หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง - หลักสูตร 2 วัน
(System Thinking & Applied)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง (System Thinking & Applied)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 คุณรู้หรือไม่ว่า...
       การเปลี่ยนแปลงระบบงานย่อยจะส่งผลกระทบกับระบบงานใหญ่
       หลายสิ่ง หลายอย่าง ล้วนเป็นระบบหนึ่งในระบบที่ใหญ่กว่า
       การบรรลุเป้าหมายหนึ่ง อาจเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ขึ้นมาได้
       สิ่งที่เรามองเห็นอาจเป็นเพียงบางส่วนของระบบเท่านั้น
       การเรียนรู้และเข้าใจระบบ จะทำให้เกิดการยอมรับกับผลกระทบได้
       การคิดเชิงระบบคือการเข้าใจระบบไม่ใช่ต่อต้านระบบ
 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ให้แนวทางใหม่ทั้งหมดในการมองเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เราเข้าใจโครงสร้างที่ซับซ้อนของเหตุและผลในโลกของเรา เป็นแนวทางที่ทำให้คิดได้ว่า สิ่งต่างๆ ผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงกันและกันอย่างไรบ้าง
       คิดเชิงเส้น A B = C
       คิดเชิงระบบ

 การสร้างแนวความคิดให้กับบุคลากรขององค์กรให้คิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในการทำงาน จะช่วยทำให้พนักงานสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดตามาโดยไม่ตั้งใจจากการกระทำของพนักงาน และค้นหาจุดที่ส่งผลสูงสุด เพื่อการมุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะให้ประโยชน์มหาศาลต่อองค์กร

 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการคิดเชิงระบบ (System Thinking) และแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือ แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ย่อมทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดประโยชน์ต่อองค์โดยรวมมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถสร้างการทำงานเป็นทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นด้วย เพราะทุกคนคิดเชิงระบบจะมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการของบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่มองที่ผลลัพธ์ขององค์กรเป็นสำคัญ


วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ได้ด้วยตัวเอง สามารถจินตนาการลักษณะงานที่เมาะสมกับการคิดเชิงระบบของตัวเองได้
 เพื่อสร้างหลักการของการคิดเชิงระบบในการประยุกต์ใช้กับการทำงาน การดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้กับผู้เรียน
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลผ่านการทำ Workshop, กรณีศึกษาและการนำเสนอแนวคิด
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบพร้อมกับการพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ ด้วยตัวเอง ตาม Style ที่เหมาะสมของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้และเกิดความสนใจในการนำแนวคิดอย่างเป็นระบบของตัวเองไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองด้วยความเต็มใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I: สร้างและพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบของตัวเอง
 เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
      การคิดเชิงระบบคืออะไร? เกี่ยวกับเราอย่างไร?
      องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงระบบ
      เรียนรู้แนวทางการคิดเชิงระบบด้วยตัวเอง
      Workshop: เรื่องที่เคยใช้การคิดเชิงระบบของตัวเอง
 การพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบ
      หลักการของการคิดเชิงระบบ
      หลุมพรางทางความคิดกับการคิดเชิงระบบ
      ทักษะการคิดประเภทต่างๆ
      การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวทางการคิดเชิงระบบ
      กรณีศึกษา: วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการคิดเชิงระบบ
 การคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
      แนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์
      การใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
      สร้างแนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      Workshop: การประยุกต์ใช้วิธีคิดเชิงกลยุทธ์กับระบบงาน
 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจกับการคิดเชิงระบบ
      แนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่เป็นเชิงระบบ
      ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบกับการทำงาน
      กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงระบบและแนวทางการตัดสินใจ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

DAY II: การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ กับการคิดเชิงระบบ
 สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      แนวความคิดหลักของการคิดเชิงระบบ
      Role Play: การนำเสนอแนวความคิดเชิงระบบ
      กระบวนการคิดเชิงระบบอย่างซับซ้อน
      Workshop: สร้างกระบวนการคิดเชิงระบบของตัวเอง
 การเรียนรู้พื้นฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Peter Senge
      การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
      ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      รูปแบความคิด (Mental Model)
      วิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision)
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับการคิดเป็นระบบในองค์กร
 การนำแนวคิดเชิงระบบมาใช้กับการดำเนินชีวิต
      การพัฒนาตัวเองสู่เป้าหมาย
      การสร้างความสุขกับครอบครัว
      การทำงานร่วมกับผู้อื่น
      การพัฒนาทีมงานของตัวเอง
      กรณีศึกษา: การพัฒนาการคิดเชิงระบบของตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักคิดเชิงระบบ
      ประเด็นพื้นฐานของการคิดเชิงระบบ
      แนวทางการคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิผล
      คุณสมบัติของนักคิดเชิงระบบ
      ประโยชน์ของการเป็นนักคิดเชิงระบบ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing