หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการปัญหาเชิงกลยุทธ์ด้วยการคิดเชิงระบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Management by Systematic Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการปัญหาเชิงกลยุทธ์ด้วยการคิดเชิงระบบ (Strategic Management by Systematic Thinking)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการปัญหาเชิงกลยุทธ์เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผล เพราะผ่านกระบวนการวิเคราะห์รากของปัญหาอย่างแท้จริง แล้วกำหนดแนวทางที่หลากหลายในการพิจารณาเลือกใช้แนวทางที่ดีที่สุดเชิงกลยุทธ์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ใช่แค่เพียงการแก้ปัญหาได้เท่านั้นยังต้องบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการทำงานที่ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของปัญหา สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ เกิดมุมมองที่กว้างขึ้น ทำให้การแก้ปัญหาได้แม่นยำและส่งผลกระทบอย่างมีคุณค่าของภาพรวม ได้มากที่สุดการเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ทำให้เกิดความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างการเรียนรู้และจับรูปแบบของปัญหาได้อย่างชัดเจน มองเห็นโครงสร้างโดยรวมของระบบที่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ลดน้อยและหมดไปในที่สุดวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีกลยุทธ์และสร้างระบบในการแก้ปัญหาที่สามารถดำเนินการไปที่รากของปัญหาอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพของปัญหาแบบองค์รวมโดยการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ดำเนินการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีระบบมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการบริหารจัดการปัญหาเชิงกลยุทธ์ มีกระบวนการทำงานเชิงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและบริหารจัดการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดอย่างมีระบบ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงหลักการคิดประเภทต่างๆที่ใช้ประกอบในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดเชิงระบบในการมองปัญหา
       สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุก)
       การบริหารจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ
       ความหมายของการคิดเชิงระบบ
       การสร้างแนวความคิดอย่างเป็นระบบด้วยตัวเอง
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเชิงระบบของตัวเอง
การวิเคราะห์ปัญหาเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
       สนุกกับ “ภาพของปัญหา” ในรูปแบบต่างๆ
       ความหมายของการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving)
       เทคนิคการใช้ผังก้างปลา
       เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยพาเรโต (80:20)
       เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย Mind Map
       Workshop : กำหนดแนวทางการวิเคราะห์ปัญหา
การบริหารจัดการปัญหาเชิงกลยุทธ์
       คุณให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด
       ลักษณะงานที่เหมาะกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
       หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
       การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
       Workshop : แนวทางบริหารจัดการปัญหาเชิงกลยุทธ์
การคิดเชิงระบบ พิชิตปัญหามุ่งสู่เป้าหมาย
       หลักการของการคิดเชิงระบบ
       องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงระบบ
       การใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
       แนวทางการคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิผล
       Workshop : กำหนดแนวทางปฏิบัติของการคิดเชิงระบบ
       ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบกับการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ