หลักสูตรฝึกอบรม การคิดและสื่อสารด้วยเทคนิค Six Thinking Hats - หลักสูตร 1 วัน
(Six Thinking Hats)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดและสื่อสารด้วยเทคนิค Six Thinking Hats (Six Thinking Hats)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การคิดเป็นสิ่งแรกที่นำไปสู่ระบบการสื่อสารในการทำงานเพื่อให้กระบวนการคิด และการสื่อสารนั้นให้เป็นระบบ และสามารถนำความคิดนั้นไปวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ ในการทำงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน วิธีการการแก้ไขปัญหา และทบทวนวิธีการปฏิบัติได้ จำเป็นต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่อให้การคิดนั้นสนับสนุนเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายได้โดยเครื่องมือที่นำมาใช้นั้นเรียกว่า Six Thinking Hats เป็นระบบการคิดที่ออกแบบโดย Edward de Bono โดยใช้สัญลักษณ์ของการสวมหมวกสี เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนการคิดที่แตกต่างกันออกไป
          หลักสูตร การคิดและสื่อสารด้วยเทคนิค Six Thinking Hats จะช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดโดยมุ่งเน้นสร้างกระบวนการคิดด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง การพูดคุย การโค้ช เพื่อสร้างเป้าหมายที่สำคัญและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจความหมายของ Six Thinking Hats
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการคิดเพื่อการสื่อสารตามเทคนิคของ Six Thinking Hats และนำไปปรับปรุงการะบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและความสำคัญของ Six Thinking Hats
Six Thinking Hats Concept
หมวกแห่งความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats)
      อบรม สัมมนา Blue Hat : Thinking Center (ศูนย์รวมความคิด)
      อบรม สัมมนา White Hat : Information (ข้อมูล)
      อบรม สัมมนา Green Hat : Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)
      อบรม สัมมนา Yellow Hat : Benefits (ประโยชน์)
      อบรม สัมมนา Black Hat : Caution (ข้อควรระวัง)
      อบรม สัมมนา Red Hat : Feeling (ความรู้สึก)
การสื่อสารด้วยระบบ Six Thinking Hats
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้วยระบบ Six Thinking Hats
การแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการด้วยระบบ Six Thinking Hats
การทบทวนด้วยระบบ Six Thinking Hats
สรุปการเรียนรู้


กลุ่มเป้าหมาย
การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

รูปแบบการการอบรม
หัวหน้างาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม