หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง - หลักสูตร 2 วัน
(System Thinking & Applied)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง (System Thinking & Applied)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
คุณรู้หรือไม่ว่า... 
       การเปลี่ยนแปลงระบบงานย่อยจะส่งผลกระทบกับระบบงานใหญ่
       หลายสิ่ง หลายอย่าง ล้วนเป็นระบบหนึ่งในระบบที่ใหญ่กว่า
       การบรรลุเป้าหมายหนึ่ง อาจเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ขึ้นมาได้
       สิ่งที่เรามองเห็นอาจเป็นเพียงบางส่วนของระบบเท่านั้น
       การเรียนรู้และเข้าใจระบบ จะทำให้เกิดการยอมรับกับผลกระทบได้
       การคิดเชิงระบบคือการเข้าใจระบบไม่ใช่ต่อต้านระบบ
การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ให้แนวทางใหม่ทั้งหมดในการมองเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เราเข้าใจโครงสร้างที่ซับซ้อนของเหตุและผลในโลกของเรา เป็นแนวทางที่ทำให้คิดได้ว่า สิ่งต่างๆ ผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงกันและกันอย่างไรบ้าง
       คิดเชิงเส้น A -> B = C
       คิดเชิงระบบ

การสร้างแนวความคิดให้กับบุคลากรขององค์กรให้คิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในการทำงาน จะช่วยทำให้พนักงานสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดตามาโดยไม่ตั้งใจจากการกระทำของพนักงาน และค้นหาจุดที่ส่งผลสูงสุด เพื่อการมุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะให้ประโยชน์มหาศาลต่อองค์กร

การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการคิดเชิงระบบ (System Thinking) และแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือ แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ย่อมทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดประโยชน์ต่อองค์โดยรวมมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถสร้างการทำงานเป็นทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นด้วย เพราะทุกคนคิดเชิงระบบจะมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการของบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่มองที่ผลลัพธ์ขององค์กรเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ได้ด้วยตัวเอง สามารถจินตนาการลักษณะงานที่เมาะสมกับการคิดเชิงระบบของตัวเองได้ 
เพื่อสร้างหลักการของการคิดเชิงระบบในการประยุกต์ใช้กับการทำงาน การดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้กับผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลผ่านการทำ Workshop, กรณีศึกษาและการนำเสนอแนวคิด 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบพร้อมกับการพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ ด้วยตัวเอง ตาม Style ที่เหมาะสมของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้และเกิดความสนใจในการนำแนวคิด อย่างเป็นระบบของตัวเองไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองด้วยความเต็มใจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : สร้างและพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบของตัวเอง
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
       ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
       การคิดเชิงระบบคืออะไร? เกี่ยวกับเราอย่างไร?
       องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงระบบ
       เรียนรู้แนวทางการคิดเชิงระบบด้วยตัวเอง
       Workshop: เรื่องที่เคยใช้การคิดเชิงระบบของตัวเอง

การพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบ
       หลักการของการคิดเชิงระบบ
       หลุมพรางทางความคิดกับการคิดเชิงระบบ
       ทักษะการคิดประเภทต่างๆ
       การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวทางการคิดเชิงระบบ
       กรณีศึกษา: วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการคิดเชิงระบบ

การคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
       แนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์
       การใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
       สร้างแนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       Workshop: การประยุกต์ใช้วิธีคิดเชิงกลยุทธ์กับระบบงาน

การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจกับการคิดเชิงระบบ
       แนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
       การประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่เป็นเชิงระบบ
       ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบกับการทำงาน
       กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงระบบและแนวทางการตัดสินใจ

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

DAY II : การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ กับการคิดเชิงระบบ
สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
       แนวความคิดหลักของการคิดเชิงระบบ
       Role Play: การนำเสนอแนวความคิดเชิงระบบ
       กระบวนการคิดเชิงระบบอย่างซับซ้อน
       Workshop: สร้างกระบวนการคิดเชิงระบบของตัวเอง

การเรียนรู้พื้นฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Peter Senge 
       การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
       ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
       รูปแบความคิด (Mental Model)
       วิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision)
       การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
       Workshop: การประยุกต์ใช้กับการคิดเป็นระบบในองค์กร

การนำแนวคิดเชิงระบบมาใช้กับการดำเนินชีวิต 
       การพัฒนาตัวเองสู่เป้าหมาย 
       การสร้างความสุขกับครอบครัว 
       การทำงานร่วมกับผู้อื่น 
       การพัฒนาทีมงานของตัวเอง 
       กรณีศึกษา: การพัฒนาการคิดเชิงระบบของตัวเอง

การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักคิดเชิงระบบ 
       ประเด็นพื้นฐานของการคิดเชิงระบบ 
       แนวทางการคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิผล 
       คุณสมบัติของนักคิดเชิงระบบ 
       ประโยชน์ของการเป็นนักคิดเชิงระบบ 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing