หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์อย่างมีตรรกะและนอกกรอบ - หลักสูตร 1 วัน
(Logical & Lateral with Critical Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์อย่างมีตรรกะและนอกกรอบ (Logical & Lateral with Critical Thinking)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นหลักการคิดที่มีเหตุและผลในการใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ในการประเมินสถานการณ์ต่างๆโดยการใช้คำถามค้นหาแนวทางอื่นๆควบคู่กับความเชื่อเดิมๆ เพื่อสร้างความท้าทายในการคิดวิธีการใหม่ๆในการบริหารจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ยึดติดกับความเชื่อและแนวทางปฏิบัติเดิมๆ เพียงอย่างเดียว แต่ใช้เหตุผลในการโต้ตอบ พร้อมกับสร้างทางเลือกให้หลากหลาย เพื่อให้การคิดมีความรอบคอบและสมบูรณ์มากขึ้น
การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) & การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ทำให้ได้แนวทางที่ผ่านการประเมินสถานการณ์มาอย่างรอบคอบ และมักเป็นแนวทางใหม่ๆเชิงนวัตกรรมในการจัดการกับปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เสมอการเรียนรู้และเข้าใจแก่นของการคิดเชิงวิพากษ์ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ใช้ข้อเท็จจริงมากกว่าคำกล่าวอ้างเพียงอย่างเดียว หากสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ที่ดีแล้ว ก็จะทำให้สร้างความสำเร็จกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการคิดเชิงวิพากษ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ผสมผสานการคิดเชิงตรรกะ และการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆอย่างมีเหตุผล และนำไปใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดผ่านกิจกรรมต่างๆในสถานการณ์จริงของตัวเองเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกรณีศึกษาต่างๆ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันช่วยให้เกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเจาะลึกการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      สนุกกับ “คำสำคัญ” ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิพากษ์
      ความหมาย นิยาม ของการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      หลักการที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์
      การสร้างกรอบความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Mindset)
      Workshop : สรุปแนวความคิดเชิงวิพากษ์ของตัวเอง
การประเมินสถานการณ์ตามความจริงด้วยการคิดเชิงตรรกะ
      ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก
      โครงสร้างความรู้ของ Logical Thinking
      การประเมินสถานการณ์ต่างๆด้วย Logical Thinking
      การสร้างนิสัยให้มี Logical Thinking ในตัวเอง
      Workshop : การประยุกต์ใช้ Logical Thinking กับการทำงาน
การสร้างมุมมองกับปัญหาใหม่ด้วยการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
      ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
      ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
      กระบวนการสร้างแนวความคิดนอกกรอบ
      กำหนดแนวทางปฏิบัติด้วย Lateral Thinking
      Workshop : การประยุกต์ใช้ Lateral Thinking กับการทำงาน
การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิพากษ์กับการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ
      ประเด็นสำคัญกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์
      หลุมพรางทางความคิดของการคิดเชิงวิพากษ์
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ
      คุณสมบัติของนักคิดเชิงวิพากษ์ที่ดี
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ