หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสารด้วยความเข้าใจแบบทีม - หลักสูตร 1 วัน
(Critical Thinking and Team Empathic Communication)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสารด้วยความเข้าใจแบบทีม (Critical Thinking and Team Empathic Communication)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นทักษะที่สำคัญของศตวรรษที่ 21 เพราะโลกยุคใหม่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้ความเชื่อและความรู้สึกในการตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับมาแบบเดิมๆ ย่อมไม่สามารถทำให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นได้ การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยทำให้การตัดสินใจถูกต้องมากขึ้นด้วยกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้ข้อมูลและประสบการณ์พิจารณาสิ่งที่ได้รับอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและยุติธรรม
 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ใช้สมองซีกซ้ายเป็นสำคัญ มองเห็นข้อมูลครบถ้วนในเชิงตรรกะและมีเหตุและผลในการตัดสินใจ 
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยเครื่องมือกระตุ้นความคิดต่างๆ ช่วยทำให้เกิดแนวความคิดเชิงวิพากษ์ได้ง่ายมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับข้อมูลและประสบการณ์ของตัวเอง ทำให้เกิดกรอบความคิดใหม่ที่เป็น “กรอบความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Mindset)” ที่ยั่งยืนต่อไป โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น.....


      อบรม สัมมนา การสร้างข้อมูลด้วย Mind Map
      อบรม สัมมนา การใช้หมวก 6 ใบ ให้คิดรอบด้าน (Six Thinking Hats)
      อบรม สัมมนา การสร้างรูปแบบการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามประเภทต่างๆ


 การสื่อสารด้วยความเข้าใจบนความแตกต่างของบุคคล ทำให้การทำงานเป็นทีมเวิร์คช่วยให้การแก้ปัญหาและตัดสินใจ เข้าถึงความรู้สึกและจิตใจของบุคคลได้อย่างครบถ้วน ทำให้ “งานได้ผล คนเป็นสุข ทำงานเป็นทีมร่วมกัน”วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจหลักการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสื่อสารที่ดีด้วยการเข้าใจผู้อื่น (Empathic Communication) ช่วยให้การทำงานเป็นแบบทีมเวิร์ค
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ทั้งสมองซีกซ้ายใช้เชิงตรรกะและการเข้าถึงจิตใจของบุคคล (Empathy) ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการกระตุ้น การคิดเชิงวิพากษ์ผ่านการฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเองจนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์พร้อมฝึกฝนปฏิบัติบ่อยๆ ใน Style ของตัวเอง จนกลายเป็นกรอบความคิดใหม่ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      อบรม สัมมนา ความหมาย นิยาม ของการคิดเชิงวิพากษ์
      อบรม สัมมนา หลักการที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Mindset)
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์
      อบรม สัมมนา Workshop : สรุปแนวความคิดเชิงวิพากษ์ของตัวเอง


การสื่อสารด้วยความเข้าใจ (Empathic Communication)
      อบรม สัมมนา สิ่งที่เป็นความแตกต่างของบุคคล
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา แนวทางคิดการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา Workshop : การสื่อสารด้วยความเข้าใจร่วมกัน


การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยเครื่องมือต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสร้างข้อมูลด้วย Mind Map
      อบรม สัมมนา การใช้หมวก 6 ใบ ประกอบการคิดรอบด้าน (Six Thinking Hats)
      อบรม สัมมนา การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ค้นหาความจริง
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างๆ ด้วยตัวเอง


การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิพากษ์ด้วยการสื่อสารด้วยความเข้าใจ
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหา (Critical Thinking for Problem Solving)
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่ได้รับมา (Critical Thinking for Event)
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับการสร้างกรอบความคิดใหม่ (Critical Thinking for Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเอง


การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ

หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ