หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการผลิต - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการผลิต

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายของคำว่า "คุณภาพ (Quality)" เชิงลึกและครบทุกมิติ ย่อมทำให้บุคลากรมีกระบวนการจัดการคุณภาพของตัวเองอย่างเป็นระบบ เช่น.....
      - กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Quality Target)
      - การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
      - การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
      - การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
      - การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
การกำหนดเป้าหมาย คือ การระบุชี้ชัดถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปให้ถึง ส่วนการวางแผน คือ การกำหนดวิธีการและระยะเวลาที่จะต้องเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้น" จากประโยคดังกล่าวพอจะทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงานนั้นมีความสำคัญอย่างไร การปราศจากซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เหมือนกับการเดินทางด้วยวิธีต่างๆโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางและวิธีการที่จะไป ออกวิ่งโดยไม่มีเส้นชัย ขับรถโดยไม่รู้ว่าจะไปไหน แล่นเรือโดยไร้ทิศทาง สิ่งที่ได้จากเดินทางโดยรูปแบบนี้คือความสูญเสียและความสิ้นเปลืองนั่นคือเวลาและพลังงาน โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่สูญเสียไปจะพาไปถึงจุดหมายหรือไม่ การทำงานก็เช่นกัน หากปราศจากซึ่งเป้าหมายและแผนงานแล้ว ความสุญเสียก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเวลา ทรัพยากร งบประมาณ ซึ่งสิ่งที่สูญเสียไปนั้นอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงาน หรือความมั่นใจจากลูกค้า ในขณะเดียวกันถ้าองค์กรใดสามารถพัฒนาให้บุคลากรทำงานโดยยึดหลักการกำหนดเป้าหมายและวางแผนงานอย่างถูกต้อง จะส่งผลดีต่อองค์กรในทิศทางตรงกันข้าม ไม่ว่าต้นทุนการทำงานที่ประหยัดลง ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่อยู่ในกรอบที่ทางองค์กรต้องการ รวมทั้งความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องใน Value Chain ขององค์กรนั้นๆ
การวางแผนงานเป็นทักษะที่จำเป็นไม่ใช่เฉพาะระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการเท่านั้น แต่ระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะนี้และต้องนำไปประยุกต์ใช้กับขอบเขตงานและความรับผิดชอบที่มีอยู่ ซึ่งการวางแผนงานในระดับผู้บริหารจะเป็นการวางแผนงานในเชิงกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรบรรลุพันธะกิจที่องค์กรกำหนดไว้ ส่วนระดับผู้จัดการก็ต้องนำพันธะกิจนั้นมากำหนดเป็นนโยบายของแผนกและวางแผนงานเชิงยุทธวิธีเพื่อให้สอดคล้องกับพันธะกิจขององค์กรที่กำหนดไว้ จากนั้นระดับหัวหน้างานกับระดับปฏิบัติการต้องนำนโยบายของแผนกมากำหนดเป็นเป้าหมายเชิงปฏิบัติการและต้องวางแผนงานเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายระดับนโยบายแผนกที่กำหนดไว้ จะเห็นได้ว่าทุกแผนกทุกคนในองค์กรย่อมเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงานกันทุกฝ่าย เพียงแต่แตกต่างกันในขนาดหรือสเกลความรับผิดชอบตามลำดับเท่านั้นเอง
การบริหารกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนหรือความสูญเสียต่างๆ เกิดจากจิตใต้สำนึกหรือหลักคิด (Mindset) ของผู้ปฏิบัติการ จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติการมองเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้แก่ การได้ใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งในการทำงานมากขึ้น การส่งต่อคุณค่าในงานต่อผู้อื่น เป็นต้น จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อหน่วยงานหรือองค์กรด้วยเช่นกันเมื่อพนักงานมีผลปฏิบัติงานหรือ Productivities เพิ่มมากขึ้น
การบริหารเวลาที่มีกับสภาวะการทำงานที่มีการแข่งขัน การวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้มีเวลาเพิ่มในการทำงานได้ เนื่องจากแผนงานจะช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือไม่ทำให้เกิดประโยชน์ลง ซึ่งการวางแผนงานที่จะมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยการเข้าใจในระบบงาน หรือระบบสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเป้าหมายที่ต้องการจะวางแผน เพื่อให้แผนงานนั้นมีความครอบคลุมและรัดกุม โดยที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเลยประเด็นหรือกิจกรรมที่สำคัญไปได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้เรื่องของคุณภาพอยู่ตลอดเวลา พร้อมกับการสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพที่ดี
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล รวมทั้งนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการบริหารเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่และนำไปใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลที่สุด
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาประยุกต์ในการวางแผนงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 กระบวนการจัดการคุณภาพเชิงระบบ
      กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Quality Target)
      การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
      การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
      การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
      การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
      Workshop : สร้างกระบวนการจัดการคุณภาพของตัวเอง
ปรับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน
      สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน
      แผนงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียได้อย่างไร
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบเกี่ยวกับการวางแผนงานและการกำหนดเป้าหมาย
      เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      เป้าหมายที่ชัดเจนส่งผลต่อการพัฒนาตัวเองในการทำงานได้อย่างไร
      Workshop : วิเคราะห์หลักการวางแผนงานที่ท่านกำหนดใช้อยู่ในปัจจุบัน
ลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิด PDCA
      เข้าใจลักษณะของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับความสูญเสียในการทำงาน
      นิยามและหลักการของ PDCA
      PDCA ช่วยสร้างความแตกต่างของผลลัพธ์ในการทำงานเช่น เพิ่ม Productivities, ลดต้นทุน ได้อย่างไร
      Workshop : การประยุกต์ใช้หลักคิด PDCA เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์
การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
      ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นการควบคุมคุณภาพ
      การทำกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน
      การใช้กิจกรรม 5ส เป็นพื้นฐานควบคุมกระบวนการ
      การบริหารแผนภูมิควบคุมคุณภาพ
      Workshop : กำหนดแนวทางปฏิบัติการควบคุมกระบวนการ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ