หลักสูตรฝึกอบรม การค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri - หลักสูตร 1 วัน
(Finding and decreasing the wasteland with Muda Mura Muri concept)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri (Finding and decreasing the wasteland with Muda Mura Muri concept)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต้องปรับตัวหลายๆ ด้านเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด กลยุทธ์ที่สามารถทำได้ผลดีคือ การลดต้นทุนความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการ ซึ่งความสูญเสียที่เป็นสาเหตุที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในกระบวนการคือ ความผิดพลาดของพนักงาน (Error) ส่วนความสูญเปล่า (Waste) การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และส่งมอบได้ทันเวลา สามารถทำให้องค์การลดความสูญเสีย ทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุง แก้ไขวิธีการท างานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้และมี จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงาน
2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเทคนิคการสังเกตลดความสูญเปล่า ด้วย 3 MU
3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการ ด้วยแนวคิดในการกำจัดแบบ 3 MU (MUDA MURA MURI)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมายของความสูญเสีย
2. ประเภทของความสูญเสีย
      อบรม สัมมนา MUDA ความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste)
      อบรม สัมมนา MURA ความไม่สม่ำเสมอที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (Unevenness)
      อบรม สัมมนา MURI การทำงานเกินกำลังของคน เครื่องจักร และอุปกรณ์ (Overburden)
3. พื้นฐานของการสร้างจิตสำนึกการลดความสูญเปล่า
4. การประยุกต์ใช้คุณค่าภายในตนเอง (Value) เพื่อลดความสูญเปล่า
5. Workshop I: การพัฒนาศักยภาพในการลดความสูญเปล่าของตนเอง
6. หลักการสำคัญของแนวคิด MUDA MURA MURI
7. แนวคิดและเป้าหมายของการปรับปรุงด้วยลีน (Lean Thinking)
8. การกำจัด 3 MU (Elimination of Muda Mura Muri)
9. Workshop II: ค้นหา Muda / Mura / Muri ในกระบวนการทำงาน
10. เครื่องมือ / เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าในกระบวนการ

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการฝึกอบรม
การบรรยายและการฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา และนำเสนอผลงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม