หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Thinking / การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนจะคิดอย่างเป็นระบบ เพียงแต่อาจไม่ได้ทันสังเกตตัวเอง ทำให้มองเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น การคิดเชิงระบบจะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตมีความสุขมากขึ้น
การเรียนรู้และเข้าใจระบบ เพื่อให้เข้าใจภาพที่ใหญ่มากกว่าที่เรามองเห็น ทำให้ไม่ต่อต้านระบบที่เกิดขึ้น เพราะระบบย่อยมีผลกระทบกับระบบที่ใหญ่มากกว่าเสมอ ทำให้เราสามารถเลือกระบบย่อยที่มีผลกระทบมากที่สุด ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักการคิดเชิงระบบได้อย่างมีระบบ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการใช้เครื่องมือประกอบการคิดเชิงระบบได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของผู้เรียนได้ ทำเรื่องการทำงาน, การดำเนินชีวิต, การประสานงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
การคิดเชิงระบบ ครอบคลุม การคิดประเภทต่างๆ ดังนั้น หากเข้าใจหลักการของการคิดเชิงระบบแล้วก็จะสามารถนำหลักคิดประเภทต่างๆ มาใช้ประกอบกับการคิดได้มากขึ้น ทำให้สามารถสร้างแนวความคิดที่ดีและมีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้มากกว่าการคิดแบบเส้นตรง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจ หลักการคิดเชิงระบบและหลักการคิดต่างๆ แบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดต่างๆ ในรูปแบบของการคิดเชิงระบบแล้วประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือต่างๆ ที่สำคัญมาประยุกต์ใช้กับหลักการคิดเชิงระบบแล้วนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ด้วยการนำหลักคิดเชิงระบบไปดำเนินชีวิตตาม Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
        สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
        สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
        ครบเครื่องเรื่องการคิดประเภทต่างๆ
        การเชื่อมโยงหลักการคิดเชิงระบบด้วยการคิดประเภทต่างๆ
        Workshop : สรุปแนวความคิดเชิงระบบของตัวเอง

การนำหลักคิดเชิงระบบไปใช้กับการทำงาน
        สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
        หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
        หลักการของการคิดเชิงระบบ
        องค์ประกอบที่ก่อกำเนิดเป็นระบบ
        Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวความคิดเชิงระบบ

เทคนิคการใช้เครื่องมือประกอบการคิดเชิงระบบ
        การประยุกต์ด้วยทฤษฎีพาเรโต 80:20
        การประยุกต์ด้วยทฤษฎีผังก้างปลา (Root Cause Analysis)
        การประยุกต์ด้วยวงจรเหตุและผล (Causal Loop Diagram)
        การประยุกต์ด้วยหลักการ NLP
        Workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือกับสถานการณ์จริง

การประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงระบบกับสถานการณ์ต่างๆ
        การสร้างวงจรดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดเชิงระบบ
       การสร้างความสุขกับครอบครัวอย่างมีระบบ
       การทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยแนวคิดเชิงระบบ
        การพัฒนาทีมงานของตัวเองด้วยระบบ
        Workshop : กำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ของตัวเอง


การบ้าน : เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คิดเชิงระบบsystem thinkingคิดเชิงวิเคราะห์

แสดงความคิดเห็น