หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์อย่างมีตรรกะและนอกกรอบ - หลักสูตร 1 วัน
(Logical & Lateral with Critical Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์อย่างมีตรรกะและนอกกรอบ (Logical & Lateral with Critical Thinking)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นหลักการคิดที่มีเหตุและผลในการใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ในการประเมินสถานการณ์ต่างๆโดยการใช้คำถามค้นหาแนวทางอื่นๆควบคู่กับความเชื่อเดิมๆ เพื่อสร้างความท้าทายในการคิดวิธีการใหม่ๆในการบริหารจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ยึดติดกับความเชื่อและแนวทางปฏิบัติเดิมๆ เพียงอย่างเดียว แต่ใช้เหตุผลในการโต้ตอบ พร้อมกับสร้างทางเลือกให้หลากหลาย เพื่อให้การคิดมีความรอบคอบและสมบูรณ์มากขึ้น
การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) & การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ทำให้ได้แนวทางที่ผ่านการประเมินสถานการณ์มาอย่างรอบคอบ และมักเป็นแนวทางใหม่ๆเชิงนวัตกรรมในการจัดการกับปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เสมอการเรียนรู้และเข้าใจแก่นของการคิดเชิงวิพากษ์ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ใช้ข้อเท็จจริงมากกว่าคำกล่าวอ้างเพียงอย่างเดียว หากสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ที่ดีแล้ว ก็จะทำให้สร้างความสำเร็จกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการคิดเชิงวิพากษ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ผสมผสานการคิดเชิงตรรกะ และการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆอย่างมีเหตุผล และนำไปใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดผ่านกิจกรรมต่างๆในสถานการณ์จริงของตัวเองเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกรณีศึกษาต่างๆ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันช่วยให้เกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเจาะลึกการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      สนุกกับ “คำสำคัญ” ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิพากษ์
      ความหมาย นิยาม ของการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      หลักการที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์
      การสร้างกรอบความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Mindset)
      Workshop : สรุปแนวความคิดเชิงวิพากษ์ของตัวเอง
การประเมินสถานการณ์ตามความจริงด้วยการคิดเชิงตรรกะ
      ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก
      โครงสร้างความรู้ของ Logical Thinking
      การประเมินสถานการณ์ต่างๆด้วย Logical Thinking
      การสร้างนิสัยให้มี Logical Thinking ในตัวเอง
      Workshop : การประยุกต์ใช้ Logical Thinking กับการทำงาน
การสร้างมุมมองกับปัญหาใหม่ด้วยการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
      ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
      ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
      กระบวนการสร้างแนวความคิดนอกกรอบ
      กำหนดแนวทางปฏิบัติด้วย Lateral Thinking
      Workshop : การประยุกต์ใช้ Lateral Thinking กับการทำงาน
การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิพากษ์กับการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ
      ประเด็นสำคัญกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์
      หลุมพรางทางความคิดของการคิดเชิงวิพากษ์
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ
      คุณสมบัติของนักคิดเชิงวิพากษ์ที่ดี
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing