หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิการทำงาน - หลักสูตร 2 วัน
(Waste Analysis & Management for Cost down)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิการทำงาน (Waste Analysis & Management for Cost down)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้รูปแบบหรือกระบวนการทำงานเดิมขององค์กรอาจไม่เพียงพอที่จะเติบโตหรือแม้กระทั่ง รักษาขีดความสสามารถทางการแข่งขันที่มีอยู่เดิมไว้ได้
การทำงานโดยทั่วไปมักจะมีความสูญเปล่าแอบซ่อนอยู่ในกระบวนการ โดยมีทั้งแบบมองเห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นหากองค์กรใดสามารถลดความสูญเปล่าในขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้มากเท่าไร ยิ่งจะส่งผลถึงต้นทุน กำไร ความพึงพอใจของลูกค้าและทีมงานรวมถึงช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้มากขึ้นได้ด้วยเช่นกัน
ปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทำงานทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งส่งผลกระทบกับผลผลิต ต้นทุน รวมทั้งอาจกระทบกับการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ซึ่งความสูญเสียบางประการเป็นสิ่งที่เราอาจป้องกันได้ ถ้าเข้าใจกระบวนการและวิเคราะห์ได้ถึงที่แหล่งที่มารวมทั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดความสูญเสียนั้นๆ หลักการ ความสูญเสีย 7 ประการ(7 Waste) จะช่วยให้เราเข้าใจและมองได้เห็นถึงความเสี่ยงต่างๆในกระบวนการทำงานที่มีโอกาสทำให้เกิดความสูญเสียตามมา และการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร (6M : Man Machine Materials Money Method Management ) จะช่วยให้เราป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
ไคเซ็น (KAIZEN) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้นหรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่ได้ทำจบในครั้งเดียว แต่หมายถึงการทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักการคือ
       กำหนดเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน
       ค้นหาความสูญเปล่าในขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน
       วิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย
       กำหนดเป้าหมายที่สูงขึ้นแล้วดำเนินการตามขั้นตอนปรับปรุงใหม่อีกครั้ง
       ปฏิบัติตามวงจรนี้อย่างต่อเนื่อง
KAIZEN มีเทคนิคและเครื่องมือมากมายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ เช่น 5ส , P-D-C-A , Why-Why , ผังก้างปลา เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่นำหลักไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ควรมีทั้งความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องและกรอบความคิดที่ดีของการเป็นผู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
การบริหารกระบวนการทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เกิดจากจิตใต้สำนึกหรือหลักคิด(Mindset)ของผู้ปฏิบัติการ จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติการมองเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้แก่ การได้ใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งในการทำงานมากขึ้น การส่งต่อคุณค่าในงานต่อผู้อื่น เป็นต้น จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อหน่วยงานหรือองค์กรด้วยเช่นกันเมื่อพนักงานมีผลปฏิบัติงานหรือ Productivities เพิ่มมากขึ้น
การนำเสนอโครงการปรับปรุงกระบวนงานด้วย 1 Page Summary & Report ถือเป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน ใช้ต้นทุนน้อย แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ใน Reportนี้จะแสดงถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่กระชับและเข้าใจง่าย แสดงถึงสถานะปัจจุบันของปัญหาหรือเหตุการณ์ สาเหตุที่เกิด แนวทางแก้ไขและการติดตามผ่านกระดาษ1 หน้าอันทรงประสิทธิภาพเพียงแผ่นเดียว ซึ่งบางครั้งกระดาษแผ่นนี้อาจแสดงถึงความครบถ้วนมากกว่าการทำรายงานReportเป็นเล่มด้วยกระดาษหลายแผ่นอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการฝึกพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน จะช่วยย่นทั้งระยะเวลา และงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจและมองเห็นภาพของความสูญเปล่าและการทำงานที่เพิ่มคุณค่าได้ชัดเจนขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการทำงานที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า 7 ประเภท พร้อมทั้งค้นหาสาเหตุที่ที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากร 6M ที่มีอยู่
เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการค้นหาสาเหตุ (Cause – Effect Diagram) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความสูญเปล่า
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA และการวางแผนเพื่อปรับปรุงการทำงานด้วย Strategic Alignment Map
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการคิดแบบ 1 Page summary & Report และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทำรายงานแบบ 1 Page report เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : เรียนรู้และเข้าใจหลักการและเครื่องมือต่างๆเกี่ยวกับความสูญเปล่าและแนวทางบริหารจัดการพร้อมสร้างแผนการนำไปปฏิบัติ
 PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพงาน
       สำรวจแนวคิดเรื่องความสูญเปล่าและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรและรูปแบบของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
       สร้างการตระหนักรู้ในกระบวนการทำงานของตนเอง
       คุณสมบัติของคนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของตัวเอง
       เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางเพื่อปรับเปลี่ยนหลักคิดใหม่ของตัวเอง
PART 2 : ค้นหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพยากร (6M) อย่างผิดวิธี ตามหลัก 7 Wasted
       ทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wasted )
       ความสูญเปล่าจากการทำงานซ้ำๆ(ขาดแผนงานที่ดี)
       ความสูญเปล่าจากงานคงค้าง การเก็บงานหรือการสต๊อคของ
       ความสูญเปล่าจากการทำงานโดยขาดประสิทธิภาพ(ความรู้ ทักษะ)
       ความสูญเปล่าจากการทำงานไม่ได้คุณภาพ(มาตรฐาน)
       ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น
       ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนย้าย
       ความสูญเปล่าจากการรอคอยต่างๆ
       การวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร (6M : Man Machine Materials Money Method Management )
       ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสูญเปล่าในงานที่ส่งผลต่อ เวลา ต้นทุน และการให้บริการที่ดี
       Workshop: ค้นหาความสูญเปล่าในงานของท่านและปัจจัยที่ทำให้เกิด
PART 3 : การจัดการปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆของนักคิด
       หลักการสำคัญของการเป็นนักคิดในเชิงการปรับปรุงกระบวนงาน
       ครบเครื่องเรื่องทักษะการคิด 5 แบบเพื่อกำจัดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
             - การคิดเชิงค้นหาประเด็น ( Problem Gap Thinking )
             - การคิดเชิงวิเคราะห์ ( Analytic Thinking )
             - การคิดเชิงสร้างสรรค์ ( Creativity Thinking )
             - การคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking )
             - การคิดเชิงบูรณการ ( Integrated Thinking )
       การมองภาพการทำงานแบบองค์รวม
       การวิเคราะห์สาเหตุด้วยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)
       เทคนิคปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย P-D-C-A
       การประเมิณผลกระทบด้านต้นทุนจากการปรับปรุงกระบวนงาน
       พัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง
       Workshop : ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆเพื่อจัดการความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพ
PART 4 : เทคนิคการคิดและการเขียนแผนนำเสนอและไปปฏิบัติอย่างง่ายด้วย 1 Page Summary
       7 องค์ประกอบของการคิดและการรายงานแบบ 1 Page summary
       สร้างPattern การคิดและการReport ด้วย 1 Page Summary
       ความเชื่อมโยงของ การจัดการปัญหาและ 1 Page Summary Format
       เรียนรู้และเข้าใจการใช้แบบฟอร์ม 1 Page Summary
       Workshop : การคิดและการนำเสนอแนวทางจัดการลดต้นทุนในการทำงานด้วย 1 Page Summary & Report

Day II : การติดตามผลหลังนำไปปฏิบัติจริงและแนวทางสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติม
PART 1 : นำเสนอรายงานผลการนำไปปฏิบัติ(ตามรายกลุ่ม / บุคคล) ในคลาส
PART 2 : ลงพื้นที่จริงเพื่อนำเสนอขั้นตอนปฏิบัติที่ดำเนินการแล้วและติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 PART 3 : เทคนิคและเครื่องมือต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพิ่มได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง
       Workshop : แผนงานหรือโครงการที่จะนำไปดำเนินการในระยะถัดไป


แนวทางในการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง - การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ / หัวหน้างานทุกระดับ
Line Leader
Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม