หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้า จากปฏิบัติการสู่กลยุทธ์ - หลักสูตร 3 วัน
(Warehouse/Distribution Center Management: Operation to Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้า จากปฏิบัติการสู่กลยุทธ์ (Warehouse/Distribution Center Management: Operation to Strategy)

อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

(ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าเมื่อสิบกว่าปีก่อน มาจนถึงบัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากๆ แนวคิด หลักการ การบริหาร การจัดการ การเตรียมการ การแก้ปัญหา รวมไปถึงการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แทบจะไม่มีอะไรใหม่เลย ซึ่งก็ไม่แปลกใจ เนื่องจาก คลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า เป็นที่ปิด ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแบบจำกัด และยิ่งเป็นองค์กรขนาดกลางและเล็กแล้วยิ่งไม่ต้องคิดถึง เมื่อหลายๆปีก่อนทำอย่างไร ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้น อย่างมากก็เอาระบบ IT เข้ามาใช้ แล้วก็คิดว่าแก้ปัญหาหรือพัฒนาไปอีกก้าว ทั้งที่หากตั้งใจมองอย่างเป็นหลักเป็นการแล้ว พบว่ามี ในองค์กรหลายแห่ง ที่ลงทุนไปแบบสูญเปล่า ในกระบวนการบริหารคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้ากันเป็นส่วนใหญ่ (แบบขี่ไดโนเสาร์จับแมงกุ๊ดจี่) 
   ปัญหาต่อมาที่เป็นปัญหาในระดับชาติ ก็คือการขาดแคลนผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) และระดับกลางๆ (ระดับผู้จัดการ) ของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ยิ่งในช่วงของการเตรียมการรับมือกับการเข้ามาของ AEC ในเร็วๆวันแล้ว ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหามากสำหรับผู้บริหารในสายงานนี้ และเท่าที่มีอยู่ ดูจะยังขาดหลักการ และแนวคิดที่ถูกต้องในอีกไปหลายประเด็น จนทำให้กลาย "เป็นจุดสลบขององค์กร" 
   นี่คือสาเหตุของการออกแบบหลักสูตร "หลักการจัดการคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า จากปฏิบัติการสู่กลยุทธ์" ที่สามารถจับต้องได้ และนำไปใช้งานได้จริง โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์จากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล เอามาแชร์กัน เพื่อทำให้เข้าใจแบบง่ายๆ เพื่อเป้า หมายต่อไปคือ การเอาแนวคิดไปต่อยอด เพื่อให้เกิด Value สูงสุด ต่อทั้งองค์กรและลูกค้า โดยเนื้อหาในหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับคือ
     1. การจัดการในระดับระดับปฏิบัติการ (พื้นฐานการปฏิบัติการและการบริหารเบื้องต้น) 
     2. การบริหารจัดการในเชิง คุณค่า คุณภาพ (การประเมิน ควบคุม บริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิ)
     3. การบริหารในเชิงกลยุทธ์ (สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY 1 พื้นฐานการปฏิบัติการและการบริหารเบื้องต้น
คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า ความสำคัญและสัมพันธ์ 
ที่ตั้ง ขนาด โครงสร้างพื้นฐาน และการวางผัง 
กระบวนการ หรือกิจกรรม รือการไหลของสินค้า 
การจัดการประเภทสินค้า และด้านการจัดเก็บ 
การบริการ Value-Added Service 
กระบวนการคืนสินค้า 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการจัดเก็บและขนถ่าย 

DAY: 2 การควบคุม และบริหารจัดการ
การจัดการด้านผังองค์กรและด้านบุคลากร 
ความปลอดภัยภายใน 
ดัชนีชี้วัดผลเพื่อ ติดตาม ประเมิน แก้ไขปรับปรุง 
การประเมินต้นทุนในการปฎิบัติการ 
เทคโนโลยีเพื่อ ปฏิบัติการ ควบคุมและบริหาร 
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 
การควบคุมยอดสินค้า 

DAY: 3 
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การบริการและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
แนวทางและกลวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ 
แนวการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ 
การปรับปรุงกระบวนการ เพื่อความเป็นเลิศ 


ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ผู้จัดการทุกระดับ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม