หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้และการวัดผลเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Knowledge Management & Assessment in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้และการวัดผลเชิงปฏิบัติการ (Knowledge Management & Assessment in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 องค์กรที่มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ ทำให้ลดปัญหาด้านต่างๆได้ เช่น….
      บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญลาออกหรือเกษียณ
      ความรู้ที่สำคัญอยู่กับบุคลากรกลุ่มเดียว
      องค์กรขาดการต่อยอดความรู้กัน
      การค้นหาและเข้าถึงข้อมูลมีความล่าช้า
      การทำงานที่เกิดการซ้ำซ้อนในความรู้เดิม ๆ
กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล โดยการจัดแบ่งการจัดการความรู้ด้วย SECI Model ทำให้ความรู้เกิดความหลากหลายและต่อยอดไม่สิ้นสุด


การเรียนรู้และการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถกำหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการได้ครบถ้วน และวัดผลลัพธ์การดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการ
กำหนดเกณฑ์การประเมินให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร และสามารถประยุกต์ใช้กับเป้าหมายของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการได้ถูกต้องกับกระบวนการและแยกแยะประเภทของความรู้ได้อย่างชัดเจน ทำให้ได้องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด้วยการปฏิบัติจริง จนเกิดความเข้าใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนทดสอบการประเมินและวัดผลลัพธ์ KM ในองค์กรด้วยตัวเอง สามารถนำไปปรับปรุงและออกแบบการประเมินที่เหมาะสมต่อไปได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ทำไมองค์กรต้องมีการจัดการความรู้ ?
หลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (KM Process)
โมเดลการจัดการความรู้ในองค์กร (SECI Model)
หัวใจสำคัญของการจัดการความรู้
เครื่องมือในการจัดการความรู้ (เช่น CoP, AAR, Retrospective, Storytelling เป็นต้น)
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
บุคลากรสำคัญที่ดำเนินการจัดการความรู้ 5 กลุ่ม
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices)
เทคนิคการค้นหาความสำเร็จ (Appreciative Inquiry)
เกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment : KMA)
ความเสี่ยงและการแก้ปัญหาในองค์กรด้วย KM
ประโยชน์จากการดำเนินจัดการความรู้ในองค์กร

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
    Workshop : การสร้างกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร
    กิจกรรม : การใช้ SECI Model จัดการความรู้
    กิจกรรม : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
    แบบฟอร์ม : การประเมินการจัดการความรู้
    Role Playing : การนำเสนอรูปแบบการจัดการความรู้

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้บริหาร, ผู้จัดการ ที่เกี่ยวข้องกับ KM ในองค์กร
ผู้ที่ทำหน้าที่ KM Facilitator
ผู้ทำหน้าที่สร้าง KM ในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆของหน่วยงาน
ผู้สนใจความรู้เกี่ยวกับ KM เชิงปฏิบัติงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร