หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หน่วยงานทุกแห่งมักมีการจัดการประชุมไม่ว่าภายในสำหรับเจ้าหน้าที่หรือสำหรับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติและวิธีการจัดประชุมอย่างเป็นระบบให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่หน่วยงานวางไว้ 
ผู้ปฏิบัติงานบางคนยังไม่มั่นใจในการจัดประชุมให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งหน่วยงานต่างๆต้องการสร้างเสริมให้พนักงานมีศักยภาพในการจัดประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม 
2. เพื่อกระตุ้นวิธีคิดให้เกิดการสร้างสรรค์แนวทางการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคการดำเนินการประชุม 
4. เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินสถานการณ์การจัดประชุมอย่างเป็นระบบ 
5. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาแนวคิดในการจัดประชุมได้ตรงตามเป้าหมายที่หน่วยงานวางไว้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม 
แนวทางการจัดประชุมเพื่อสร้างความพึงพอใจ
แนวคิดในการจัดหัวข้อประชุม
เทคนิควิธีการดำเนินการจัดประชุม
การประเมินสถานการณ์ในการดำเนินการประชุม
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะจัดประชุม
การฝึกปฏิบัติ หรือ กรณีศึกษา

แนวทางการฝึกอบรม / แนวทางการพัฒนาตามโปรแกรม
1. ผู้เข้าอบรมที่มีความตั้งใจจะพัฒนาตนเองด้านการจัดการประชุม ได้เปิดใจถึงปัญหาที่ประสบในการทำงานด้านนี้ โดยวิทยากรช่วยให้แสดงความคิดเห็นออกมาและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าอบรม 
2. หากเป็นหน่วยงานที่มีความประสงค์พัฒนาพนักงานในด้านนี้ ควรมีการกำหนดศักยภาพของพนักงานที่ต้องการในระดับใด และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
3. หัวหน้างานควรได้ร่วมอบรมเพื่อสามารถติดตามการทำงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างกรณีศึกษา
  วรุต เป็นพนักงานที่ทำหน้าที่จัดการประชุมให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานในรูปแบบต่างๆ ทำงานมาได้ระยะหนึ่ง แต่รู้สึกว่าเวลาจะจัดงานทุกครั้งจะไม่มั่นใจว่าทำได้ดีหรือไม่และมักเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ทำให้หัวหน้า หรือผู้เข้าประชุมตำหนิหรือขอให้เปลี่ยน รูปแบบหน้างาน ทำให้วรุตเสียความมั่นใจว่าตนเองจะทำงานนี้ได้หรือไม่ แต่ตนเองก็พยายามแก้ไขให้ดีขึ้น อยู่มาวันหนึ่งวรุตต้องจัดการประชุมใหญ่ประจำปีซึ่งมีลูกค้า และผู้มีเกียรติมาร่วมงานร่วม 500 คน ทำให้วรุตตื่นเต้นมาก ไม่มั่นใจว่าตนเองจะทำผิดพลาดหรือไม่ 
     1. ถ้าท่านเป็นวรุตท่านจะปรึกษาใครเป็นอันดับแรก 
     2. ข้อมูลใดบ้างที่มีความสำคัญที่ท่านต้องทราบและเตรียมความพร้อม 
     3. ท่านจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอย่างไร 
     4. ท่านมีความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายมากเพียงใด 
     5. ท่านจะดำเนินงานอย่างไรตามลำดับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน 
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม (รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)
แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 
1. การฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง เป็นการบรรยายในลักษณะนำเสนอแนวคิด ทฤษฎีเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
2. การฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กิจกรรมเสริมดังนี้ 
       การระดมสมอง 
       กรณีศึกษา
       การฝีกปฏิบัติ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม