หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ - หลักสูตร 1 วัน

(Logistic and Warehouse Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หัวใจสำคัญของทุกอุตสาหกรรม คือ คลังสินค้า หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญที่จะทำให้ผู้รับการอบรมสามารถวางแผนทำโครงการลดต้นทุนทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และคลังสินค้าที่สามารถนำไปปฏิบัติงานและวัดผลได้จริง รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในทางบริหารจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าใช้ถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการคลังสินค้า และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการปรับปรุงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 กระบวนการโลจิสติกส์พื้นฐาน
7R in Logistics Management
 Business Logistics Activities
 คลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์
พันธะกิจของการจัดการคลังสินค้า
ประเภทของคลังสินค้า
 ฟังก์ชั่นงานและการไหลในคลังสินค้า
การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
 การปรับพื้นที่ในคลังสินค้า
 การปรับปรุงกระบวนการสินค้าคงคลัง
 Implementation of Logistics & Supply Chain Management
หมายเหตุ หัวข้อการบรรยายปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับเป็นสำคัญ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 กรณีศึกษาการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 บรรยาย
กิจกรรมกลุ่มเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับสภาพการณ์จริง ให้สามารถแนวคิดนี้ไปใช้งานได้จริง และร่างแผนเบื้องต้นในการนำไปใช้
กรณีศึกษา

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : โลจิสติกส์Managementสินค้าคงคลัง

แสดงความคิดเห็น