หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการแผนงาน-โครงการ เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Planning & Project Management for Corporate Strategic Plan)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การจัดการแผนงาน-โครงการ เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินกิจการ แผนกลยุทธ์คือแผนแม่บทหรือ “คัมภีร์สำคัญขององค์กร” ที่ในทุก Value Chain Activity ขององค์กรต้องนำไปใช้ในการจัดทำแผนการหรือโครงการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการต่างๆภายในองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน ดังนั้นหากจะเปรียบเทียบ “แผนกลยุทธ์” เป็นแผนแม่บทขององค์กรแล้ว “แผนงานหรือโครงการ” ก็คือ แผนปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จผลหรือสัมฤทธิ์ผลของแผนแม่บทในองค์กรนั่นเอง

วัตถุประสงค์
   หลักสูตร “การจัดการแผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริหารในทุกระดับขององค์กร เพื่อนำไปริเริ่มและพัฒนาแผนงานและโครงการต่างๆภายในองค์กร เพื่อให้สนับสนุนและสอดคล้องกับ “แผนกลยุทธ์” อันเป็นแผนแม่บทหรือพิมพ์เขียวขององค์กร พร้อมที่จะบริหาร และนำเอาแผนงานหรือโครงการไปใช้ให้สัมฤทธิ์ผลแก่องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การริเริ่มวางแผน การเขียนโครงร่าง การนำเสนอ การนำไปปฏิบัติ จนถึงบรรลุผลสำเร็จ

ขอบเขตและเนื้อหา
   เนื้อหาในหลักสูตรนี้จึงเน้นไปในทางการสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน/โครงการภายในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ทั้งในด้านการวางแผน การนำเสนอ กระบวนการ การควบคุมติดตาม การบริหารทรัพยากรเพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการ การประเมิน ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร “การจัดการแผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร” เน้นหนักไปในการนำไปใช้งานได้จริง โดยแบ่งการอบรมเป็นหมวดหมู่ ขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย และเมื่อนำไปพัฒนาแล้ว จะก่อให้เกิด Value สูงสุดต่อทั้งองค์กรและลูกค้า โดยเนื้อหาหลักสูตรแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน คือ 
   1. การจัดการแผนงาน/โครงการเบื้องต้น 
   2. วัฏจักร ของการวางแผนและจัดการโครงการ 
   3. การเขียนแผนงาน/โครงการ 
   4. การดำเนินการแผนงาน/โครงการ 
   5. การควบคุมและติดตามแผนงาน/โครงงาน 
   6. การประเมินความคืบหน้าแผนงาน/โครงการ 
   7. การสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ อย่างสัมฤทธิ์ผล และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ระดับหัวหน้างานอาวุโส ขึ้นไป
ผู้จัดการทุกระดับ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแผนงานวางแผนกลยุทธ์Management

แสดงความคิดเห็น