หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Critical Thinking for Productive Work)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธภาพ (Critical Thinking for Productive Work)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงวิพากษ์ คือ ความสามารถในการพิจารณา ประเมินและตัดสินสิ่งต่างๆ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่มีข้อสงสัยหรือ ข้อโต้แย้ง โดยการพยายามแสวงหาคำตอบที่มีความสมเหตุสมผล โดยการคิดวิพากษ์นั้นจะเกิดขึ้น เมื่อมีการเผชิญสถานการณ์แปลกๆ ที่ไม่คาดหวัง การพบปัญหาที่ยากๆ เกิดความสงสัยหรือเกิดข้อโต้แย้ง ในเหตุผลหรือข้ออ้างนั้น การที่ต้องการตรวจสอบ และสืบค้นความจริง
สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพตัวเอง แข่งขันกับคนอื่น ทันสถานการณ์
การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีหลักการในการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อการแก้ปัญหาในการทำงาน ย่อมส่งผลดีต่อการบริหารงาน และการวางแผนงานในเวลาเดียวกันได้ด้วย การฝึกฝนทักษะ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของความเสี่ยงหรือประเด็นปัญหาตามข้อเท็จจริง ข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยปราศจากอิทธิพลจากความรู้สึกส่วนตัว ความคิดเห็นหรืออคติ โดยมุ่งเน้นไปยังข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเพียงอย่างเดียวและใช้หลักตรรกะเหตุผล ความเชื่อมโยงต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มีความเป็นเหตุเป็นผล มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สามารถใช้สำหรับโต้แย้งในประเด็นและความเสี่ยงต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด การประเมินและการตีความเพื่อเกิดการตัดสินใจได้อย่างสมเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาเชิงรุก
องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรสาธารณะ ต่างย่อมมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ได้รับความพึงพอใจจากการทำงานขององค์กร ซึ่งทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก ในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันจะช่วยทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง และเป็นการกระตุ้นให้เกิดคำถามอยู่เสมอ ให้สงสัยในสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น ได้อ่าน และสำรวจความคิดของตนเอง กับการจัดการงาน และ การวางแผนการทำงานเชิงรุก
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคิดวิพากษ์และแนวทางหลักในการการนำหลักคิดมาใช้แก้ปัญหาต่างๆให้ประสบความสำเร็จ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการใช้เหลักคิดและกระบวนการคิดวิพากษ์เพื่อแก้ปัญหาเชิงรุกและการนำหลักคิดไปใช้ในการดำเนินงาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะทางด้านความคิด โดยเน้นพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์ จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ สิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัตินำกลับไปใช้ในการทำงานได้จริง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ทฤษฎีด้านการคิดเชิงวิพากษ์ที่มีพื้นฐานมาจากผลงานของ เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom)
      อบรม สัมมนา ความรู้ (Knowledge) – เน้นการจำและการอ้างอิงข้อมูล
      อบรม สัมมนา ความเข้าใจ (Comprehension) – เน้นการเชื่อมโยงและจัดการข้อมูลที่ได้เรียนมา
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ (Application) – เน้นการใช้ข้อมูล โดยการนำเอากฎหรือหลักการมาประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ (Analysis) – เป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ส่วนประกอบและหน้าที่ของสิ่งต่างๆ
      อบรม สัมมนา สังเคราะห์ (Synthesis) – เน้นการคิดในการนำเอาส่วนประกอบปลีกย่อยหรือรายละเอียดมารวมกันสร้างสิ่งใหม่
      อบรม สัมมนา การประเมิน (Evaluation) – เน้นการประเมินและการตัดสินโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
กระบวนการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา
      อบรม สัมมนา ยุทธวิธีการคิดวิพากษ์ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การระบุและคิดทบทวนปัญหา (Redefine the problems)
      อบรม สัมมนา คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Adopt a critical perspective)
      อบรม สัมมนา ใช้หลักการของเหตุผล (Use analogies)
      อบรม สัมมนา คิดหลากหลาย (Think divergently)
      อบรม สัมมนา ใช้แนวคิดแบบองค์รวม (Use Holistic)
      อบรม สัมมนา ทดลองแก้ปัญหาหลายๆ แบบ (Experiment with various solutions)
      อบรม สัมมนา ระบุประเด็นสำคัญได้ (Identify the issue)
      อบรม สัมมนา เปรียบเทียบความเหมือนกันและความแตกต่างกัน (Comparatively)
      อบรม สัมมนา ตัดสินใจได้ว่าข้อมูลใดใช้ได้หรือเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ (Make decision)
      อบรม สัมมนา ตั้งคำถามที่เหมาะสมได้ (Appropriate questioning)
      อบรม สัมมนา แยกแยะระหว่างความจริงกับความคิดเห็นได้ และตัดสินได้ว่าการกระทำใดเป็น การกระทำที่ สมเหตุสมผล (Distinguish between facts and opinions)
      อบรม สัมมนา ตรวจสอบความคงที่ได้ (Checking consistency)
      อบรม สัมมนา ระบุความคิด / สมมุติฐานที่แฝงไว้ (Unstated ideas) ได้
      อบรม สัมมนา รู้ว่าอะไรเป็นการพูดแบบ Stereotype คือ การคิดถึงลักษณะของคนใดคนหนึ่งแล้วเหมารวมว่าคนอื่นๆ จะเป็นเช่นเดียวกัน
      อบรม สัมมนา รู้ว่าข้อมูลใดเบี่ยงเบน (Bias) ข้อมูลใดเป็นการชวนเชื่อ หรือลำเอียง
      อบรม สัมมนา รับรู้ถึงค่านิยมที่แตกต่างกันและรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี
      อบรม สัมมนา ประเมินได้ว่าข้อมูลที่จำเป็นมีอะไรบ้าง ต้องใช้ข้อมูลมากเพียงใด
      อบรม สัมมนา คาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังได้ (Consequences)
การรู้จักสังเกตและสงสัย ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ตรรกะและ เหตุผลวิบัติ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการตั้งคำถาม: หัวใจสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์
      อบรม สัมมนา การถามแบบโสเครติค (Socratic Questioning)
      อบรม สัมมนา การถามแบบอุปมาน (Inductive Questioning)
      อบรม สัมมนา การถามแบบอนุมาน (Deductive Questioning)
      อบรม สัมมนา การรับฟังอย่างมีวิจารณญาณและการโต้แย้งด้วยเหตุผล
      อบรม สัมมนา แนวทางในการวัดหรือประเมินผลทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
      อบรม สัมมนา ประยุกต์การคิดเชิงวิพากษ์กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุกและการทำงานอย่างมีความหมาย (Meaningful working)
      อบรม สัมมนา Inspiring Workshop: กิจกรรมสำรวจความคิดของตนเองต่อความท้าทายของธุรกิจในยุคดิจิตอล เปิดโอกาสให้อภิปรายแสดงความเห็นอย่างอิสระในลักษณะ ระดมสมองพร้อมกับยอมรับความคิดเห็น ของทุกคน

การบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม
การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop
กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด: ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม