คอร์สฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เหตุและผลมุ่งสู่เป้าหมาย

(Systematic Thinking and Analytical Thinking) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / การคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เหตุและผลมุ่งสู่เป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บุคลากรสามารถเอาชนะปัญหา อุปสรรคในการทำงานแล้วมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยเครื่องมือด้านการคิดประเภทต่างๆ ที่จำเป็นและสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีระบบ
 การเชื่อมโยงการคิดประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน จะทำให้การทำงานมีประสิทธิผลมากกว่าการคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ดังเช่น...

 การประยุกต์ใช้และพัฒนาหลักการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) และการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) ในการทำงานในเรื่องต่างๆ โดยการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองที่แบ่งออกเป็นสมองส่วนคิดวิเคราะห์ (Prefrontal Cortex) และสมองส่วนของอารมณ์ที่โต้ตอบกับสิ่งเร้า (Limbic System) จะทำให้สามารถบริหารจัดการอารมณ์แล้วกระตุ้นสมองส่วนคิดได้มากขึ้น
 ประเด็นสำคัญที่บุคลากรยังไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นเพราะมีแนวความคิดที่เป็นเชิงลบ (หลุมพราง) กับการทำงาน ไม่ได้ใช้หลักคิดประเภทต่างๆ อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นหากพัฒนาบุคลากรได้สามารถใช้หลักการคิดได้อย่างถูกต้องแล้ว ย่อมทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดด้านต่างๆ กับกิจกรรมและปฏิบัติการทดลองใช้จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำหลักการคิดที่ได้เรียนรู้สร้างเป็นกระบวนการคิดที่มีประสิทธิผลของตัวเองได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองในการคิดด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามที่องค์กรต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I: การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดประเภทต่างๆ

      
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      ความหมายของการคิด
      การทำงานของสมองส่วนคิดและส่วนอารมณ์
      องค์ประกอบของการคิด
      Workshop: การประยุกต์ใช้หลักการคิดของตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ
      การคิดเชิงระบบ (Systemic Thinking)
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking)
      กิจกรรมย่อย : การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ
      Workshop : การเลือกหลักการคิดที่จะนำไปพัฒนา
 การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) พิชิตเป้าหมาย
      องค์ประกอบที่สำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
      เครื่องมือพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล
      หลักการสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
      ประโยชน์ของการคิดอย่างมีเหตุผล
      Workshop: การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการทำงาน
 การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) ในการแก้ปัญหา
      สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      หลักการของการคิดเชิงระบบ
      องค์ประกอบสำคัญที่ก่อกำเนิดเป็นระบบ
      Workshop : การประยุกต์ใช้แนวทางการคิดเชิงระบบ

DAY II: การประยุกต์หลักการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 การประยุกต์หลักการคิดกับการทำงาน
      สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
      ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการทำงาน
      กรณีศึกษา : วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการคิดเชิงระบบ
 การพัฒนาหลักการคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
      การใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
      หลุมพรางที่สกัดกั้นการคิดเชิงกลยุทธ์
      หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
      Workshop : สร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
 เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลพิชิตปัญหา
      กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
      เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา (คิดสนุกๆ)
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
      กรณีศึกษา : การเอาชนะปัญหา/อุปสรรคด้วยตัวเอง
 สรุปแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
      หลักการคิดเพื่อพิชิตปัญหา อุปสรรคสู่เป้าหมาย
      เรื่องเล่าสร้างแนวความคิด “การคิดเชิงระบบ”
      เรื่องเล่าสร้างแนวความคิด “ความเป็นเลิศส่วนบุคคล”
      คุณสมบัติของนักคิดสู่ผลสัมฤทธิ์ในงาน
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดเชิงระบบการวิเคราะห์เหตุผลSystematic Thinking

แสดงความคิดเห็น