หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ - หลักสูตร 1 วัน
(Supply Chain Management and Logistics)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain Management and Logistics)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คือการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกิจการ

วัตถุประสงค์
สร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหา
สามารถนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ในองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
ประโยชน์และความสำคัญของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุในการจัดการโซ่อุุปทานของกิจการ
การวางแผนความต้องการ การผลิตและการขนส่ง
การออกแบบเครือข่ายและความเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการจัดการโซ่อุปทาน
การพยากรณ์ยอดขายและการสั่งซื้อ
การประยุกต์และการแก้ปัญหาโซ่อุปทานในกิจการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม