หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ - หลักสูตร 1 วัน

(Supply Chain Management and Logistics)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คือการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกิจการ

วัตถุประสงค์
สร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหา
สามารถนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ในองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
ประโยชน์และความสำคัญของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุในการจัดการโซ่อุุปทานของกิจการ
การวางแผนความต้องการ การผลิตและการขนส่ง
การออกแบบเครือข่ายและความเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการจัดการโซ่อุปทาน
การพยากรณ์ยอดขายและการสั่งซื้อ
การประยุกต์และการแก้ปัญหาโซ่อุปทานในกิจการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Supply ChainLogisticsโซ่อุปทาน

แสดงความคิดเห็น