หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้เชิงดิจิทัลสู่นวัตกรรม - หลักสูตร 1 วัน
(Digital Knowledge Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้เชิงดิจิทัลสู่นวัตกรรม (Digital Knowledge Management)

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง จะช่วยทำให้ความรู้ที่เป็น Implicit Knowledge สร้างให้เป็น Explicit Knowledge ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยการจัดให้อยู่ในรูปแบบของ Digital Application ก็จะทำให้บุคลากรสามารถเลือกใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เกิดประโยชน์ในการใช้งานจริงได้จริงได้ทันที
 การบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ องค์กรต้องให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data Literacy) และทำให้บุคลากรตระหนักรู้ถึงการใช้ข้อมูลในมิติต่างๆอย่างทั่วทั้งองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) สามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นองค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบชัดเจนในองค์กรได้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้กับการจัดการข้อมูล ทำให้ได้องค์ความรู้เชิงดิจิทัล สอดคล้องเหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่อุปกรณ์ทุกอย่างเป็นดิจิทัล (Internet of Things) และพฤติกรรมของบุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีกันอย่างทั่วถึง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงนวัตกรรมในการทำงานได้ในหลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กรให้อยู่ในรูปแบบของความรู้แจ่มชัด (Explicit Knowledge) เชิงดิจิทัล และประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผุ้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆได้ทันทีกับสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล เป็นองค์กรดิจิทัลในอนาคต
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมกับการทำงานได้อย่างเป็นระบบ เกิดองค์ความรู้ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร
      ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
      ระดับสำคัญของความรู้ (Level of Knowledge)
      กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM Process)
      Workshop : การสร้างกรอบความคิดการจัดการความรู้
การบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
      การเรียนรู้และสนุกกับ "คำสำคัญ (Keywords)" เบื้องต้น
      การบริหารจัดการ "Big Data" อย่างมีคุณภาพ
      หัวใจสำคัญขององค์กรที่ใช้ข้อมูลอย่างมีคุณค่า
      เส้นทางการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
      การประยุกต์ใช้ข้อมูลของบุคลากรระดับต่างๆ
      Workshop : การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อมูล (Data Awareness)
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงดิจิทัล
      ความหมายของปฏิรูปดิจิทัล (Digital Transformation)
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการทำ Digital Transformation
      คุณลักษณะขององค์กรที่ทำ Digital Transformation สำเร็จ
      สร้างระบบนิเวศการมีส่วนร่วมของธุรกิจ (Collaborative Ecosystem)
      กิจกรรม : การพัฒนาองค์กรดิจิทัล (Digital Organization)
การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้
      การนำเสนอรายงานข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)
      การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยข้อมูล (Process Improvement)
      การบริการจัดการธุรกิจและสร้างกลยุทธ์ (Platform & Digital Marketing)
      การสร้างกระบวนการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม
      กิจกรรม : การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร