หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ - หลักสูตร 1 วัน
(Supply Chain Management and Logistics)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain Management and Logistics)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การบริหารโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คือการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกิจการ

วัตถุประสงค์
สร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหา
สามารถนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ในองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
ประโยชน์และความสำคัญของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุในการจัดการโซ่อุุปทานของกิจการ
การวางแผนความต้องการ การผลิตและการขนส่ง
การออกแบบเครือข่ายและความเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการจัดการโซ่อุปทาน
การพยากรณ์ยอดขายและการสั่งซื้อ
การประยุกต์และการแก้ปัญหาโซ่อุปทานในกิจการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม