หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนจะคิดอย่างเป็นระบบ เพียงแต่อาจไม่ได้ทันสังเกตตัวเอง ทำให้มองเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น การคิดเชิงระบบจะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตมีความสุขมากขึ้น
การเรียนรู้และเข้าใจระบบ เพื่อให้เข้าใจภาพที่ใหญ่มากกว่าที่เรามองเห็น ทำให้ไม่ต่อต้านระบบที่เกิดขึ้น เพราะระบบย่อยมีผลกระทบกับระบบที่ใหญ่มากกว่าเสมอ ทำให้เราสามารถเลือกระบบย่อยที่มีผลกระทบมากที่สุด ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักการคิดเชิงระบบได้อย่างมีระบบ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการใช้เครื่องมือประกอบการคิดเชิงระบบได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของผู้เรียนได้ ทำเรื่องการทำงาน, การดำเนินชีวิต, การประสานงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
การคิดเชิงระบบ ครอบคลุม การคิดประเภทต่างๆ ดังนั้น หากเข้าใจหลักการของการคิดเชิงระบบแล้วก็จะสามารถนำหลักคิดประเภทต่างๆ มาใช้ประกอบกับการคิดได้มากขึ้น ทำให้สามารถสร้างแนวความคิดที่ดีและมีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้มากกว่าการคิดแบบเส้นตรง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจ หลักการคิดเชิงระบบและหลักการคิดต่างๆ แบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดต่างๆ ในรูปแบบของการคิดเชิงระบบแล้วประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือต่างๆ ที่สำคัญมาประยุกต์ใช้กับหลักการคิดเชิงระบบแล้วนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ด้วยการนำหลักคิดเชิงระบบไปดำเนินชีวิตตาม Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
        สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
        สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
        ครบเครื่องเรื่องการคิดประเภทต่างๆ
        การเชื่อมโยงหลักการคิดเชิงระบบด้วยการคิดประเภทต่างๆ
        Workshop : สรุปแนวความคิดเชิงระบบของตัวเอง

การนำหลักคิดเชิงระบบไปใช้กับการทำงาน
        สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
        หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
        หลักการของการคิดเชิงระบบ
        องค์ประกอบที่ก่อกำเนิดเป็นระบบ
        Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวความคิดเชิงระบบ

เทคนิคการใช้เครื่องมือประกอบการคิดเชิงระบบ
        การประยุกต์ด้วยทฤษฎีพาเรโต 80:20
        การประยุกต์ด้วยทฤษฎีผังก้างปลา (Root Cause Analysis)
        การประยุกต์ด้วยวงจรเหตุและผล (Causal Loop Diagram)
        การประยุกต์ด้วยหลักการ NLP
        Workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือกับสถานการณ์จริง

การประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงระบบกับสถานการณ์ต่างๆ
        การสร้างวงจรดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดเชิงระบบ
       การสร้างความสุขกับครอบครัวอย่างมีระบบ
       การทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยแนวคิดเชิงระบบ
        การพัฒนาทีมงานของตัวเองด้วยระบบ
        Workshop : กำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ของตัวเอง


การบ้าน : เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing