หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Knowledge Management (KM))

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Knowledge Management (KM))

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การจัดการความรู้ ( Knowledge Management: KM ) เป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลากรในองค์กรสามารพัฒนาตนเองโดยการสร้างความรู้จากการสร้าผลงานให้กับองค์กร แต่หากความรู้ไม่ได้มีการจัดการให้เป็นระบบย่อมไม่ดีแน่ “คน” ถือเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญกับองค์กร เพราะ “คน” ได้รับความรู้มาจากประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกิดจากทักษะความสามารถส่วนบุคคลโดยสามารถรวบรวมผ่านวิธีการต่างๆ
หากองค์กรต้องการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของบุคคลากรอย่างเป็นระบบ โดยการนำความรู้และประสบการณ์ของบุคคลกรที่ทรงประสิทธิภาพมาจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
หลักสูตรการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร( Knowledge Management: KM ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อสร้างผู้นำพลังบวก เพื่อดึงศักยภาพของคนมาบรรจุไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดในการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และขีดความสามารถในการแข่งขันได้
หลักสูตรการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Knowledge Management: KM) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อสร้างผู้นำพลังบวก เพื่อดึงศักยภาพของคนมาบรรจุไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดในการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และขีดความสามารถในการแข่งขันได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และขีดความสามารถขององค์กร
2. เพื่อให้บุคคลกร เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ รวมทั้งการจดทำแผนปฏิบัติการความรู้ในองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจัดเก็บรวบรวมความขององค์กร บุคลากร จัดทำเป็นเอกสารเพื่อให้คนในองค์กรเข้าถึงความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
ผู้ทำงานเกี่ยวกับด้านบริหารคน บริหารงาน พัฒนาองค์กร
ผู้บริหาร ผู้นำทุกระดับ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา Check in ก่อนเรียนรู้
อบรม สัมมนา กรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
อบรม สัมมนา ความหมาย และความสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
อบรม สัมมนา ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้
อบรม สัมมนา การใช้กลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
อบรม สัมมนา 7 ขั้นตอนในกระบวนการจัดการความรู้
   - 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)
   - 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
   - 3. แนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge Organization)
   - 4. การประมวลกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
   - 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
   - 6. การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)
   - 7. การเรียนรู้ (Learning)
อบรม สัมมนา  เครื่องมือในการจัดเก็บและรวบรวมความรู้เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
   - Workshop 1: การบวนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน in Practice
อบรม สัมมนา การนำเครื่องมือในการจัดการความรู้
   - 1. การเพิ่มศักยภาพของตนเอง (Personal mastery)
   - 2. การมุ่งสะท้อนความคิด (Mental models)
   - 3. การมีส่วนร่วมทางความคิด (Share vision)
   - 4. การทำงานร่วมกัน (Team learning)
   - 5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking)
   - Workshop 2: Group Coaching by Points of You
อบรม สัมมนา การสื่อสารการประยุกต์ใช้องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
อบรม สัมมนา ปัจจัยสนับสนุน และตัวชี้วัดความสำเร็จในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ
   - Workshop 3: การบวนการ CFR in Practice (Conversation, Feedback, Cognition) เพื่อพัฒนาการสื่อสารกันภายในองค์กร (Organization Communication)
อบรม สัมมนา Check-out การเรียนรู้ ถาม-ตอบ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยาย Coaching กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

อุปกรณ์ที่ใช้ : Other
 - LCD - Flip Chart - Microphone - Classroom and Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม