หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(How to manage warehouse to be effective)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การจัดการคลังสินค้า อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  คลังสินค้า เป็นสถานที่หนึ่ง ในองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะทรัพยากรส่วนหนึ่งต้องมีการนำมาใช้ในการดำเนินการคลังสินค้า ทั้งเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าสินค้า ค่าสถานที่ ค่าประกัน ค่าแรงในการดำเนินงาน พนักงานที่ต้องดูแลสินค้าก็ต้องมีความรับผิดชอบมาก เครื่องมือในการดำเนินงานก็ต้องมีความทันสมัยและเป็นระบบที่เชื่อถือได้
  สินค้าที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลัง นอกจากเป็นสิ่งที่ต้องใช้ ต้องมีอยู่เป็นประจำแล้ว ยังมีสินค้ากลุ่มที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวช้า ซึ่งต้องมีการจัดการที่เหมาะสม 
  ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานที่ต้องการ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รับรู้ถึงความสำคัญของการจัดการคลังสินค้า 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถลำดับความสำคัญของสินค้าที่มีอยู่ได้ (Classification) 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ในเรื่องของสถานที่จัดเก็บ (Location) 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ในเรื่องของการตรวจนับสินค้าคงคลัง (Stock taking & Cycle counting) 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ที่สามารถนำเสนอผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจในเรื่องของสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือมีการเคลื่อนไหวช้า (Dead stock & Slow moving) 
เพื่อให้องค์กร มีการพัฒนาดำเนินงานจัดการคลังสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของ งานจัดการคลังสินค้า
       ความเข้าใจในงานคลังสินค้า
       ประเภทของสินค้าที่ทำการจัดเก็บในปัจจุบัน (Type & Classification)
 รู้บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง ที่ องค์กร ต้องการ
       ตำแหน่ง หน้าที่ ที่มีอยู่ในองค์กร ความครอบคลุมต่อการดำเนินงาน
       สภาพในการดำเนินงานปัจจุบัน
       เป้าหมายในการดำเนินงานมีอะไรบ้าง
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการคลังสินค้า
       ข้อมูลที่ทำการจัดเก็บในปัจจุบัน
       ข้อมูลที่สำคัญในการจัดการ
       การนำข้อมูลมาจัดลำดับตามความเหมาะสม
 การจัดการในเรื่องของสถานที่จัดเก็บ (Location system)
 การดำเนินการกับสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวน้อย (Dead stock or Slow moving)
       การกำหนดวิธีการคัดเลือกสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวน้อย
       ทางเลือก และการตัดสินใจในการดำเนินการกับสินค้า
 การตรวจนับสินค้าคงคลัง (Stock taking and Cycle counting)
       ประเภทของการตรวจนับ
       ขั้นตอนในการตรวจนับ
       ประเภทของรายงานการตรวจนับสินค้าคงคลัง

แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อการเข้าถึงความรู้ และการสื่อสารภายในห้องอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Sharing) ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ 
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม 
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อค้นหาความเป็นตัวตนและความต้องการของผู้เข้าอบรม
การค้นหาสิ่งดีๆ เพื่อต่อยอด (Appreciative Inquiry) หาเรื่องราวดีๆ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานให้ในหน่วยงานคลังสินค้า
พนักงานระดับหัวหน้างานทุกฝ่าย
ผู้บริหารงานขององค์กร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การจัดการการตัดสินใจสินค้าคงคลัง

แสดงความคิดเห็น

 • Thammarat (บุคคลทั่วไป)
  (1 ปีที่แล้ว )
  สนใจหลักสูตร อบรมบริหารตัดการคลังสินค้า ครั้งถัดไป พร้อมใบประกาศประจำหลักสุตร

  สำหรับแนบแฟ้มประวัติ ก่อน การทำงาน
 • ธรรมรัตน์ รัตนมณีรุ่งแสง (บุคคลทั่วไป)
  (1 ปีที่แล้ว )
  สนใจ รอบอบรม จัดการคลังสินค้า
  พร้อมใบประกาศ จากหลักสูตร

  แนบประวัติ อบรม ก่อนทำงาน