หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ - หลักสูตร 1 วัน
(Logistic and Warehouse Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (Logistic and Warehouse Management)

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

(ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หัวใจสำคัญของทุกอุตสาหกรรม คือ คลังสินค้า หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญที่จะทำให้ผู้รับการอบรมสามารถวางแผนทำโครงการลดต้นทุนทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และคลังสินค้าที่สามารถนำไปปฏิบัติงานและวัดผลได้จริง รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในทางบริหารจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าใช้ถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการคลังสินค้า และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการปรับปรุงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 กระบวนการโลจิสติกส์พื้นฐาน
7R in Logistics Management
 Business Logistics Activities
 คลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์
พันธะกิจของการจัดการคลังสินค้า
ประเภทของคลังสินค้า
 ฟังก์ชั่นงานและการไหลในคลังสินค้า
การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
 การปรับพื้นที่ในคลังสินค้า
 การปรับปรุงกระบวนการสินค้าคงคลัง
 Implementation of Logistics & Supply Chain Management
หมายเหตุ หัวข้อการบรรยายปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับเป็นสำคัญ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 กรณีศึกษาการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 บรรยาย
กิจกรรมกลุ่มเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับสภาพการณ์จริง ให้สามารถแนวคิดนี้ไปใช้งานได้จริง และร่างแผนเบื้องต้นในการนำไปใช้
กรณีศึกษา

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม