หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการประเมินผลงานและการจัดทำ KPI - หลักสูตร 1 วัน

(KPI)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การจัดการประเมินผลงานและการจัดทำ KPI

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เมื่อกล่าวถึง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” พบว่า ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หัวหน้างานผู้บริหารระดับสูงตลอดจนฝ่ายบุคค ลต่างตระหนักดีว่าเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างมากต่อความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และความก้าวหน้าของตัวพนักงานเอง
   ปัจจุบันพบว่าองค์กร/บริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยทําให้เกิดการพัฒนาแก่หน่วยงานเท่าที่ควรแล้ว ยังจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้อีกมากด้วย เช่น
       ไม่มีเกณฑ์ /หัวข้อในการประเมินที่ชัดเจน 
       พนักงานไม่ยอมรับ รู้สึกไม่เป็นธรรม 
       KPI หลายตัวทำไม่ได้ เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
       ไม่สามารถเก็บข้อมูลมาวัดผล KPI ได้ 
       หัวหน้างานไม่มีเทคนิคในการให้ feedback หลังประเมินผลกับพนักงาน 
   ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ หรือการมุ่งเน้นผลสําเร็จขององค์กรในปัจจุบันนี้ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับแนวคิด ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดทำแผนและบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมสําคัญในเชิงกลยุทธ์อย่างหนึ่งขององค์กร หรือบริษัทในการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้จะเน้นทั้ง Technical skill คือการตั้งตัวชี้วัดผลงาน (KPI) และ Soft Skill คือการให้ constructive feedback หลังประเมินผลงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบแนวคิด ขั้นตอน และความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. บทบาท หน้าที่ ของหัวหน้างาน พนักงาน และฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร
2. ทบทวน Balanced Scorecard เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร 
3. การตั้งเป้าหมายแบบ SMART goal 
4. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) และ ประเภทของ KPI ได้แก่ Corporate KPI, Department KPI, Individual KPI และ Cross functional KPI
5. Template ที่ใช้ / การให้น้ำหนักและความสำคัญของ KPI แต่ละตัว /วิธีการเก็บข้อมูล
6. Workshop การกำหนด KPI แยกตามหน่วยงาน (ปฎิบัติจริงช่วงที่ 1) 
7. Workshop การกำหนด KPI แยกตามหน่วยงาน (ปฎิบัติจริงช่วงที่ 2)
8. เทคนิคการชี้แจงผลและทำความเข้าใจกับลูกน้องหลังการประเมินผลงาน (Constructive Feedback)

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยายให้แนวคิด-หลักการและวิธีการเพื่อสู่การปฏิบัติจริง และ ฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารBalanced ScorecardKPI

แสดงความคิดเห็น