หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการแผนงาน-โครงการ เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Planning & Project Management for Corporate Strategic Plan)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการแผนงาน-โครงการ เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร (Planning & Project Management for Corporate Strategic Plan)

อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

(ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินกิจการ แผนกลยุทธ์คือแผนแม่บทหรือ “คัมภีร์สำคัญขององค์กร” ที่ในทุก Value Chain Activity ขององค์กรต้องนำไปใช้ในการจัดทำแผนการหรือโครงการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการต่างๆภายในองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน ดังนั้นหากจะเปรียบเทียบ “แผนกลยุทธ์” เป็นแผนแม่บทขององค์กรแล้ว “แผนงานหรือโครงการ” ก็คือ แผนปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จผลหรือสัมฤทธิ์ผลของแผนแม่บทในองค์กรนั่นเอง

วัตถุประสงค์
   หลักสูตร “การจัดการแผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริหารในทุกระดับขององค์กร เพื่อนำไปริเริ่มและพัฒนาแผนงานและโครงการต่างๆภายในองค์กร เพื่อให้สนับสนุนและสอดคล้องกับ “แผนกลยุทธ์” อันเป็นแผนแม่บทหรือพิมพ์เขียวขององค์กร พร้อมที่จะบริหาร และนำเอาแผนงานหรือโครงการไปใช้ให้สัมฤทธิ์ผลแก่องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การริเริ่มวางแผน การเขียนโครงร่าง การนำเสนอ การนำไปปฏิบัติ จนถึงบรรลุผลสำเร็จ

ขอบเขตและเนื้อหา
   เนื้อหาในหลักสูตรนี้จึงเน้นไปในทางการสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน/โครงการภายในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ทั้งในด้านการวางแผน การนำเสนอ กระบวนการ การควบคุมติดตาม การบริหารทรัพยากรเพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการ การประเมิน ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร “การจัดการแผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร” เน้นหนักไปในการนำไปใช้งานได้จริง โดยแบ่งการอบรมเป็นหมวดหมู่ ขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย และเมื่อนำไปพัฒนาแล้ว จะก่อให้เกิด Value สูงสุดต่อทั้งองค์กรและลูกค้า โดยเนื้อหาหลักสูตรแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน คือ 
   1. การจัดการแผนงาน/โครงการเบื้องต้น 
   2. วัฏจักร ของการวางแผนและจัดการโครงการ 
   3. การเขียนแผนงาน/โครงการ 
   4. การดำเนินการแผนงาน/โครงการ 
   5. การควบคุมและติดตามแผนงาน/โครงงาน 
   6. การประเมินความคืบหน้าแผนงาน/โครงการ 
   7. การสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ อย่างสัมฤทธิ์ผล และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ระดับหัวหน้างานอาวุโส ขึ้นไป
ผู้จัดการทุกระดับ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม