คอร์สฝึกอบรม การคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จที่รวดเร็ว

(Quick Solution, Quick Action, Quick Win) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / การคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จที่รวดเร็ว

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจที่รวดเร็วทั่วโลก เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในระดับสากล, ภูมิภาคและประเทศ การปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การบริหารด้วยรูปแบบเต็มๆ ไม่เพียงพอต่อการทำให้องค์กรอยู่รอดปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว ความรวดเร็ว (Speed) เท่านั้นจึงจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้
 การมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดทางธุรกิจในระบบยาวเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะเดียวก็เก็บเป้าหมายย่อยที่มีผลกับเป้าหมายใหญ่ที่ง่ายและรวดเร็วกว่าก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ดังคำกล่าวที่ว่า...
“จงเก็บผลไม้ที่ห้อยอยู่ต่ำกว่าและเอื้อมถึงได้ง่าย (Low Hanging Fruit) ก่อน”
 ปัจจัยสำคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มของงานและธุรกิจต้องใช้ทักษะสำคัญ 4 ด้าน คือ
       ทักษะการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านให้เชี่ยวชาญ
       ทักษะการนำความรู้เชิงประสบการณ์ไปปรับใช้ได้
       ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ
       ทักษะการสร้างจินตนาการ & แนวความคิด
 การประยุกต์ใช้หลักการของการบรรลุความสำเร็จอย่างรวดเร็ว (Quick Win) จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จมากกว่าการรอให้เป้าหมายสูงสุดบรรลุความสำเร็จ เพราะอาจต้องใช้เวลานานมากเกินไป เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันนี้

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจความหมายของทักษะในการบรรลุความสำเร็จที่รวดเร็วได้อย่างชัดเจนและสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจากการประยุกต์ใช้สถานการณ์จริงกับหลักการและทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงจนเป็นธรรมชาติใหม่ของผู้เรียนต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสร้างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
      สำรวจแนวความคิดการบรรลุเป้าหมาย
      หัวใจสำคัญของการบรรลุความสำเร็จ (4 ด้าน)
      เป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ (SMART Goal)
      เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Goal)
      Workshop : กำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุความสำเร็จ
 ปัจจัยสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ
      การพัฒนาความรู้เฉพาะด้านให้เชี่ยวชาญ
      การแปลงความรู้เชิงประสบการณ์เป็นรูปแบบ
      ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking Skill)
      ทักษะการสร้างจินตนาการ (Imaginative Skill)
      Workshop : การแสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์
 การพัฒนาทักษะในการมอง “ผลลัพธ์” ให้ออก
      ทักษะการมองแบบมูลค่าเพิ่ม (Added Value)
      องค์ประกอบสำคัญของ 3Q
      การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
      การใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ (5 Why Analysis)
      เทคนิคการตั้งสมมติฐาน
      Workshop : การลงมือปฏิบัติกับสถานการณ์
 การประยุกต์ใช้กับการบริหารงานสู่ความสำเร็จ
      การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
      การพัฒนาแนวความคิดเชิงนวัตกรรม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสร้างเป้าหมายการคิดอย่างมีตรรกะการสร้างจินตนาการ

แสดงความคิดเห็น