หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิผลในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Knowledge Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิผลในองค์กร (Effective Knowledge Management)

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management for Learning Organization) เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในปัจจุบัน โดยหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มีกรอบความคิดในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ไปสู่องค์กรแห่งความรู้ (Knowledge Organization) และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) ในที่สุด
กลยุทธ์การจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในองค์กร (KM/Innovation) จะทำให้เกิดการนำความรู้ที่อยู่ในบุคลากรมาร่วมแลกเปลี่ยนตามกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM Process) จนได้ความรู้ที่สามารถไปต่อยอด และประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลบทบาทผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (KM Facilitator) มีความสำคัญในการดำเนินการสร้างการเรียนรู้แบบกลุ่มให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ (Innovation Knowledge) โดยผ่านกระบวนการ Facilitator อย่างมีคุณภาพ การพัฒนากรอบความคิดและทักษะของ Facilitator พร้อมกับการเลือกใช้เครื่องมือประกอบการเรียนรู้ (Facilitator Tools) อย่างเหมาะสมกับกลุ่มการเรียนรู้จะทำให้เกิด KM ที่มีคุณภาพในองค์กร


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) และสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กรได้อย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่การจัดการความรู้ (KM) ด้วยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของการเป็น Facilitator ที่มีคุณภาพ สามารภดำเนินการสร้างกลุ่มการเรียนรู้ให้เกิดเป็น KM ในองค์กร นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
      สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) สร้างแนวความคิด
      กรอบความคิดของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
      ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
      คุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล
      หลักการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
      Workshop : การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
กลยุทธ์การจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ (KM Strategy)
      ระดับความสำคัญของความรู้ (level of Knowledge)
      เทคนิคการจัดการ Implicit Knowledge ให้เป็น Explicit Knowledge
      กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM Process)
      กลยุทธ์การสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้รูปแบบต่างๆ
      กิจกรรม : การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
การสร้างกรอบความคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Peter Senge)
      การคิดเชิงระบบมองเห็นผลกระทบ (Systematic Thinking)
      ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      การเข้าใจรูปแบบทางความคิด (Montal Model)
      การแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      กิจกรรม : สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์กร
การพัฒนาบทบาทผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (KM Facilitator)
      การสร้างกรอบความคิดผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitator Mindset)
      ทักษะของการเป็นผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitator Skill)
      การออกแบบกระบวนการกลุ่มการเรียนรู้ (Facilitation)
      เครื่องมือประกอบการดำเนินการกลุ่มการเรียนรู้ (Tools)
      กิจกรรม : ดำเนินการสร้างกลุ่มการเรียนรู้ร่วมกัน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ