หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Complaint Handling Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Service / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Effective Complaint Handling Management)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Service

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การให้บริการที่ดีเลิศ พร้อมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) บนความต้องการของลูกค้า และเมื่อเกิดข้อร้องเรียน (Complaint) ก็ต้องจัดการข้อร้องเรียนให้เกิดประสิทธิผล เข้าสู่สภาวะสมดุลอย่างเหมาะสม เป็น WIN : WIN Situation
หลักการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผลที่สำคัญ ประกอบด้วย...
     การเรียนรู้และเข้าใจประเภทของข้อร้องเรียน
     การวิเคราะห์สาเหตุและการประเมินผลอย่างมืออาชีพ
    การพัฒนาทักษะการจูงใจและจัดการข้อร้องเรียน
    การสร้างกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
การพัฒนาทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการจัดการข้อร้องเรียน ช่วยทำให้สามารถดำเนินการให้บริการและตอบข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ลดข้อขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น ...
    การรับฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจลูกค้า
    การเปลี่ยนกรอบความคิดของลูกค้า
    การสร้างข้อตกลงร่วมกันอย่างสมดุล


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจริงสู่การค้นหาแนวทางที่เหมาะสมของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างและพัฒนาทักษะการจัดการข้อร้องเรียนใน Style ของตัวเอง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดความมั่นใจด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน อย่างเป็นขั้นตอน ที่สอดคล้องกับลักษณะงานของตัวเอง ปรับปรุงการให้บริการอย่างมืออาชีพได้
เพื่อทำให้ผู้เรียน ฝึกฝน ทักษะและเทคนิคกับเหตุการณ์เสมือนจริง (Role Playing) เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
     • สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) สร้างแนวความคิด
     • นิยามความหมายของข้อร้องเรียนกับงาน
     • ประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียน
     • สาเหตุของข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
     • การจัดแบ่งประเภทของข้อร้องเรียนให้ชัดเจน
     • Workshop : การเรียนรู้และเข้าใจข้อร้องเรียนเชิงลึก
หลักการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล
     • การสร้างกรอบความคิดเชิงบวกกับข้อร้องเรียน
     • การประเมินผลกระทบของข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
     • การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่ไม่เกิดประโยชน์
     • การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์สู่สมดุล
     • Workshop: กำหนดแนวทางจัดการข้อร้องเรียนของตัวเอง
     • กิจกรรม : สร้างกรณีศึกษาและออกแบบแนวทางปฏิบัติ
การพัฒนาทักษะการจูงใจและจัดการข้อร้องเรียน
     • การสร้างการเข้ากันได้กับผู้รับบริการ (Build Rapport)
     • การรับฟังอย่างตั้งใจถึงความต้องการ (Active listening)
     • การใช้คำถามทรงพลังสร้างความชัดเจน (Powerful Question)
     • การเปลี่ยนกรอบความคิดอย่างมีเหตุผล (Reframing)
     • การสร้างข้อตกลงร่วมกันอย่างสมดุล (Agreement Frame)
     • Role Playing : การฝึกฝนทักษะการจูงใจและจัดการข้อร้องเรียน
เทคนิคการสร้างกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
     • การวิเคราะห์แยกแยะข้อร้องเรียน (Analytical Thinking)
     • การประเมินจุดประสงค์เบื้องหลังข้อร้องเรียน (Clarifying)
     • การให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
     • การยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Outer Mindset)
     • Role Playing : การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง