หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การจัดการสำหรับหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานนั้นเพียงได้รับการแต่งตั้งก็เป็นได้แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพและ ได้รับการยอมรับนั้นต้องใช้ทักษะความรู้และคุณสมบัติหลายด้านมาประกอบกันทั้งนี้ เนื่องจากหัวหน้างานนอกจากจะต้องทำงานในส่วน ของตัวเองแล้วยังต้องบริหารทรัพยากรบริหารข้อมูลและ ดูแลให้ผู้บังคับบัญชาทางานได้สำเร็จลุล่วงโดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์และ นโยบายของบริษัทโดยเฉพาะในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานจึงต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ เพราะความสำเร็จในอดีตไม่ใช่หลักประกันสาหรับความสำเร็จในอนาคตเสมอไป

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้เข้าใจ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
2. ผู้เข้ารับการอบรม ทบทวนตนเอง เรียนรู้ความแตกต่างของเพื่อนร่วมงานเข้าใจพฤติกรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้และความเข้าใจในโครงสร้างองค์กรและการจัดการ สามารถปรับมุมมองให้เป็นบวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเถ้าแก่หรือผู้ประกอบการ
4. มีความรู้และความเข้าใจในหลักและแนวคิดทางการตลาด การผลิต บัญชีและการเงินการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ผู้เข้ารับการอบรมมีมุมมองที่เป็นผู้นำสร้างความสำเร็จแก่ตนได้ โดยให้ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาและยึดมั่นสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ได้อย่างดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
การสื่อสารในงานที่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน
เทคนิคการจูงใจ
การมอบหมายงานควบคุมและติดตามงาน
การบริหารทีมงาน 
ทักษะการให้คาปรึกษาแนะนำ

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยายอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดมสมอง Workshop กรณีศึกษากิจกรรมการเรียนรู้

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ
 หัวหน้าส่วนงาน
 หัวหน้าแผนก
 พนักงานระดับบังคับบัญชา
 บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานการบริหารทีมงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น