หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้เชิงดิจิทัลสู่นวัตกรรม - หลักสูตร 1 วัน
(Digital Knowledge Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้เชิงดิจิทัลสู่นวัตกรรม (Digital Knowledge Management)

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง จะช่วยทำให้ความรู้ที่เป็น Implicit Knowledge สร้างให้เป็น Explicit Knowledge ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยการจัดให้อยู่ในรูปแบบของ Digital Application ก็จะทำให้บุคลากรสามารถเลือกใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เกิดประโยชน์ในการใช้งานจริงได้จริงได้ทันที
 การบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ องค์กรต้องให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data Literacy) และทำให้บุคลากรตระหนักรู้ถึงการใช้ข้อมูลในมิติต่างๆอย่างทั่วทั้งองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) สามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นองค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบชัดเจนในองค์กรได้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้กับการจัดการข้อมูล ทำให้ได้องค์ความรู้เชิงดิจิทัล สอดคล้องเหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่อุปกรณ์ทุกอย่างเป็นดิจิทัล (Internet of Things) และพฤติกรรมของบุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีกันอย่างทั่วถึง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงนวัตกรรมในการทำงานได้ในหลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กรให้อยู่ในรูปแบบของความรู้แจ่มชัด (Explicit Knowledge) เชิงดิจิทัล และประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผุ้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆได้ทันทีกับสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล เป็นองค์กรดิจิทัลในอนาคต
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมกับการทำงานได้อย่างเป็นระบบ เกิดองค์ความรู้ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร
      ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
      ระดับสำคัญของความรู้ (Level of Knowledge)
      กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM Process)
      Workshop : การสร้างกรอบความคิดการจัดการความรู้
การบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
      การเรียนรู้และสนุกกับ "คำสำคัญ (Keywords)" เบื้องต้น
      การบริหารจัดการ "Big Data" อย่างมีคุณภาพ
      หัวใจสำคัญขององค์กรที่ใช้ข้อมูลอย่างมีคุณค่า
      เส้นทางการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
      การประยุกต์ใช้ข้อมูลของบุคลากรระดับต่างๆ
      Workshop : การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อมูล (Data Awareness)
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงดิจิทัล
      ความหมายของปฏิรูปดิจิทัล (Digital Transformation)
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการทำ Digital Transformation
      คุณลักษณะขององค์กรที่ทำ Digital Transformation สำเร็จ
      สร้างระบบนิเวศการมีส่วนร่วมของธุรกิจ (Collaborative Ecosystem)
      กิจกรรม : การพัฒนาองค์กรดิจิทัล (Digital Organization)
การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้
      การนำเสนอรายงานข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)
      การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยข้อมูล (Process Improvement)
      การบริการจัดการธุรกิจและสร้างกลยุทธ์ (Platform & Digital Marketing)
      การสร้างกระบวนการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม
      กิจกรรม : การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ