หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 2 วัน

(KM for Change : Workshop)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การขับเคลื่อนองค์การให้มีความสามารถสูงในการแข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เกินความคาดหมายได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารมักจะนำเอาเครื่องมือ หรือระบบในการบริหารจัดการสมัยใหม่ อาทิ 5 ส PDCA / QCC / TQM / TPM / ISO / KPI & BSC มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งในการที่จะทำให้เครื่องมือหรือระบบที่นำมาใช้ในการพัฒนาบรรลุผลสำเร็จก็คือ “ความรู้” 
   “การจัดการความรู้” เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน แบ่งปัน และสร้าง ความรู้ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งนอกจาก “การจัดการความรู้” จะช่วยในการสนับสนุนให้การใช้เครื่องมือในการพัฒนาอื่น ๆ ประสบผลสำเร็จแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้
2. เข้าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้
3. สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินความพร้อมขององค์การในการจัดการความรู้ รวมถึงจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ในองค์การ
4. ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของ องค์การ
5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาบุคลากร กระบวนการทำงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY 1 (Lecture / Activity based learning / Focus group)
1. หลักการแนวคิด นิยามความหมาย และเหตุผลที่ต้องจัดการความรู้ 
2. รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการจัดการความรู้ 
3. 7 ขั้นตอนในการจัดการความรู้ วงจรความรู้และโมเดลการจัดการความรู้
4. 10 เครื่องมือในการจัดการความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์การ
6. (Case Study) การจัดการความรู้เพื่อให้งานได้ผล คนมีความสุข 

DAY 2. (Workshops จากความรู้สู่การปฏิบัติ)
7. การประเมินองค์การเพื่อการจัดการความรู้(KMAT: The Knowledge Management Assessment Tool)
8. การกำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)
9. การกำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ (KM Desired State)
10. การนำกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

แนวทางการฝึกอบรม
ใช้แนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและพัฒนาทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การเขียน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอและการแสดงออกที่เหมาะสม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหารและทีมงาน KM

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พันธุ์บุณย์ ทองสังข์
วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การจัดการความรู้Knowledge Managementหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น