หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิผลในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Knowledge Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิผลในองค์กร (Effective Knowledge Management)

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management for Learning Organization) เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในปัจจุบัน โดยหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มีกรอบความคิดในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ไปสู่องค์กรแห่งความรู้ (Knowledge Organization) และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) ในที่สุด
กลยุทธ์การจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในองค์กร (KM/Innovation) จะทำให้เกิดการนำความรู้ที่อยู่ในบุคลากรมาร่วมแลกเปลี่ยนตามกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM Process) จนได้ความรู้ที่สามารถไปต่อยอด และประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลบทบาทผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (KM Facilitator) มีความสำคัญในการดำเนินการสร้างการเรียนรู้แบบกลุ่มให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ (Innovation Knowledge) โดยผ่านกระบวนการ Facilitator อย่างมีคุณภาพ การพัฒนากรอบความคิดและทักษะของ Facilitator พร้อมกับการเลือกใช้เครื่องมือประกอบการเรียนรู้ (Facilitator Tools) อย่างเหมาะสมกับกลุ่มการเรียนรู้จะทำให้เกิด KM ที่มีคุณภาพในองค์กร


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) และสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กรได้อย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่การจัดการความรู้ (KM) ด้วยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของการเป็น Facilitator ที่มีคุณภาพ สามารภดำเนินการสร้างกลุ่มการเรียนรู้ให้เกิดเป็น KM ในองค์กร นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
      สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) สร้างแนวความคิด
      กรอบความคิดของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
      ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
      คุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล
      หลักการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
      Workshop : การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
กลยุทธ์การจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ (KM Strategy)
      ระดับความสำคัญของความรู้ (level of Knowledge)
      เทคนิคการจัดการ Implicit Knowledge ให้เป็น Explicit Knowledge
      กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM Process)
      กลยุทธ์การสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้รูปแบบต่างๆ
      กิจกรรม : การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
การสร้างกรอบความคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Peter Senge)
      การคิดเชิงระบบมองเห็นผลกระทบ (Systematic Thinking)
      ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      การเข้าใจรูปแบบทางความคิด (Montal Model)
      การแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      กิจกรรม : สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์กร
การพัฒนาบทบาทผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (KM Facilitator)
      การสร้างกรอบความคิดผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitator Mindset)
      ทักษะของการเป็นผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitator Skill)
      การออกแบบกระบวนการกลุ่มการเรียนรู้ (Facilitation)
      เครื่องมือประกอบการดำเนินการกลุ่มการเรียนรู้ (Tools)
      กิจกรรม : ดำเนินการสร้างกลุ่มการเรียนรู้ร่วมกัน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร