรวมมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถสร้างการทำงานเป็นทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นด้วย เพราะทุกคนคิดเชิงระบบจะมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการของบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่มองที่ผลลัพธ์ขององค์กรเป็นสำคัญ


วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ได้ด้วยตัวเอง สามารถจินตนาการลักษณะงานที่เมาะสมกับการคิดเชิงระบบของตัวเองได้
 เพื่อสร้างหลักการของการคิดเชิงระบบในการประยุกต์ใช้กับการทำงาน การดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้กับผู้เรียน
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลผ่านการทำ Workshop, กรณีศึกษาและการนำเสนอแนวคิด
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบพร้อมกับการพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ ด้วยตัวเอง ตาม Style ที่เหมาะสมของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้และเกิดความสนใจในการนำแนวคิดอย่างเป็นระบบของตัวเองไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองด้วยความเต็มใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I: สร้างและพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบของตัวเอง
 เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
      การคิดเชิงระบบคืออะไร? เกี่ยวกับเราอย่างไร?
      องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงระบบ
      เรียนรู้แนวทางการคิดเชิงระบบด้วยตัวเอง
      Workshop: เรื่องที่เคยใช้การคิดเชิงระบบของตัวเอง
 การพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบ
      หลักการของการคิดเชิงระบบ
      หลุมพรางทางความคิดกับการคิดเชิงระบบ
      ทักษะการคิดประเภทต่างๆ
      การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวทางการคิดเชิงระบบ
      กรณีศึกษา: วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการคิดเชิงระบบ
 การคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
      แนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์
      การใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
      สร้างแนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      Workshop: การประยุกต์ใช้วิธีคิดเชิงกลยุทธ์กับระบบงาน
 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจกับการคิดเชิงระบบ
      แนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่เป็นเชิงระบบ
      ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบกับการทำงาน
      กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงระบบและแนวทางการตัดสินใจ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

DAY II: การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ กับการคิดเชิงระบบ
 สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      แนวความคิดหลักของการคิดเชิงระบบ
      Role Play: การนำเสนอแนวความคิดเชิงระบบ
      กระบวนการคิดเชิงระบบอย่างซับซ้อน
      Workshop: สร้างกระบวนการคิดเชิงระบบของตัวเอง
 การเรียนรู้พื้นฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Peter Senge
      การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
      ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      รูปแบความคิด (Mental Model)
      วิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision)
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับการคิดเป็นระบบในองค์กร
 การนำแนวคิดเชิงระบบมาใช้กับการดำเนินชีวิต
      การพัฒนาตัวเองสู่เป้าหมาย
      การสร้างความสุขกับครอบครัว
      การทำงานร่วมกับผู้อื่น
      การพัฒนาทีมงานของตัวเอง
      กรณีศึกษา: การพัฒนาการคิดเชิงระบบของตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักคิดเชิงระบบ
      ประเด็นพื้นฐานของการคิดเชิงระบบ
      แนวทางการคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิผล
      คุณสมบัติของนักคิดเชิงระบบ
      ประโยชน์ของการเป็นนักคิดเชิงระบบ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดเชิงระบบSystem Thinkingการคิดเชิงเส้น

แสดงความคิดเห็น