หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 1 วัน

(KM for Chang)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การขับเคลื่อนองค์การให้มีความสามารถสูงในการแข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เกินความคาดหมายได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารมักจะนำเอาเครื่องมือหรือระบบในการบริหารจัดการสมัยใหม่ อาทิ 5 ส PDCA / QCC/ TQM / TPM / ISO / KPI & BSCมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งในการที่จะทำให้เครื่องมือหรือระบบที่นำมาใช้ในการพัฒนาบรรลุผลสำเร็จก็คือ “ความรู้” 
   “การจัดการความรู้” เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน แบ่งปัน และสร้าง ความรู้ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งนอกจาก “การจัดการความรู้” จะช่วยในการสนับสนุนให้การใช้เครื่องมือในการพัฒนาอื่น ๆ ประสบผลสำเร็จแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้ 
2. เข้าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ 
3. สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินความพร้อมขององค์การในการจัดการความรู้ รวมถึงจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ในองค์การ 
4. ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของ องค์การ 
5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาบุคลากร กระบวนการทำงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ที่มาและแนวคิดในการจัดการความรู้ 
2. รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการจัดการความรู้ 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์การ 
4. การจัดการความรู้เพื่อให้งานได้ผล คนมีความสุข 
5. การประเมินองค์การเพื่อการจัดการความรู้ (Workshop) 
6. การจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ (Workshop)

แนวทางการฝึกอบรม
ใช้แนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและพัฒนาทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การเขียน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอและการแสดงออกที่เหมาะสม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหารและทีมงาน KM

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พันธุ์บุณย์ ทองสังข์
วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การจัดการความรู้หัวหน้างานKnowledge Management

แสดงความคิดเห็น