หลักสูตรฝึกอบรม การคิดและสื่อสารด้วยเทคนิค Six Thinking Hats - หลักสูตร 1 วัน

(Six Thinking Hats)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การคิดและสื่อสารด้วยเทคนิค Six Thinking Hats

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การคิดเป็นสิ่งแรกที่นำไปสู่ระบบการสื่อสารในการทำงานเพื่อให้กระบวนการคิด และการสื่อสารนั้นให้เป็นระบบ และสามารถนำความคิดนั้นไปวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ ในการทำงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน วิธีการการแก้ไขปัญหา และทบทวนวิธีการปฏิบัติได้ จำเป็นต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่อให้การคิดนั้นสนับสนุนเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายได้โดยเครื่องมือที่นำมาใช้นั้นเรียกว่า Six Thinking Hats เป็นระบบการคิดที่ออกแบบโดย Edward de Bono โดยใช้สัญลักษณ์ของการสวมหมวกสี เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนการคิดที่แตกต่างกันออกไป
          หลักสูตร การคิดและสื่อสารด้วยเทคนิค Six Thinking Hats จะช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดโดยมุ่งเน้นสร้างกระบวนการคิดด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง การพูดคุย การโค้ช เพื่อสร้างเป้าหมายที่สำคัญและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจความหมายของ Six Thinking Hats
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการคิดเพื่อการสื่อสารตามเทคนิคของ Six Thinking Hats และนำไปปรับปรุงการะบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและความสำคัญของ Six Thinking Hats
Six Thinking Hats Concept
หมวกแห่งความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats)
      อบรม สัมมนา Blue Hat : Thinking Center (ศูนย์รวมความคิด)
      อบรม สัมมนา White Hat : Information (ข้อมูล)
      อบรม สัมมนา Green Hat : Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)
      อบรม สัมมนา Yellow Hat : Benefits (ประโยชน์)
      อบรม สัมมนา Black Hat : Caution (ข้อควรระวัง)
      อบรม สัมมนา Red Hat : Feeling (ความรู้สึก)
การสื่อสารด้วยระบบ Six Thinking Hats
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้วยระบบ Six Thinking Hats
การแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการด้วยระบบ Six Thinking Hats
การทบทวนด้วยระบบ Six Thinking Hats
สรุปการเรียนรู้


กลุ่มเป้าหมาย
การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

รูปแบบการการอบรม
หัวหน้างาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การะสื่อสารSix Hatsทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น