หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการผลิต - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการผลิต

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายของคำว่า "คุณภาพ (Quality)" เชิงลึกและครบทุกมิติ ย่อมทำให้บุคลากรมีกระบวนการจัดการคุณภาพของตัวเองอย่างเป็นระบบ เช่น.....
      - กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Quality Target)
      - การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
      - การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
      - การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
      - การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
การกำหนดเป้าหมาย คือ การระบุชี้ชัดถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปให้ถึง ส่วนการวางแผน คือ การกำหนดวิธีการและระยะเวลาที่จะต้องเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้น" จากประโยคดังกล่าวพอจะทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงานนั้นมีความสำคัญอย่างไร การปราศจากซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เหมือนกับการเดินทางด้วยวิธีต่างๆโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางและวิธีการที่จะไป ออกวิ่งโดยไม่มีเส้นชัย ขับรถโดยไม่รู้ว่าจะไปไหน แล่นเรือโดยไร้ทิศทาง สิ่งที่ได้จากเดินทางโดยรูปแบบนี้คือความสูญเสียและความสิ้นเปลืองนั่นคือเวลาและพลังงาน โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่สูญเสียไปจะพาไปถึงจุดหมายหรือไม่ การทำงานก็เช่นกัน หากปราศจากซึ่งเป้าหมายและแผนงานแล้ว ความสุญเสียก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเวลา ทรัพยากร งบประมาณ ซึ่งสิ่งที่สูญเสียไปนั้นอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงาน หรือความมั่นใจจากลูกค้า ในขณะเดียวกันถ้าองค์กรใดสามารถพัฒนาให้บุคลากรทำงานโดยยึดหลักการกำหนดเป้าหมายและวางแผนงานอย่างถูกต้อง จะส่งผลดีต่อองค์กรในทิศทางตรงกันข้าม ไม่ว่าต้นทุนการทำงานที่ประหยัดลง ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่อยู่ในกรอบที่ทางองค์กรต้องการ รวมทั้งความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องใน Value Chain ขององค์กรนั้นๆ
การวางแผนงานเป็นทักษะที่จำเป็นไม่ใช่เฉพาะระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการเท่านั้น แต่ระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะนี้และต้องนำไปประยุกต์ใช้กับขอบเขตงานและความรับผิดชอบที่มีอยู่ ซึ่งการวางแผนงานในระดับผู้บริหารจะเป็นการวางแผนงานในเชิงกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรบรรลุพันธะกิจที่องค์กรกำหนดไว้ ส่วนระดับผู้จัดการก็ต้องนำพันธะกิจนั้นมากำหนดเป็นนโยบายของแผนกและวางแผนงานเชิงยุทธวิธีเพื่อให้สอดคล้องกับพันธะกิจขององค์กรที่กำหนดไว้ จากนั้นระดับหัวหน้างานกับระดับปฏิบัติการต้องนำนโยบายของแผนกมากำหนดเป็นเป้าหมายเชิงปฏิบัติการและต้องวางแผนงานเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายระดับนโยบายแผนกที่กำหนดไว้ จะเห็นได้ว่าทุกแผนกทุกคนในองค์กรย่อมเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงานกันทุกฝ่าย เพียงแต่แตกต่างกันในขนาดหรือสเกลความรับผิดชอบตามลำดับเท่านั้นเอง
การบริหารกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนหรือความสูญเสียต่างๆ เกิดจากจิตใต้สำนึกหรือหลักคิด (Mindset) ของผู้ปฏิบัติการ จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติการมองเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้แก่ การได้ใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งในการทำงานมากขึ้น การส่งต่อคุณค่าในงานต่อผู้อื่น เป็นต้น จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อหน่วยงานหรือองค์กรด้วยเช่นกันเมื่อพนักงานมีผลปฏิบัติงานหรือ Productivities เพิ่มมากขึ้น
การบริหารเวลาที่มีกับสภาวะการทำงานที่มีการแข่งขัน การวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้มีเวลาเพิ่มในการทำงานได้ เนื่องจากแผนงานจะช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือไม่ทำให้เกิดประโยชน์ลง ซึ่งการวางแผนงานที่จะมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยการเข้าใจในระบบงาน หรือระบบสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเป้าหมายที่ต้องการจะวางแผน เพื่อให้แผนงานนั้นมีความครอบคลุมและรัดกุม โดยที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเลยประเด็นหรือกิจกรรมที่สำคัญไปได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้เรื่องของคุณภาพอยู่ตลอดเวลา พร้อมกับการสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพที่ดี
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล รวมทั้งนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการบริหารเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่และนำไปใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลที่สุด
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาประยุกต์ในการวางแผนงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 กระบวนการจัดการคุณภาพเชิงระบบ
      กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Quality Target)
      การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
      การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
      การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
      การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
      Workshop : สร้างกระบวนการจัดการคุณภาพของตัวเอง
ปรับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน
      สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน
      แผนงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียได้อย่างไร
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบเกี่ยวกับการวางแผนงานและการกำหนดเป้าหมาย
      เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      เป้าหมายที่ชัดเจนส่งผลต่อการพัฒนาตัวเองในการทำงานได้อย่างไร
      Workshop : วิเคราะห์หลักการวางแผนงานที่ท่านกำหนดใช้อยู่ในปัจจุบัน
ลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิด PDCA
      เข้าใจลักษณะของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับความสูญเสียในการทำงาน
      นิยามและหลักการของ PDCA
      PDCA ช่วยสร้างความแตกต่างของผลลัพธ์ในการทำงานเช่น เพิ่ม Productivities, ลดต้นทุน ได้อย่างไร
      Workshop : การประยุกต์ใช้หลักคิด PDCA เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์
การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
      ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นการควบคุมคุณภาพ
      การทำกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน
      การใช้กิจกรรม 5ส เป็นพื้นฐานควบคุมกระบวนการ
      การบริหารแผนภูมิควบคุมคุณภาพ
      Workshop : กำหนดแนวทางปฏิบัติการควบคุมกระบวนการ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ