หลักสูตรฝึกอบรม การคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จที่รวดเร็ว - หลักสูตร 1 วัน

(Quick Solution, Quick Action, Quick Win)

หน้าแรก / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Thinking / การคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จที่รวดเร็ว

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจที่รวดเร็วทั่วโลก เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในระดับสากล, ภูมิภาคและประเทศ การปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การบริหารด้วยรูปแบบเต็มๆ ไม่เพียงพอต่อการทำให้องค์กรอยู่รอดปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว ความรวดเร็ว (Speed) เท่านั้นจึงจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ 
การมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดทางธุรกิจในระบบยาวเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะเดียวก็เก็บเป้าหมายย่อยที่มีผลกับเป้าหมายใหญ่ที่ง่ายและรวดเร็วกว่าก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ดังคำกล่าวที่ว่า... 
“จงเก็บผลไม้ที่ห้อยอยู่ต่ำกว่าและเอื้อมถึงได้ง่าย (Low Hanging Fruit) ก่อน” 
ปัจจัยสำคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มของงานและธุรกิจต้องใช้ทักษะสำคัญ 4 ด้าน คือ 
       ทักษะการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านให้เชี่ยวชาญ 
       ทักษะการนำความรู้เชิงประสบการณ์ไปปรับใช้ได้ 
       ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ 
       ทักษะการสร้างจินตนาการ &แนวความคิด 
การประยุกต์ใช้หลักการของการบรรลุความสำเร็จอย่างรวดเร็ว (Quick Win) จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จมากกว่าการรอให้เป้าหมายสูงสุดบรรลุความสำเร็จ เพราะอาจต้องใช้เวลานานมากเกินไป เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจความหมายของทักษะในการบรรลุความสำเร็จ ที่รวดเร็วได้อย่างชัดเจนและสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจากการประยุกต์ใช้สถานการณ์จริงกับหลักการและทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง 
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงจนเป็นธรรมชาติใหม่ของผู้เรียนต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสร้างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
       สำรวจแนวความคิดการบรรลุเป้าหมาย 
      
 หัวใจสำคัญของการบรรลุความสำเร็จ (4 ด้าน) 
      
 เป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ (SMART Goal) 
      
 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Goal) 
      
 Workshop : กำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุความสำเร็จ 
ปัจจัยสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ 
       การพัฒนาความรู้เฉพาะด้านให้เชี่ยวชาญ 
      
 การแปลงความรู้เชิงประสบการณ์เป็นรูปแบบ 
      
 ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking Skill) 
      
 ทักษะการสร้างจินตนาการ (Imaginative Skill) 
      
 Workshop : การแสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ 
การพัฒนาทักษะในการมอง “ผลลัพธ์” ให้ออก 
      
 ทักษะการมองแบบมูลค่าเพิ่ม (Added Value) 
      
 องค์ประกอบสำคัญของ 3Q 
      
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 
      
 การใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ (5 Why Analysis) 
      
 เทคนิคการตั้งสมมติฐาน 
      
 Workshop: การลงมือปฏิบัติกับสถานการณ์ 
การประยุกต์ใช้กับการบริหารงานสู่ความสำเร็จ 
       การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
       การเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน 
      
 การพัฒนาแนวความคิดเชิงนวัตกรรม 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดหลักการคิดการคิดเชิงกลยุทธ์