หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทาน - หลักสูตร 2 วัน
(Supply Chain Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

(ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ในปัจจุบัน แนวคิดการจัดการด้านซัพพลายเชน หรือห่วงโซ่อุปทาน เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก ใน วงการธุรกิจและการศึกษา สำหรับในต่างประเทศแล้ว การจัดการด้านนี้มีใช้กันมานานหลายสิบปีและกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปอีกขั้น โดยกำลังจะก้าวข้ามไปถึงการผสมผสานรวมตัวกันกับการจัดการหลักด้านอื่นๆโดยเฉพาะการจัดการด้านการตลาด นับได้ว่าทุกวันนี้การจัดการด้านซัพพลายเชนกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของหลายๆองค์กร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความได้เปรียบในตลาดที่ที่มีการแข่งขันสูงมาก

วัตถุประสงค์
  หลักสูตรการจัดการด้านซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับการจัดการสมัยใหม่ ที่พัฒนาต่อยอดมาจากการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Management) ทั้งที่การจัดการทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เป็นการจัดการที่เน้นไปในทางแบบองค์รวม หรือ Holistic แต่การนำแนวคิดหรือการจัดการด้านซัพพลายเชน ไปใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กร เหมาะสมกับการแข่งขัน เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักการในระดับพื้นฐาน จึงจะนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงการบริหารจัดการ และยกระดับไปจนถึงการนำไปประยุกต์พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในระดับแผนกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

ขอบเขตและเนื้อหา
  เนื้อหาในหลักสูตรนี้จึงเน้นไปในทางการสร้างความเข้าใจในการจัดการซัพพลายเชน เพื่อนำไปใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านความหมาย ความเกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือการจัดการด้านอื่นๆในองค์ ไม่ว่าจะเป็น Value Chain ที่เป็นการมององค์กรในมุมมองของภาพรวมของกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ นำมาร้อยเรียงสอดประสานกันหรือที่เรียกว่า การจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า และกับการมองย้อนกลับไปที่การจัดการด้านโลจิสติกส์ ที่เป็นเสมือนการจัดการส่วนสนับสนุนของการจัดการระดับพี่ใหญ่เช่นการจัดการด้านซัพพลายเชน
   หลักสูตร "หลักการจัดการซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)  ที่สามารถจับต้องได้ หรือ สามารถนำไปใช้งานได้จริง  โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์จากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล นำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในด้านทฤษฎี และมุมมองด้านการปฏิบัติ เพื่อทำให้เข้าใจแบบง่ายๆ เพื่อเป้าหมายต่อไปที่สำคัญคือ การเอาแนวคิดไปต่อยอด เพื่อให้เกิด Value สูงสุด ต่อทั้งองค์กรและลูกค้า โดยเนื้อหาในหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
     1. พื้นฐานการจัดการ  และ การบริหารเบื้องต้น 
     2. การจัดการในเชิงปฏิบัติการ และเชิงกลยุทธ์ 
     3. การจัดการเพื่อการพัฒนา และกรณีตัวอย่าง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY 1 พื้นฐานการปฏิบัติการและการบริหารเบื้องต้น 
ความเข้าใจด้าน Supply Chain 
ความสัมพันธ์ระหว่าง Value Chain, Supply Chain และ Logistics 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ Supply Chain 
ระดับขั้นของการจัดการด้าน Supply Chain 
องค์ประกอบและปัจจัยในการจัดการด้าน Supply Chain
ประโยชน์หรือเป้าหมายที่องค์กรได้รับจากการจัดการ Supply Chain
SCOR Model (Plan, Source, Make, Delivery and Return) 
กระบวนการหลักๆ ใน Supply Chain Management 
ลำดับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ Effective Supply Chain Management
เทคนิค/เครื่องมือสนับสนุนการจัดการด้าน Supply Chain
การจัดการด้าน Supply Chain ที่มีผลต่อองค์กรในแง่มุมต่างๆ

DAY: 2 
การจัดการซัพพลายเชน เชิงปฏิบัติการ/บริหารจัดการ/กลยุทธ์

การจัดการด้านโลจิสติกส์ Logistics Management 
การวางแผนด้านอุปสงค์ Demand Planning 
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ Product and Service Planning 
การวางแผนควบคุมการผลิต Manufacturing Planning and Control 
กระบวนการวางแผนการขายและปฏิบัติการ Sales & Operation Planning 
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relation Management 
การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า Supplier Relation Management

การจัดการซัพพลายเชน เชิงการพัฒนา และกรณีตัวอย่าง
การวัดสมรรถนะของการจัดการด้าน Supply Chain 
การจัดการและพัฒนาต่อยอดด้าน Supply Chain ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
การบริการและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว Quick Response 
การจัดการภายใต้แนวคิด Lean และ Agile
การจัดการผู้ให้บริการ Logistics & Supply Chain Outsource Service Provider 
กรณีตัวอย่างความสำเร็จ และพลาดพลั้ง


ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
 ระดับหัวหน้างานอาวุโส ขึ้นไป 
ผู้จัดการทุกระดับ

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐาน สามารถเลือกอบรมแบบ 1 วัน( พื้นฐานการปฏิบัติการและพการบริหารเบื้องต้น) และสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว ต้องการเลือกอบรมเฉพาะหลักสูตรวันที่ 2 การจัดการซัพพลายเชน เชิงปฏิบัติการ/บริหารจัดการ/กลยุทธ์ ได้ตามความเหมาะสม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม