หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสารด้วยความเข้าใจแบบทีม - หลักสูตร 1 วัน
(Critical Thinking and Team Empathic Communication)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสารด้วยความเข้าใจแบบทีม (Critical Thinking and Team Empathic Communication)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นทักษะที่สำคัญของศตวรรษที่ 21 เพราะโลกยุคใหม่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้ความเชื่อและความรู้สึกในการตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับมาแบบเดิมๆ ย่อมไม่สามารถทำให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นได้ การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยทำให้การตัดสินใจถูกต้องมากขึ้นด้วยกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้ข้อมูลและประสบการณ์พิจารณาสิ่งที่ได้รับอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและยุติธรรม
 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ใช้สมองซีกซ้ายเป็นสำคัญ มองเห็นข้อมูลครบถ้วนในเชิงตรรกะและมีเหตุและผลในการตัดสินใจ 
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยเครื่องมือกระตุ้นความคิดต่างๆ ช่วยทำให้เกิดแนวความคิดเชิงวิพากษ์ได้ง่ายมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับข้อมูลและประสบการณ์ของตัวเอง ทำให้เกิดกรอบความคิดใหม่ที่เป็น “กรอบความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Mindset)” ที่ยั่งยืนต่อไป โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น.....


      อบรม สัมมนา การสร้างข้อมูลด้วย Mind Map
      อบรม สัมมนา การใช้หมวก 6 ใบ ให้คิดรอบด้าน (Six Thinking Hats)
      อบรม สัมมนา การสร้างรูปแบบการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามประเภทต่างๆ


 การสื่อสารด้วยความเข้าใจบนความแตกต่างของบุคคล ทำให้การทำงานเป็นทีมเวิร์คช่วยให้การแก้ปัญหาและตัดสินใจ เข้าถึงความรู้สึกและจิตใจของบุคคลได้อย่างครบถ้วน ทำให้ “งานได้ผล คนเป็นสุข ทำงานเป็นทีมร่วมกัน”วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจหลักการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสื่อสารที่ดีด้วยการเข้าใจผู้อื่น (Empathic Communication) ช่วยให้การทำงานเป็นแบบทีมเวิร์ค
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ทั้งสมองซีกซ้ายใช้เชิงตรรกะและการเข้าถึงจิตใจของบุคคล (Empathy) ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการกระตุ้น การคิดเชิงวิพากษ์ผ่านการฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเองจนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์พร้อมฝึกฝนปฏิบัติบ่อยๆ ใน Style ของตัวเอง จนกลายเป็นกรอบความคิดใหม่ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      อบรม สัมมนา ความหมาย นิยาม ของการคิดเชิงวิพากษ์
      อบรม สัมมนา หลักการที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Mindset)
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์
      อบรม สัมมนา Workshop : สรุปแนวความคิดเชิงวิพากษ์ของตัวเอง


การสื่อสารด้วยความเข้าใจ (Empathic Communication)
      อบรม สัมมนา สิ่งที่เป็นความแตกต่างของบุคคล
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา แนวทางคิดการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา Workshop : การสื่อสารด้วยความเข้าใจร่วมกัน


การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยเครื่องมือต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสร้างข้อมูลด้วย Mind Map
      อบรม สัมมนา การใช้หมวก 6 ใบ ประกอบการคิดรอบด้าน (Six Thinking Hats)
      อบรม สัมมนา การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ค้นหาความจริง
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างๆ ด้วยตัวเอง


การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิพากษ์ด้วยการสื่อสารด้วยความเข้าใจ
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหา (Critical Thinking for Problem Solving)
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่ได้รับมา (Critical Thinking for Event)
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับการสร้างกรอบความคิดใหม่ (Critical Thinking for Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเอง


การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ

หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing